Beleidsdocumenten

Jaarverslagen

Zoals elk jaar blikken we even terug op het voorbije werkingsjaar van onze politiezone. Door een overzicht te geven van onze werkzaamheden en genomen initiatieven , informeren we de overheden waar onze politiezone mee samenwerkt. Maar in het bijzonder willen we de inwoners van de gemeenten Herent en Kortenberg en al onze andere partners op een open en transparante wijze laten weten wat onze belangrijkste inspanningen en realisaties van het voorbije jaar zijn geweest.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw reacties!

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2019 - 2020

Jaarverslag 2018 

 

Zonaal veiligheidsplan

Iedere politiezone dient periodiek een zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen. Dit plan omvat onder meer de prioritaire opdrachten en doelstellingen (vastgesteld door de zonale veiligheidsraad), die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, alsook de wijze waarop deze zullen bereikt worden. 

De doelstellingen die in het ZVP geformuleerd staan, zijn gebaseerd op de verwachtingen van onze belanghebbenden (burgers, partners, medewerkers, het bestuur,…) en passen in ons streven om verder te ontwikkelen naar een politieorganisatie die kwaliteitsvolle diensten levert en optimaal samenwerkt met haar partners.

Bij de opstelling van het huidige zonaal veiligheidsplan werd bijgevolg niet alleen rekening gehouden met de criminaliteitscijfers, maar ook met de verwachtingen van de partners en de bevolking van de politiezone HerKo. Hiervoor werden de beleidsplannen van de verschillende partners (parket, federale politie,…) geraadpleegd en werd de bevolking in 2018 bevraagd over de werking en de prioriteiten van de politiezone.

Voor het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 heeft dit uiteindelijk geleid tot onderstaande prioriteiten.

Wat betreft leefbaarheid en veiligheid:

  • Inbraken en andere diefstallen
  • Verkeersveiligheid
  • Intrafamiliaal geweld
  • Overlast

Wat betreft de interne werking van de politiezone:

  • Interne communicatie
  • Integriteitsbeleid
  • Optimaliseren werkprocessen

Voor iedere prioriteit in het zonaal veiligheidsplan wordt jaarlijks een actieplan met te behalen doelstellingen uitgewerkt. Daarnaast worden er in het zonaal veiligheidsplan twee aandachtspunten vermeld: cybercriminaliteit en terrorisme.

De integrale versie van het aanvankelijke zonaal veiligheidsplan 2020-2025 vindt u hier: