Beleidsondersteuning

De dienst beleidsondersteuning staat onder leiding van een adviseur diensthoofd beleidsondersteuning en een hoofdinspecteur adjunct diensthoofd beleidsondersteuning.

De dienst beleidsondersteuning ondersteunt de korpsleiding bij het ontwikkelen en evalueren van het korpsbeleid.

Ze houden zich bezig met de voorbereiding, coördinatie en (methodologische)  ondersteuning van de beleidsplannen in de zone: zonaal veiligheidsplan, actieplannen en het jaarverslag. Daarnaast staan zij in voor de externe communicatie, behalve die met de vakbonden. Het gaat onder meer om de publicatie van artikelen in de gemeentebladen en op de website.

Daarnaast is beleidsondersteuning verantwoordelijk voor het toezicht op de interne werking. Zij handelen de dossiers intern toezicht af en doen de nodige voorstellen aan de korpschef waar nodig om structurele maatregelen te treffen om de organisatie te verbeteren. Ook de afhandeling van eventuele tuchtdossiers gebeurt door deze dienst, net zoals de verwerking van felicitaties en klachten. Deze informatie gebruiken zij als sturend instrument voor de bestaande processen. Verder organiseren zij de korpsdagen en zien zij toe op het aspect geweldbeheersing.

Een andere belangrijke invulling van het takenpakket betreft die van de functie functionarissen gegevensbescherming. Deze functie bestaat uit het geven van advies betreffende de impact op de dataprotectie/persoonlijke levenssfeer (bv. bij bepaalde aankopen zoals camera’s), het meewerken aan een gegevensbeschermingsbeleid en het afhandelen van datalekken.