Lokale recherche

Lokale recherche

De algemene recherche houdt zich bezig met gerechtelijke onderzoeken, voornamelijk binnen de volgende domeinen:

drugs
misdrijven tegen eigendommen (diefstallen/inbraken - oplichtingen en aanverwante misdrijven)
misdrijven tegen personen (slagen- doodslag - moord - zedenfeiten)
vreemdelingenwetgeving-mensenhandel/smokkel

Takenpakket

De dienst Recherche wordt ingezet bij onderzoeken waarvan verwacht wordt dat ze langdurig zijn of waarbij specifieke onderzoeksdaden worden vereist.

Onderzoeken worden opgestart naar aanleiding van:

bekomen informaties
interventies van de collega's
opdrachten van het Parket of van de Onderzoeksrechters
overnames van dossiers van andere eenheden

Voor de uitvoering van hun taken wordt getracht nauw samen te werken met:

de andere diensten binnen ons korps
de andere politiediensten (lokaal en federaal)
buitenlandse politiediensten
Parketten en Onderzoeksgerechten
andere externe partners (douane, sociale- en arbeidsinspectie, VDAB, drugspreventiecentra, gemeentelijke overheden, scholen, ...)

Daarnaast wordt - indien nodig of gewenst - een beroep gedaan op gespecialiseerde (politie)diensten om tot een succesvol onderzoeksresultaat te komen en verleent onze dienst zelf expertise in een aantal materies voor onze collega's van de interventie- of andere diensten.

Geregeld worden vergaderingen met de andere partners belegd om een afstemming in het onderzoeksbeleid te verkrijgen. Informatie-uitwisseling is hier van zeer groot belang.

Bereikbaarheid

U kan deze dienst contacteren via het algemeen oproepnummer van de politie Brasschaat 03.650.35.00 of via e-mail pz.brasschaat@police.belgium.eu

De algemene recherche houdt zich bezig met gerechtelijke onderzoeken, voornamelijk binnen de volgende domeinen:

drugs
misdrijven tegen eigendommen (diefstallen/inbraken - oplichtingen en aanverwante misdrijven)
misdrijven tegen personen (slagen- doodslag - moord - zedenfeiten)
vreemdelingenwetgeving-mensenhandel/smokkel

Takenpakket

De dienst Recherche wordt ingezet bij onderzoeken waarvan verwacht wordt dat ze langdurig zijn of waarbij specifieke onderzoeksdaden worden vereist.

Onderzoeken worden opgestart naar aanleiding van:

Coördinatie: HINP Hansen P.

De taak van de dienst jeugdrecherche berust op 3 pijlers:

Jeugdbescherming:

de dienst treedt op wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit pleegt of wanneer een minderjarige in een "problematische opvoedingssituatie" verkeert.
Concreet betekent dit dat er een proces-verbaal wordt opgesteld, gericht aan het jeugdparket, dat het de Procureur des Konings mogelijk maakt om in het belang van de minderjarige de meest gepaste maatregel te treffen.

Intrafamiliaal geweld: