Volgende Politieraad: 18 juni 2024

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2024 om 18.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten

Algemene zaken 
 • Goedkeuring van de notulcn van de Politieraad van 16 april 2024 ;
 • Minnelijke schikking betreffende een schadegeval geleden door de PZ (paaltje met badgelezer) ingevolge de feiten van 25/04/2023 te Evere;
 • Voorstel om in rechte op te treden voor het innen van een schuld (€ 28.754,95);
Financiën 
 • Begrotingswijziging voor het afsluiten van de rekcningen 2023;
 • Rekening 2023 van de politiezone;
 • Begrotingswijziging 2024/1 ;
 • Delegatie van bevoegdheid aan het Politiecollege voor de overheidsopdrachten betreffende de uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen in uitvoering van artikel 33 §2, vierde lid Wet Geïntegreerde Politie -Dossier 2024/61 - ID 1287;
Overheidsopdrachten
 • Aankoop van materiaal voor bodycams: inschrijving raamovereenkomst LPA/2017/295 van de Politiezone Antwerpen - Dossier 2024/65 - ID 1291;
 • Aankoop van medisch en opleidingsmateriaal van het type TECC (Tactical Emergency Casualty Care)-Goedkeuring erratum n° 1, wijzigingsbericht en verschuiven openingsdatum van de offe1ies - Dossier 2024/41 - ID 1267;
 • Aankoop van de module WODOCO V2 via de "Interzonale samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling, het gebruiken het ondemoud van politionele oplossingen » - Dossier 2024/58 - ID 1284; 
 • Aankoop van semi-automatische pistolen en toebehoren -tweede verlenging -nog beschîkbaar - Dossier 2024/54 - ID 1280;
 • Aankoop van Aruba AP-515-RW 2023 WîFi antennes - LPA raamcontract- Dossier 2024/69 -ID 1295;
 • Aankoop van een onthaalkiosk - Inschrijving raamovereenkomst LPA/2017 /295 van de politiezone Antwerpen - Dossier 2024/67 - ID 1293;
 • Aankoop van twee Arnba switch -inschrijving raamovereenkomst LPA/2017/295 van de Politie Antwerpen - Dossier 2024/64 - ID 1290;
 • Aankoop van didactisch materiaal: modulaire scheidingswanden voor politietraining (shoothouse) voor de politiczone 5344 -goedkeuring lastvoorwaarden, het geraamde bedrag en de plaatsingsprocedure - Dossier 2024/70 - ID 1296:
 • Aankopen van beperkte waarde via een inschrijving (con tract FORCMS-FBBB-127-01) - FELLOWES Lamineermachines A3/A4 - Dossier 2024/63 - ID 1289;
 • Aankoop van een HP Z4 Workstation voor de nieuwe UFED-licentie - Inschrijving raamcontract 'CSC2020-009 Materiaal IT - Percee! l' van Pardigm - Dossier 2024/68- ID 1294;
 • Mobiele stootmeiniging van het wagenpark van de politiezone 5344 ( 4 jaar) - Goedkeuring van de voorwaarden, het geraamde bedrag en de gunningsprocedure -Dossier 2024/65 -ID 1291;
 • Toetreding tot de aankoopcentrale FOREM - Overheidsopdracht voor de levering van hardware en software van de Fortinet-catalogus, het onderhoud vanhet bestaande, het gebruik van onsite support (Shared Support), alsook de consultancy-diensten die erop betrekking hebben ("Fortinet-opdracht") - Kennisname beslissing - Dossier 2024/62 - ID 1288
 • Aanduiding van een externe dienst voor de preventie en de bescherming op het werk (EDPBW) - Inschrijving overheidsopdracht PZN2022/454 van de lokale politie Antwerpen - Dossier 2024/57 􀀂 ID 1283;
 • Migratie van de 3 licenties UFED 4 PC Ultimate naar Inseyets en uitbreiding van 1 licentie met Unlimited Unlocks via de "Interzonale samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling, het gebruik en het onderhoud van politionele oplossingen » - Dossier 2024/59 - ID 1285;
Personneel
 • Openstelling van betrekkingen voor de mobiliteitscyclus 2024/01 + Erratum en 2024/02 + Erratum: