Missie, visie en waarden

Missie:

De missie van de politiezone Zuid is de veiligheid van de burgers te waarborgen. Ze waakt, onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de overheden die door of krachtens de wet hiervoor zijn aangewezen, over en draagt bij tot de bescherming van de vrijheden en individuele rechten, alsook tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij.

Ze voert haar missies uit rekening houdend met de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg, in samenwerking met al haar publieke en private partners.