De voogdijorganen

De politie kan niet alle beslissingen zelf nemen. Daarom is het van essentieel belang dat er verschillende toezichthoudende instanties zijn.

Komen-Waasten

Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een korpschef, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en die zorgt voor de regie, de organisatie en de verdeling van de taken binnen zijn korps. Hij voert de bovengenoemde activiteiten uit onder het gezag van twee instanties, namelijk :

Politiecollege

In Comines-Warneton, een politiezone dat bekend staat als een monocommunale zone, d.w.z. verbonden aan een enkele gemeente, komt de Politiecollege overeen met het College van Burgemeester en Schepenen.

De Politieacollege opereert op een collegiale manier. Dit houdt onder meer in dat politiecollege gezag uitoefent over het politiekorps en de korpschef, tuchtsancties oplegt en beslist over aankopen en aanbestedingen.

Zijn vaardigheden zijn:

  • institutionele, zoals het bijeenroepen van de politieraad of bepaalde juridische acties;
  • algemene politieaangelegenheden: de College kan bepaalde zaken delegeren aan de korpschef die zijn leidinggevende bevoegdheden onder zijn exclusieve bevoegdheid uitoefent, hij kan worden geïnformeerd over alles wat de werking van het politiekorps betreft of beslissingen nemen op het gebied van de organisatie en het algemene beheer van het korps;
  • personeelsmanagement;
  • budgettair: voorbereiding van de stemming over de begroting, gunning van overheidsopdrachten, controle van de kasmiddelen van de speciale rekenplichtige (die de uitgaven en inkomsten van het gebied uitvoert), dringende uitgaven of het geven van betalingsopdrachten;
  • het beheer van de activa van de politiezone.Politieraad

In Komen-Waasten komt de Politieraad overeen met de Gemeenteraad.

De Politieraad heeft algemene bevoegdheden op het gebied van de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps en in het bijzonder: begrotingsbeheer, aanwerving en aanstelling van personeel, beheer van materiële middelen, enz.

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het College anders beslist of het belang van de openbare orde dit rechtvaardigt. De voorzitter van de Politieacollege is ook voorzitter van de Raad.