Leuven, een veilige en leefbare stad. De mening van de Leuvenaar

Hoe ervaar je het verkeer in je woonbuurt? Voel je je veilig in je buurt? Hoe tevreden ben je over het werk van politie Leuven? ….

Dit is slechts een greep uit de vragen die we begin dit jaar aan 6000 Leuvenaars en aan de studentenpopulatie voorlegden. Tussen januari en maart 2023 kregen 6000 burgers onze vragenlijst in de bus. Bijna 1/3 vulde die ook effectief in, waarvan ongeveer 1/3 online.

Leuven overzichtsbeeld

Dit was de vierde editie van deze buurtbevraging. Eerdere edities vonden plaats in 2008, 2011 en 2016.

Naast de algemene resultaten kunnen we ook een vergelijking maken tussen de mening van de respondenten in het centrum en die in de deelgemeenten en kunnen we zelfs tot op het niveau van onze 8 wijkzorgteams gaan. Daarnaast worden niet enkel de vaste inwoners bevraagd, maar deden we een afzonderlijke bevraging bij de Leuvense studenten,dankzij onze goede samenwerking met de KU Leuven, UCLL en uiteraard de stad Leuven.

De Leuvense buurtbevraging is uniek en vormt een meerwaarde voor onze politionele werking. Het is waardevolle input om ons veiligheidsbeleid verder te verbeteren en de prioriteiten verder scherp te stellen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “De politie krijgt een heel goed zicht op waar de Leuvenaar zich zorgen over maakt op vlak van veiligheid in de stad. Die signalen nemen we serieus en daar werkt het hele korps hard op. Die inspanningen worden door de inwoners ook gewaardeerd, kunnen we afleiden uit de hoge tevredenheidsscore die de politie van de Leuvenaars krijgt.
 

Buurtproblemen vooral over verkeer

De Leuvenaar ligt duidelijk meer wakker van verkeersgerelateerde situaties dan van overlast en criminaliteit. Dit is de top 5 van de situaties die de mensen aanhalen op de vraag ‘Vindt u de volgende situaties een probleem in uw buurt?’[1]

  1. Onaangepaste snelheid (3,96)
  2. Sluikstorten en zwerfvuil (3,52)
  3. Hinderlijk parkeren (3,49)
  4. Agressief rijgedrag (3,36)
  5. Fiets- of stepdiefstal (elektrisch of niet) (3,21)
     

Opvallend is dat de gemiddelde scores duidelijk lager liggen dan die in de buurtbevraging van 2016. Daar zagen we gemiddelde scores boven de middelste waarde ‘4’. Zo lag de gemiddelde score voor onaangepast rijgedrag in 2016 bijvoorbeeld op 4,68 (nu 3,96), die van sluikstorten en zwerfvuil op 4,16 (nu 3,52), fietsdiefstal op 4,32 (nu 3,21).

Kortom, de aard van de situaties die ze als een probleem in de buurt ervaren is min of meer hetzelfde, maar de situaties worden minder ernstig.

Buurtbevraging afbeelding 1

 

De beleving van deze buurtproblemen is net iets anders in het centrum dan in de deelgemeente, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Buurtbevraging afbeelding 2

 

Bij de studenten is de rangorde min of meer hetzelfde.

Buurtbevraging afbeelding 3

 

Hoe veilig voelt de Leuvenaar zich?

De Leuvenaar voelt zich veilig in zijn buurt. Ruim ¾ van de Leuvenaars zegt zich zelden of nooit onveilig te voelen. Dit zijn vergelijkbare resultaten met onze bevraging uit 2016 en ook met de veiligheidsmonitor die in 2021 werd afgenomen. Uit de bevraging van de veiligheidsmonitor bleek trouwens ook dat het veiligheidsgevoel in Leuven opmerkelijk hoger lag dan bij de federale respondenten (75 % versus 61 %).

Buurtbevraging afbeelding 4

 

Uit de veiligheidsmonitor van 2021 leren we dat, wanneer mensen zich onveilig voelen, dat vooral te maken heeft met verkeersgerelateerde situaties. 40 % van de bevraagde Leuvenaars gaf aan dat hun onveiligheidsgevoel te maken heeft met ‘onaangepaste snelheid van weggebruikers’. Dat zien we ook bevestigd bij de belangrijkste buurtproblemen.

De uitbreiding van de zone 30 naar alle woonwijken komt tegemoet aan die bezorgdheid. Daarnaast organiseert de politie zeer frequent snelheidscontroles op verschillende locaties in de stad. We zetten ook in op sensibiliseringscampagnes rond aangepaste snelheid. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor (e-)fietsers en steppers.
 

Slachtofferschap en meldingsbereidheid

Wij hebben de Leuvenaar de vraag voorgelegd waarvan men in 2022 slachtoffer werd en vervolgens of men hiervan aangifte gedaan had. Dit zijn de resultaten:

Buurtbevraging afbeelding 5

 

Twee vormen van cybercriminaliteit staan met kop en schouders bovenaan. Deze relatief nieuwe vorm van criminaliteit treft de helft van de bevraagde Leuvenaars. In onze studentenstad staat het fenomeen ‘fietsdiefstal’ op de derde plaats.

Op de vraag of men vervolgens hiervan een melding bij de politie gedaan heeft, zie je een totaal ander beeld. Veelal doet men geen melding omdat men het feit niet ernstig genoeg neemt (23 %), of omdat men van mening is dat het niet helpt om dit te melden (15 %) of dat men dit feit bij een andere instantie dan politie gemeld heeft (14 %).

Slechts 15 % van de mensen die slachtoffer werden van phishing, hebben dit gemeld aan de politie. Feiten van ‘inbraak’ werden dan weer het meest gemeld bij de politie (89,5 %). Ook slachtoffers van ‘diefstal met gebruik van geweld ‘(66,7 %), ‘fysiek geweld binnen familiecontext’ (65 %)[2] en ‘fietsdiefstal’ (62 %) kenden relatief hoge meldingspercentages.

Buurtbevraging afbeelding 6

 

De Leuvenaar is meer dan ooit tevreden over haar politie

Op de vraag ‘Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over de werking van politie Leuven’, gaf bijna 80% van de Leuvenaars aan tevreden te zijn over het werk van politie. Die score ligt bijna 10% hoger dan in 2016.

Er is trouwens geen verschil in mening tussen de inwoners van het centrum en die van de deelgemeenten.

Buurtbevraging afbeelding 7

 

Wanneer we inzoomen op de specifieke aspecten van tevredenheid, zien we daar ook enkel maar positieve resultaten. Men is het meest tevreden over de beleefdheid, de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van onze collega’s.

Buurtbevraging afbeelding 8

 

Politie Leuven is fier op deze resultaten. Wij hebben een ploeg zeer gemotiveerde medewerkers en we zullen ons blijven inzetten voor een veilig en leefbaar Leuven”, besluit korpschef Jean-Paul Mouchaers.
 

[1] We werken met gemiddelde scores. Men kan antwoorden op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 betekent dat de situatie helemaal niet als een probleem ervaren wordt en 7 betekent dat dit helemaal wel als een probleem ervaren wordt. 4 is hierbij de middelste waarde.

[2] Opgelet: laag slachtofferpercentage – 1,2 %.