Wat is een BIN?

Wat is BIN?

Een BIN (Buurtinformatienetwerk) is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een bepaalde buurt en hun lokale politie.

Wat is het doel?

Een BIN heeft als doel om:

 • het veiligheidsgevoel te verhogen
 • de samenhang in de buurt te versterken
 • de buurtbewoners bewust te maken van het belang van criminaliteits - en brandpreventie
 • mee te helpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand en CO-vergiftiging
 • een samenwerking tussen burger en politie te realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling

Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte - meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.

Hoe gebeurt de communicatie binnen het netwerk?

Binnen het BIN is er een permanente informatie-uitwisseling:

 • tussen de lokale politie en de burgers
 • door het verspreiden van preventieve tips
 • met de nadruk op het verspreiden van nuttige informatie
 • afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers

Een goede voorbereiding en organisatie zijn zeer belangrijk. Daarnaast is ook een constante evaluatie een voorwaarde om een BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

Hoe kan je een BIN opstarten?

Een buurtinformatienetwerk kan bijdragen tot een betere veiligheid en leefkwaliteit in een buurt. Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal specifieke stappen, met een aantal vaste partners.

 • Het idee voor de oprichting van een BIN ontstaat bij één of meerdere bewoners, een lokale vereniging of bij de overheid of politie.
 • Voor de oprichting gebeurt steeds een overleg met de lokale overheid en - politie. Interesse? Neem dan contact op met onze contactpersonen op onderstaande gegevens.
 • Het is belangrijk dat er bij alle betrokkenen een draagvlak is voor de oprichting. De lokale politie neemt daarom steeds contact op met de bestuurlijke overheden.
 • Na de overige stappen volgt de briefing van de buurt en wordt de maatschappelijke steun van het project nagegaan tijdens een informatieavond.
 • Om een BIN te organiseren is een lokaal charter nodig. Hierin staan de afspraken, taken van betrokken partners, contactgegevens, een financieringsplan en een communicatieplan. Dit charter wordt ondertekend door de betrokken partners (burgemeesters, korpschef, gemandateerd politieambte en BIN-coördinator).
 • Hierna kan de BIN van start gaan zodra het beschikt over een erkenning van de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoe werkt een BIN?

 1. Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je buurt
 2. Je belt de politie en meldt wat je ziet
 3. De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt een sms-bericht met een preventieve tip
 4. De hele buurt voert de preventieve tip uit (bv. lichten aansteken) en de politie spoort de dader op.
 5. De politie kan feedback geven aan de BIN-leden

Ik wil lid worden van een bestaand BIN in Lommel of een nieuw BIN opstarten?

In Lommel zijn momenteel 7 BIN's actief:

 1. BIN Kerkplein
 2. BIN Slachthuis
 3. BIN Servaesdreef
 4. BIN Molle Hoeven
 5. BIN West Kei
 6. BIN Leuken
 7. BIN Parelstrand

U kunt u aansluiten bij een van deze bestaande netwerken of aanvraag doen voor oprichting van een nieuw netwerk door contact op te nemen met onze BIN-coördinatoren (Rudi Ooijen, Stephanie Geubbelmans, Anken Jansen of Peter Gielen) op onderstaande gegevens:

BIN@politie.lommel.be

Bijlage
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 39 98 99.