Politieraad

Het aantal politieraadsleden is afhankelijk van het bevolkingsaantal.

Samenstelling

Het aantal politieraadsleden is afhankelijk van het bevolkingsaantal. In de politiezone Noorderkempen telt de politieraad 17 raadsleden. Deze worden evenredig verkozen uit de gemeenteraden van de meergemeentezone. De 3 burgemeesters van de politiezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. De duur van het mandaat is gelijklopend met deze van hun mandaat in de gemeenteraad of als burgemeester.

Hoogstraten: Ann Fockaert, Marc Haseldonckx, Alfons Jacobs, Jozef Matthé, Tinne Rombouts, Herman Snoeys, Marcel Verschueren, Pim Van der Linden, Josephus Vissers
Merksplas: Jan Quirijnen, Koen Staes, Jozef Van Accom
Rijkevorsel: Kevin Druyts, Jaak Jacobs, Peter Janssens, Lieven Van Nyen, Diede Van Dun

Deze 17 politieleden + de burgemeesters zijn allen stemgerechtigd. In principe hebben ze 1 stem per lid, uitgezonderd voor stemmingen over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening waarbij elke groep vertegenwoordigers van één gemeente over evenveel stemmen beschikt evenredig tot de dotatie van hun gemeente aan de politiezone.

De korpschef woont de vergaderingen van de politieraad bij, al dan niet bijgestaan door de afdelingsverantwoordelijke PLIF (personeel, logistiek, IT en financiën) teneinde mee deskundige toelichting te verschaffen bij de voorliggende dossiers.

Mevrouw Heidi Pleysier, lid van het administratief kader, is aangesteld als secretaris van de politieraad.

Bevoegdheden

De politieraad heeft voornamelijk bevoegdheden in verband met personeel en het budgettair en financieel beheer van de politiezone. Daarnaast heeft ze het recht geïnformeerd te worden over het zonaal veiligheidsplan en het gevoerde veiligheidsbeleid en dient ze haar goedkeuring hieraan te geven voor zover dit een weerslag heeft op de personeelsformatie en de begroting.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar en kunnen door iedereen bijgewoond worden. Enkel wanneer het om personen gaat of wanneer tweederde van de leden dit vraagt in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, verloopt de zitting achter gesloten deuren.

Zittingen

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het vereisen en ten minste vier keer per jaar.  De zittingen van de politieraad zullen in 2022 plaatsvinden op maandag 14 maart, maandag 13 juni, maandag 10 oktober en dinsdag 6 december telkens om 20.00 uur in de raadzaal van het administratief centrum te Hoogstraten, vrijheid 149. 

De agenda en de lijst van de besluiten van de politieraad zijn steeds raadpleegbaar op onze website.