Politiereglement

Waarom gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ?

Door een gebrek aan tijd en middelen konden bepaalde instanties in het verleden geen gevolg geven aan sommige inbreuken en weinig ernstige gedragingen (die toch als overlast werden ervaren). Daarom heeft de wetgever het sinds 1999 mogelijk gemaakt dat de gemeentebesturen zelf deze vormen van overlast aanpakken met gemeentelijke administratieve sancties. In uitvoering hiervan voerden de gemeentebesturen Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel tussen december 2010 en maart 2012 een politieverordening in " inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid". De teksten werden later nog aangepast.

De volledige tekst kan u hier raadplegen: 

Gas Hoogstraten  -  Gas Rijkevorsel  - Gas Merksplas

Daarnaast zijn er nog andere gemeentereglementen die een GAS voorzien voor inbreuken.

Welke vormen van overlast worden bedoeld ?

Met GAS wil men onder meer de overlast aanpakken die wordt veroorzaakt door lawaai, zwerfvuil, vandalisme, wildplassen, hondenpoep, stilstaan en parkeren enz...

Op wie van toepassing ?

In de gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel, kan een GAS opgelegd worden aan overtreders vanaf 16 jaar.

Overtredingen vaststellen

Bij het vaststellen van overtredingen op het GAS-reglement maken politieambtenaren een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt in de meeste gevallen niet verstuurd aan het parket maar aan de sanctionerend ambtenaar. Deze laatste beoordeelt of het proces-verbaal terecht is, bepaalt desgevallend de sanctie en deelt dit via een aangetekende brief mee aan de overtreder. De overtreder heeft altijd een mogelijkheid tot verweer.

Welke sancties zijn mogelijk ?

De sanctionerende ambtenaar kan een geldboete opleggen tot 350 euro. In bepaalde gevallen kan een overtreding aanleiding geven tot:

  • schorsen of intrekken van een gemeentelijke toestemming of vergunning;
  • tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Soms kan er naast de boete ook nog een factuur volgen voor opruimkosten van bv. een sluikstort, obstakels in de berm, enz... Het gemeentebestuur stuurt hiervoor de rekening aan de overtreder.

Bemiddeling

Bij een overtreding op het GAS-reglement zal de bevoegde ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen als de overtreder minderjarig is en kan dit facultatief bij meerderjarige overtreders. De overtreder is vrij om hierop in te gaan. De bemiddeling is gratis. Er wordt bekeken op welke manier de schade vergoed of hersteld kan worden. Denk aan het zelf verwijderen van graffiti of het opruimen van afval. Bij de bepaling van de administratieve geldboete kan de sanctionerende ambtenaar rekening houden met het resultaat van de bemiddeling en de boete verlagen of zelfs laten vallen.