Wat verstaat PZ kanton Borgloon onder cameratoezicht?

Het gebruik van camera’s door politiezone kanton Borgloon

Politiezone kanton Borgloon beschikt over een aantal vaste camera’s die zich in en rond onze commissariaten bevinden. Daarnaast gebruikt de politiezone ook tijdelijk vaste bewakingscamera’s die regelmatig op een andere locatie worden ingezet, daar waar nodig. Er bestaat steeds een mogelijkheid om de camerabeelden van elke soort camera in real time te bekijken.

Naast het gebruik van (tijdelijk) vaste camera’s maakt de politie eveneens gebruik van mobiele camera’s. Zo kunnen drones ingezet worden tijdens manifestaties of grote evenementen of voor het in kaart brengen van verkeersstromen of ongevallen of operationele personeelsleden dragen een bodycam tijdens de dienst.

ANPR-camera's (automatic number plate recognition of automatische nummerplaatherkenning) zijn camera's waarmee de politie automatisch nummerplaten kan lezen. De zone beschikt zowel over verschillende vaste ANPR-camera’s als een mobiele ANPR-camera, die in een politievoertuig werd ingebouwd.

Doel – veiligheid verhogen

Met dergelijk cameratoezicht wil PZ kanton Borgloon de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van de daders vergroten.

 • Met behulp van deze camera’s zoekt de politie verdachte situaties op of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op het terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequate interventies.
 • Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal op. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
 • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.
 • ANPR-camera’s worden specifiek ingezet, zoals bepaald door de Wet op het Politieambt, om:
  • enerzijds in (nearly) real time gecapteerde nummerplaten van passanten te vergelijken met lijsten, die afkomstig zijn van unieke bronnen en maatregelen bevatten die genomen moeten worden t.a.v. de gedetecteerde vervoermiddelen, hun inzittenden of mogelijke lading, en;
  • anderzijds retroactief in de technische gegevensbanken geregistreerde gegevens te bevragen, op voorwaarde dat dit operationeel gemotiveerd is en het noodzakelijk is voor de uitoefening van een welbepaalde opdracht (gebruik van de zoekfunctie voor gerichte opsporingen). Volgende gegevens worden gecapteerd telkens wanneer een vervoermiddel een ANPR-camera voorbij rijdt:
   • de datum, het tijdstip en de precieze plaats van langsrijden van de nummerplaat;
   • kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan deze nummerplaat;
   • foto van de nummerplaat (voorkant van het voertuig of achterkant);
   • een foto van het voertuig;
   • in voorkomend geval, een foto van de bestuurder en van de passagiers.

In alle discretie

Enkel opgeleide (politie)medewerkers mogen camerabeelden in real time bekijken en analyseren, wanneer dit operationeel noodzakelijk is. Zij werken volgens zeer strikte procedures, waarbij ze eveneens discretieplicht hebben. Dit betekent dat ze de informatie die ze ontvangen tijdens de uitvoering van hun dienst niet mogen delen met anderen. Elke raadpleging gebeurt in een ruimte die enkel toegankelijk is voor politiemedewerkers.

Enkele aangeduide personeelsleden van de stad/gemeenten mogen eveneens de beelden van hun eigen bewakingscamera’s bekijken, doch enkel de opgenomen beelden. Ook zij hebben discretieplicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen zij, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de politie, in real time beelden bekijken:

 • om de veiligheid bij belangrijke evenementen die een impact kunnen hebben op de openbare orde en de veiligheid van de bevolking te coördineren, en;
 • om de evolutie van de noodsituaties op te volgen en het beheer ervan te coördineren.

Tevens hebben politiemedewerkers slechts één maand toegang tot de opgenomen beelden. Nadien worden de beelden wel nog bewaard, maar kan het bekijken alleen met toestemming van de procureur des Konings. De maximale bewaartermijn voor camerabeelden is één jaar. Dit kan worden verlengd wanneer ze deel uitmaken van een politoneel of gerechtelijk onderzoek.

Waarschuwingsborden

De politiezone heeft op al de invalswegen op haar grondgebied waarschuwingsborden geplaatst. Zo weet de burger dat zij een zone met camerabewaking betreden. Ad hoc kunnen ook bijkomend waarschuwingsborden geplaatst worden om specifiek aan te duiden dat men een zone met camerabewaking betreedt. Ook een drone is voorzien van een pictogram en bij gebruik van een bodycam zal de politieambtenaar altijd waarschuwen wanneer hij start met filmen, tenzij de situatie dit onmogelijk maakt.

Respect voor je privacy

De wetgever stelt strenge eisen aan cameratoezicht op straat. Zo mag de privacy van de bewoners niet geschonden worden met deze camera's. Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. De camera's worden niet gebruikt om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken.

Toegang tot beelden

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het privacy formulier op onze website. Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan worden ingewilligd immers steeds afwegen:

 • of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt,  en of;
 • de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing of vervolging van strafrechtelijke feiten.

 

Vragen

Heb je na het lezen van deze informatie nog steeds vragen over het camerabeleid van PZ kanton Borgloon kan je deze overmaken via het e-mailadres pz.loon@police.belgium.eu.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 49 44 00.