Privacybeleid

Politiezone kanton Borgloon hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De meeste informatie op deze website is vrij beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden. Toch kan het mogelijk zijn dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Als politiezone willen wij op een heldere en transparante manier communiceren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Politiezone kanton Borgloon hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De meeste informatie op deze website is vrij beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden. Toch kan het mogelijk zijn dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Als politiezone willen wij op een heldere en transparante manier communiceren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Bij het verwerken van persoonsgegevens respecteren wij de geldende privacywetgeving: de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese privacywet van 25 mei 2018 ook genoemd GDPR of AVG. Hoewel voorgaande het algemene kader schept voor de verwerking van persoonsgegevens, hebben wij ook oog voor andere relevante wetgeving, zoals onder meer de Wet op het Politieambt.

Als organisatie voorzien wij in uw gegevensbescherming door:

 • uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming te vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop te willen wijzen en deze te respecteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van bestuurlijke dan wel gerechtelijke politieopdrachten of voor andere doeleinden. Wij gebruiken natuurlijk de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. De gegevens die u aan ons verstrekt worden niet doorgegeven aan derden, noch worden ze voor marketing doeleinden aangewend. Tenzij dit binnen de opdrachten die onze politiezone toekomen, wettelijk toegestaan en nuttig is. Wij geven de persoonsgegevens niet door aan de verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Natuurlijk heeft u ook verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij sommen ze hieronder even voor je op:

 • U kan uw toestemming tot gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking daarvan onverlet.
 • U kan inzage verkrijgen tot uw persoonsgegevens of daarvan een kopie verkrijgen.
 • U kan uw onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen.
 • U kan uw persoonsgegevens laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting of voor de vervulling van onze taak van algemeen belang of voor de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op archivering.
 • U kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen.
 • U kan de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens verkrijgen.
 • U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Indien u meer informatie wenst over het privacybeleid, kan u contact opnemen met de data protection officer van de Limburgse politiezones via pz.loon.dpo@police.belgium.eu. Indien u beroep wenst te doen op uw rechten of indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens of u hebt inbreuken vastgesteld, dient u zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor politie en justitie, meer bepaald het COC (Controle Orgaan van Politie) via info@controleorgaan.be.

 

PRIVACYVERKLARING CAMERABEWAKING

Politiezone kanton Borgloon maakt gebruik van een aantal verplaatsbare en mobiele camera's die ingezet worden op verschillende locaties in de vijf gemeenten van de politiezone en dit naargelang de noden van de omgeving. De mogelijkheid bestaat om de camerabeelden in real time te bekijken. 

Doel

Met dergelijk cameratoezicht wil de politiezone de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van de daders vergroten.

 • Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties op of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op het terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequate interventies.
 • Door het inzetten van camera's kan de politie daders sneller lokaliseren en vatten. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal op. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
 • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

Discretie

Enkel politiemedewerkers mogen camerabeelden in real time bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures, waarbij ze eveneens discretieplicht hebben en gebonden zijn aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat ze informatie waarvan ze kennis krijgen tijdens de uitvoering van hun dienst niet mogen delen met anderen.

Gebruik van camerabeelden

De politie gebruikt camerabeelden enkel wanneer dit wettelijk toegelaten is. Tevens is er voldoende aandacht voor de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om het risico op hacking of toegang van onbevoegden te voorkomen. Dit geldt zowel voor de beelden die in real-time bekeken worden, als de opgeslagen beelden.

Camerabeelden worden alleen in real-time bekeken wanneer dit operationeel noodzakelijk is om een overzicht te verkrijgen van de situatie en de interventieploegen correct te kunnen uitsturen. Deze raadpleging gebeurt in een ruimte die enkel toegankelijk is voor politiemedewerkers.

Ook het bekijken van opgeslagen beelden gebeurt in een aparte ruimte die enkel toegankelijk is voor politiemedewerkers. Deze beelden worden slechts bekeken, wanneer dit noodzakelijk is voor een politioneel of een gerechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook elke raadpleging van deze camerabeelden gelogd, zodat het mogelijk is om na te gaan welke dienst welke beelden op welk tijdstip raadpleegde. 

De bewaring van camerabeelden vindt plaats op een server in een opslagruimte die slechts toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.

Tevens hebben politiemedewerkers slechts één maand toegang tot de opgenomen beelden. Nadien worden de beelden wel nog bewaard, maar kan het bekijken enkel met toestemming van de procureur des Konings. De maximale bewaartermijn voor camerabeelden is één jaar. Dit kan worden verlengd wanneer ze deel uitmaken van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een pictogram. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. Ook een drone is voorzien van dergelijk pictogram. Tevens worden alle vormen van cameragebruik via een politieverordening gepubliceerd, zodat alle burgers op de hoogte zijn van het cameragebruik binnen de politiezone.

Wettelijke grond

De regels omtrent de plaatsing en het gebruik van camera's door politiediensten worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk bepaald door de Wet op het Politieambt. Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet meer bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie, het zogenaamde C.O.C.

Toegang tot beelden

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van zijn eigen persoonsgegevens. Je kan een verzoek tot uitoefening van één of meerdere rechten richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via pz.loon.dpo@police.belgium.eu. Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat de politie de beelden kan lokaliseren en kan bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan worden ingewilligd immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing of vervolging van strafrechtelijke feiten.

Vragen

Indien je algemene vragen hebt over het cameratoezicht van de politie en de doeleinden ervan, kan je deze eveneens richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via pz.loon.dpo@police.belgium.eu.