LICC

Bruneaustraat 103
1755 Gooik
Fax
054 31 35 09

Het Lokaal InformatieKruispunt (LIK), de dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) en de DagCoördinatoren (DC) worden in de nabije toekomst geïntegreerd tot 1 dienst, namelijk het Lokaal Informatie- en CoördinatieCentrum (LICC).

Lokaal InformatieKruispunt :

 • Het Lokaal Informatiekruispunt (LIK) vormt de schakel in de verspreiding van informatie, zowel lokaal als arrondissementeel.
 • Bij het LIK worden alle politionele gegevens verzameld, verwerkt en verspreid.
 • De werking van de operationele diensten wordt grotendeels gestuurd door deze ingezamelde en verwerkte informatie.
 • Het LIK is via e-mail te bereiken via PZ.Pajottenland.LIK@police.belgium.eu.

Dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek :

 • Het APO-bureel is verantwoordelijk voor de eindcontrole van de processen-verbaal, de correcte vatting van voertuigen, voorwerpen en personen in de Algemene Nationale Gegevensbank.
 • Ze heeft ook tot doel de lokale politie toe te laten bepaalde, welomschreven dossiers, volledig af te handelen in eigen beheer.
 • Na afhandeling wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die beslist over eventuele vervolging voor de rechtbank, een minnelijke schikking of seponering.
 • De dienst APO staat ook in voor de kwaliteitscontrole op het gebied van inhoud en volledigheid van de opgestelde processen-verbaal, de verwerking en verdeling van de in- en uitgaande opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden
 • Zij is per e-mail te bereiken via PZ.Pajottenland.LIK@police.belgium.eu.

DagCoördinatoren :

 • De dagcoördinatoren volgen de binnenkomende opdrachten op en coördineren de taakverdeling tussen de interventieploegen en de wijkinspecteurs.
 • Zij volgen de activiteiten van ploegen op de baan nauwkeurig op en sturen bij waar nodig.
 • Daarnaast zorgen ze ook voor de operationele ondersteuning van de ploegen op het terrein door de raadpleging van databanken en het ter beschikking stellen van de ingewonnen informatie.
 • De dagcoördinator is per e-mail te bereiken via PZ.Pajottenland.DC@police.belgium.eu.