Wat is WIN?

Huishoudelijk reglement van het WIN-Lommel

Kaderend in de Ministeriële omzendbrief van 02 juli 2001

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van het Win met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt.

Het WIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de preventiegedachte.

Iedere Lommelse handelaar is vrij toe te treden en kan zich inschrijven in het WIN-Lommel. Om de doelstelling te bereiken zal het WIN enerzijds informatie uitwisselen tussen de politie en de WIN-leden via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips verspreiden.

Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politie gemeld (101 of het nummer van de lokale politie). De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden.

Het beoordelen en beheren van de informatie en de aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De coördinator is enkel de tussenpersoon tussen de politiediensten en het WIN-Lommel. De beslissing tot het activeren van het WIN-Lommel en de te nemen maatregelen ligt bij de politie.

De politie zorgt ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het WIN-Lommel toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie. De politie houdt hierbij rekening met het beroepsgeheim en de wet op de privacy.

Het WIN-Lommel is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De WIN- leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politie. De leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de WIN-Lommel sticker.

De WIN-Lommel coördinator zorgt ervoor dat alle informatie rond preventie ter beschikking wordt gesteld van de WIN-Lommel leden.

De persoonlijke gegevens van de leden waarover het WIN-Lommel beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de WIN-Lommel werking en dit conform de wet op de privacy. Het Win-Lommel zal de grootste discretie aan de dag leggen en zich niet mengen in de persoonlijke levenssfeer van de handelaars, noch er enige berichtgeving over verspreiden.

Het WIN-Lommel zal regelmatig geëvalueerd worden in samenwerking met de Win-coördinator, de WIN-leden, de politie en de lokale overheid.

Wanneer een medewerker dit huishoudelijk reglement of de goede geest ervan schendt en hierdoor de doelstellingen van het WIN-Lommel hindert, kan het lidmaatschap worden opgeheven. Dit gebeurt op advies van de coördinator en de gemandateerde politieambtenaar. De beslissing wordt genomen binnen de stuurgroep met een twee/derde meerderheid van de stemmen.

Dit huishoudelijk reglement maakt deel uit van het WIN-protocol dat voor akkoord wordt ondertekend door de WIN-coördinator, de korpschef van de lokale politie en de burgemeester van de stad Lommel.

Iedereen die wenst toe te treden, ondertekend hieronder dit huishoudelijk reglement. Hiermee verstrekt hij/zij de nodige gegevens aan de Win-Coördinator en de politie. Om te kunnen deelnemen dient de handelaar over een GSMnummer te beschikken.

WIN-Lommel coördinator

Politiebeambte Ooijen Rudi

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 399 899.