Missie, visie en waarden

Missie:

De missie van de politiezone Zuid is de veiligheid van de burgers te waarborgen. Ze waakt, onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de overheden die door of krachtens de wet hiervoor zijn aangewezen, over en draagt bij tot de bescherming van de vrijheden en individuele rechten, alsook tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij.

Ze voert haar missies uit rekening houdend met de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg, in samenwerking met al haar publieke en private partners.

Visie:

De politiezone Zuid wil een beeld ontwikkelen van een publieke dienst die een luisterend oor biedt aan de bevolking en haar rechtmatige vragen, met de nadruk op de verantwoordelijkheid van haar acties, transparantie, doeltreffendheid en een optimaal beheer van de middelen ter haar beschikking.

Ze ligt in de lijn van de herstructurering van haar eenheden naar een gedecentraliseerde territoriale structuur, dichter bij de burger, en tegelijk waakt ze erover voldoende capaciteit te behouden om haar missies van federale aard te vervullen.

Op die manier zal ze een zichtbare nabijheidpolitiezorg verstrekken, met nadruk op de proactiviteit van haar acties en de verhoging van het veiligheidsgevoel.

Waarden:

De politiezone Zuid verbindt zich ertoe:

  • blijk te geven van dienstbaarheid aan de burgers, door te allen tijde een waardige en respectvolle houding aan te nemen, met respect voor diversiteit;
  • blijk te geven van getrouwheid aan de overheden;
  • een people management te ontwikkelen dat de nadruk legt op een permanente ontwikkeling van de kennis;
  • onderling respect tussen de personeelsleden te bevorderen, meer bepaald door toe te zien op het respect voor de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op het welzijn op de werkplek;
  • de ter beschikking gesteld middelen efficiënt te gebruiken;
  • dwang slechts te gebruiken bij gevallen voorzien bij wet.