Bestuursorganen

In de politiezones die bestaan uit meerdere gemeenten zijn bestuursorganen opgericht. Dit betekent dat de burgemeesters en een aantal gemeenteraadsleden van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar mee beslissen over de werking van de lokale politie.

Om het overleg en de besluitvorming in goede banen te leiden, werden het politiecollege en de politieraad geïnstalleerd.

Politieraad

De politieraad is samengesteld uit:

 • Politieraadsleden
 • 5 burgemeesters
 • waarnemend Korpschef
 • Bijzondere rekenplichtige
 • Zonesecretaris

De voorzitter van de politieraad is de burgemeester van de stad Herentals. De politieraad is als beleids- en controleorgaan o.a. bevoegd voor het personeel- en het buget beheer.

Politiecollege

Het college is samengesteld uit:

 • 5 burgemeesters
 • waarnemend korpschef
 • bijzondere rekenplichtige
 • zonesecretaris

De voorzitter is de burgemeester van de stad Herentals. Het college heeft volgende bevoegdheden: uitvoerend en controleorgaan, bijeenroeping van de politieraad, personeelszaken en financiën.

De burgemeesters van onze politiezone zijn:

 • Mien Van Olmen - burgemeester Herentals
 • Marianne Verhaert - burgemeester Grobbendonk
 • Stijn Raeymaekers - burgemeester Herenthout
 • Seppe Bouquillon - burgemeester Olen
 • Lieven Janssens - burgemeester Vorselaar

Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad bestaat uit:

 • 5 burgemeesters;
 • procureur des Konings;
 • waarnemend korpschef;
 • bestuurlijk directeur;
 • gerechtelijk directeur;
 • preventieambtenaar;
 • zonesecretaris.

De voorzitter is de burgemeester van de stad Herentals.

Bevoegdheden:

 • Beleidsorgaan.
 • Overleg tussen bestuurlijke overheden, parket en politie.
 • Voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Korpschef

De waarnemend korpschef Dirk Van Peer leidt, beheert en organiseert het korps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid, uitgewerkt in het zonaal veiligheidsplan. 

Dirk Van Peer, eerste commissaris, waarnemend korpschef
Tel. 014 244 247 (secretariaat)

Bijzondere rekenplichtige

De bijzondere rekenplichtige controleert de wettelijkheid en regelmatigheid onder eigen persoonlijke financiële aansprakelijkheid en staat de politieraad, het politiecollege en de korpschef bij. Hij adviseert en waakt over een financieel beleid dat past binnen de vastgestelde beleidsplannen van de politiezone.

Marc Ruelens, bijzondere rekenplichtige
Tel. 014 244 248

Secretaris

De secretaris van de politieraad en het politiecollege is Sonja Van Espen.
De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen en bereidt de beslissingen van de politieraad en het politiecollege voor. Al deze
beslissingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Sonja Van Espen, secretaris
Tel. 014 244 247