Bestuursorganen

In de politiezones die bestaan uit meerdere gemeenten zijn bestuursorganen opgericht. Dit betekent dat de burgemeesters en een aantal gemeenteraadsleden van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar mee beslissen over de werking van de lokale politie.

Om het overleg en de besluitvorming in goede banen te leiden, werden het politiecollege en de politieraad geïnstalleerd.

Politieraad

In onze zone zetelen, behalve de vijf burgemeesters, negentien gemeenteraadsleden in de politieraad. Hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Er zijn 9 gemeenteraadsleden van Herentals, 4 van Grobbendonk, 4 van Herenthout, 4 van Olen en 3 van Vorselaar. Ook de korpschef neemt deel aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De politieraad is bevoegd voor personeelszaken (personeelsformatie, aanwervingen...) en het budgettair beheer (begroting, overheidsopdrachten...) van de politiezone. De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en minstens vier keer per jaar. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit gedeelte komt telkens als eerste aan bod.

De voorzitter van de politieraad is de burgemeester van de stad Herentals. 

Politiecollege

Het college is samengesteld uit:

 • 5 burgemeesters
  • Mien Van Olmen - burgemeester Herentals
  • Marianne Verhaert - burgemeester Grobbendonk
  • Stijn Raeymaekers - burgemeester Herenthout
  • Seppe Bouquillon - burgemeester Olen
  • Lieven Janssens - burgemeester Vorselaar

    
 • Waarnemend korpschef
  • De waarnemend korpschef Pieter Hendrickx leidt, beheert en organiseert het korps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid, uitgewerkt in het zonaal veiligheidsplan. 

Pieter Hendrickx, waarnemend korpschef

Tel. 014 244 247 (secretariaat)

 • Bijzondere rekenplichtige

De bijzondere rekenplichtige controleert de wettelijkheid en regelmatigheid onder eigen persoonlijke financiële aansprakelijkheid en staat de politieraad, het politiecollege en de korpschef bij. Hij adviseert en waakt over een financieel beleid dat past binnen de vastgestelde beleidsplannen van de politiezone.

Kristof Dieltiens, bijzondere rekenplichtige

Tel. 014 244 248

 • Zonesecretaris

De secretaris van de politieraad en het politiecollege is Sonja Van Espen.

De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen en bereidt de beslissingen van de politieraad en het politiecollege voor. Al deze beslissingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Sonja Van Espen, secretaris

Tel. 014 244 247

De voorzitter is de burgemeester van de stad Herentals. Het college heeft volgende bevoegdheden: uitvoerend en controleorgaan, bijeenroeping van de politieraad, personeelszaken en financiën.

Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad bestaat uit:

 • 5 burgemeesters;
 • procureur des Konings;
 • waarnemend korpschef;
 • bestuurlijk directeur;
 • gerechtelijk directeur;
 • preventieambtenaar;
 • zonesecretaris.

De voorzitter is de burgemeester van het lokaal bestuur Herenthout.Bevoegdheden:

 • Beleidsorgaan
 • Overleg tussen bestuurlijke overheden, parket en politie
 • Voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van het zonaal veiligheidsplan