Beheersorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Politiecollege

Het politiecollege is het forum waar de beslissingen inzake politie worden besproken. In de politiezone Voorkempen bestaat het politiecollege uit de burgemeesters Sven Deckers van Brecht, Sanne Van Looy van Malle, Dirk Bauwens van Schilde en Liesbeth Verstreken van Zoersel. De korpschef, de politiesecretaris en de directeur Operaties nemen ook deel aan de vergaderingen van het politiecollege.

De burgemeesters nemen beurtelings de functie van voorzitter van het politiecollege op zich. De huidige voorzitter van het politiecollege is Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel. In principe vergadert het politiecollege om de drie weken.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat met de werking van de politiezone te maken heeft en over alle initiatieven die betrekking hebben op de het zonale veiligheidsbeleid.

Politieraad

In een meergemeentezone zoals de politiezone Voorkempen, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. De respectievelijke gemeenteraden uit de zone vaardigen enkele van hun leden af naar de politieraad.

De politieraad is bevoegd voor de personeelsformatie (o.a. aanwervingen) en de begroting. Hierin zetelen de vier burgemeesters, 7 raadsleden van Brecht, 4 van Malle, 5 van Schilde en 5 van Zoersel. Ook de korpschef, directeur operaties en de politiesecretaris wonen de zittingen bij.

Zonale Veiligheidsraad

De Zonale Veiligheidsraad is de ontmoetingsplaats van alle veiligheidspartners van het lokale beleid: de procureur des Konings, de bestuurlijke directeur-coördinator (Dirco), de gerechtelijke directeur (Dirjud), de korpschef en de burgemeesters. Dit is een zeer belangrijk ontmoetingsforum waar alle lokale protagonisten inzake veiligheid hun beleid op elkaar moeten afstemmen.

De opdrachten van de Zonale Veiligheidsraad zijn:

  • het bespreken en voorbereiden van het Zonaal Veiligheidsplan;
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • het evalueren van de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan.

De Zonale Veiligheidsraad komt samen telkens de wanneer de werking of de gezags- en beleidscyclus van de lokale politie dit vereist met een minimum van tweemaal per jaar.