Algemene bestuurlijke politieverordening Klein-Brabant

Dit reglement is van toepassing vanaf 15 april 2019 op het grondgebied van de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

 

Dit reglement behandelt materies die verband houden met de opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet en het gemeentedecreet. Het heeft als doel de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie en meer bepaald wat betreft het toezien op de netheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust en het vermijden van openbare overlast in het openbaar.