Dienst Steun & Informatie

De Dienst Steun & Informatie (DSI) bestaat uit (hoofd)inspecteurs, een IT-consulent, een IT-assistent en een assistent(e).

Situering:

De politie ontvangt via verschillende kanalen dagelijks massa's informatie.

Wijkagenten verzamelen info tijdens hun contacten met buurtbewoners of hulpverleningsinstanties, interventieagenten tijdens hun patrouilles en tussenkomsten, rechercheurs doen dit aan de hand van minutieus speurwerk. Het samenleggen van al die informatie en het verder exploiteren ervan moet ertoe leiden dat de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen worden gereduceerd en door een proactieve aanpak zelfs worden voorkomen. Deze taak wordt in het kader van een excellente politiezorg steeds belangrijker zodat een efficiënte informatiegestuurde politiezorg kan gewaarborgd worden.

Daarom werd in 2012 binnen onze organisatie de dienst steun en informatie (DSI) geïnstalleerd. De dienst steun & informatie is het centraal aanspreekpunt van het korps en levert een essentiële bijdrage aan de vergaring, de interpretatie, de verspreiding en exploitatie van operationele informatie. Op die manier moet beter inzicht verkregen worden in de mogelijke oorzaken van en oplossingen voor de problemen. Zo kunnen de best gepaste politieactiviteiten ondernomen worden. Om dat doel te bereiken is het erg belangrijk dat alle personeelsleden overtuigd zijn van het belang van het delen van de beschikbare informatie.

De dienst steun & informatie is zowel op gerechtelijk als op bestuurlijk vlak actief. Permanent worden via uiteenlopende kanalen gegevens ingezameld en verwerkt. Op operationeel niveau neemt DSI dagelijks alle meldingen door die bij de politie toekomen, net zoals de interventies die werden uitgevoerd, de gerechtelijke en bestuurlijke informatiebulletins,... Deze informatie wordt aangevuld met gegevens uit processen-verbaal en andere informatiebronnen. Dit alles laat toe verbanden te leggen of inzicht te krijgen in fenomenen, dadergroepen, pleegplaatsen, enz... Informatie die voor alle medewerkers van belang is (op te zoeken personen, verdachte nummerplaten, risicoplaatsen,..) worden aangekaart op de wekelijkse operationele briefing. Iedere week wordt onder de operationele medewerkers een DSI bulletin verspreid. Dit document wordt wekelijks door DSI aangevuld met de meest actuele info. Belangt bepaalde info één dienst of personeelslid aan dan engageert het DSI zich dat deze informatie daar ook toekomt, net zoals de bijhorende feedback achteraf.

Naargelang men over meer informatie beschikt, krijgt men een juister beeld van de ernst, de probabiliteit en de evolutie van fenomenen. Hierdoor kan men op strategisch en tactisch niveau prioriteiten stellen die beter aan de noden tegemoetkomen.

De dienst Steun en Informatie verzekert hiernaast nog volgende specifieke taken:

  • Functioneel beheer
    Kwaliteitscontrole van de processen-verbaal, de informatiedoorstroming naar de nationale politionele gegevensbank en de organisatie van de diverse informatiestromen.
  • Autonoom Politioneel Onderzoek (APO)
    Het autonoom politioneel onderzoek neemt een aantal taken over van het parket om de magistraten meer tijd te geven voor de opvolging van belangrijke gerechtelijke dossiers. De politie heeft de bevoegdheid om in dossiers met betrekking tot welomschreven misdrijven opdrachten uit te schrijven aan leden van de eigen zone, maar ook daarbuiten. De zogenaamde APO-officier zorgt dat het dossier alle nuttige elementen bevat om een magistraat toe te laten onmiddellijk een beslissing te nemen van zodra hij het dossier ontvangt.
  • Technisch beheer
    Het beheer en de administratie van de lokale operationele telematica-infrastructuur. De IT-consulent en IT-assistent staan in voor het onderhoud van deze infrastructuur, verzekeren de technische bijstand en de opleiding van de gebruikers. De website die u nu bekijkt wordt ook beheerd door de technisch beheerder.
  • ANPR

Beantwoorden van nationale bevragingen en opvolgen van HIT’s.