Europese Top « DE-EU » 9 & 10 & 11 december 2020

Click here for english

Op 09, 10 en 11 december 2020 vindt er een Europese Top plaats in de gebouwen van Raad van de Europese Unie - Wetstraat, 165 - Brussel. Net zoals bij voorgaande toppen zullen zowel de Burgemeester, als de politie alles in het werk stellen om de hinder in uw wijk te beperken en tegelijkertijd de veiligheid van zowel de Staatshoofden, de inwoners en de eigendommen te vrijwaren.

Volgende veiligheidsperimeter wordt ingesteld:

Wanneer?

Op  09, 10 & 11 december 2020

Waar?             

 • Schumanplein
 • Froissartstraat, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en de “Residence Palace”
 • Justus Lipsiusstraat

Belangrijke opmerking:

Er zullen geen leveringen mogelijk zijn. Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken, fietsen of terrassen op de openbare weg geplaatst worden.

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter?

Met een voertuig:      

 • de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad en/of de politiediensten.
 • de nood- en hulpdiensten
 • de inwoners met accreditatie van de politiediensten (toegang enkel via de Oudergemselaan)

Te voet:

 • de bewoners ingeschreven op het adres en in het bezit van hun identiteitskaart
 • de werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever)
 • personen in het bezit van een doorlaatbewijs en hun identiteitskaart

Hoe kan men doorgangsbewijzen bekomen?

De aanvraag dient elektronisch[1] te gebeuren via het formulier op de site https://polbru.be/eurotop. Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen vanaf 30 november 2020 beschikbaar zijn op het commissariaat van de wijk Europa van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Clovislaan 10 te 1000 Brussel – Tel.: 02/279.85.35.

De verzoeken moeten ten minste 48 uur op voorhand van de topdatum worden ingediend.

Wat met het verkeer?

Bepaalde straten zullen enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer en daar zal bovengronds een parkeerverbod gelden.

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes – toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat

Bovengronds parkeren zal verboden worden op 09 ,10 & 11 december 2020

 • binnen de veiligheidsperimeter
 • in de straten waar alléén plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan.

Om veiligheidsredenen moeten alle ramen van het gebouw gesloten zijn.

Heeft u nog vragen?

Vanaf 30 november 2020 zal een telefonische permanentie geopend worden, oproepnummer 02/279.85.35. De Call Center zal open zijn voor het publiek, met afgifte van de doorgangsbewijzen, op maandag-dinsdag-woensdag en vrijdag, van 08.00 u tot 16.00 u en op donderdag van 12.00 u tot 20.00 u.  Een telefonische permanentie zal verzekerd worden op zaterdag tussen 08.00 u en 12.00 u, géén afgifte van doorgangsbewijzen. U kan ook terecht op de internetsite https://polbru.be/eurotop of de Twitter-account https://twitter.com/zpz_polbru.

[1] De overgemaakte persoonsgegevens worden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld met als enig doel na te gaan of de aanvrager toegang kan krijgen tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de Top.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

European Summit « DE-EU »

On February 09 th ,10th & 11th  December 2020 , there will be a European Summit in the buildings of the Council of the European Union – Rue de la Loi, 165 - Brussels. As usual, the Mayor and the Police department will make every effort to limit disruption of daily life in your neighborhood while ensuring the safety of the heads of state, the citizens and properties.

The following security perimeter will be put in place :

When ?

09th, 10th & 11th december, 2020

Where ?  

 • Schuman roundabout
 • Rue Froissart, between rue Belliard and the Schuman roundabout
 • Rue de la Loi between the Schuman roundabout and “Residence Palace”
 • Rue Justus Lipsius

Important notice :

Deliveries will not be possible. Garbage bags, bicycles and terraces are not allowed on the sidewalks or streets within the security perimeter.

Who has access to the security perimeter ?

With a vehicle :          

 • official delegations accredited by the Council and/or the Police.
 • emergency services and police.
 • local inhabitants accredited by the police (access only through avenue d’Auderghem).

On foot :

 • inhabitants registered to the address in possession of their identity card.
 • employees and business people in possession of their identity card and a pass (delivered by their employer).
 • all those in possession of a pass and a valid identity document.

How to get a pass?

Applications can be done electronically[1] via the form available on the website https://polbru.be/eurotop. After the mandatory checks, the passes will be available from 30 november 2020 at the police station of the Quartier Europa of the BRUSSELS CAPITALE IXELLES police department, Clovislaan 10 in 1000 Brussels – Tel.: 02/279.85.35.

All requests must be made at least 48 hours before the summit date.

What about traffic?

Certain streets will be made local traffic streets, surface parking will be prohibited on those streets.

 • Rue Archimède, between rue Stévin and the Schuman roundabout.
 • Avenue Cortenbergh between rue Stévin and the Schuman roundabout (no access during the passage of the police escorts – access only via avenue de la Joyeuse Entrée)
 • rue de la Loi, between avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout
 • Avenue d’Auderghem between rue Belliard and the Schuman roundabout.
 • Rue Breydel.

Surface parking will be prohibited on 09th, 10th & 11th december:

 • within the security perimeter;
 • in the local traffic streets;
 • Chaussée d’Etterbeek, between rue Belliard and rue Van Maerlant;
 • Rue Van Maerlant;
 • Rue Belliard, between Chaussée d’Etterbeek and avenue d’Auderghem.

For safety reasons, all the buildings windows must be closed.

Any other question?

From November 30th, 2020 a hotline will be available – phone number : 02/279.85.35. The Call Center will be open to the public, issuing passes, on Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday, from 08.00 am to 04.00 pm and on Thursday from 12.00 pm to 08.00 pm. A permanent hotline will be operational on Saturday from 08.00 am to 12.00 pm, but passes will not be issued on Saturday. You can also visit https://polbru.be/eurotop and follow us on our Twitteraccount https://twitter.com/zpz_polbru.

[1] The submitted personal data will be treated in accordance with the Algemene Verordening Gegevensbescherming with the sole purpose of verifying that the person requesting acces to the security perimeter, set up for a summit, can be allowed entrance.