Nieuwjaarstoespraak 2019

Geachte genodigden en collega’s

Het doet mij en mijn korps elk jaar opnieuw enorm veel deugd te mogen vaststellen dat u deze unieke gelegenheid, waarbij we op een gezellige en ontspannen wijze, samen terugkijken en reflecteren op het voorbije jaar, en vooruitblikken naar de uitdagingen van het komende jaar, naar waarde inschat. Uw talrijke aanwezigheid ook dit jaar opnieuw, is hiervan het beste bewijs. Uw aanwezigheid vanavond getuigt van uw appreciatie voor het door ons korps geleverd werk. Ik dank u hiervoor.

Zoals u kan vaststellen hebben we dit jaar opnieuw aangeknoopt met de traditie om van de nieuwjaarsreceptie een netwerkevenement te maken voor het bestuur, de partners én alle medewerkers van ons politiekorps. Achter het feit dat deze bijeenkomst zo vroeg in december valt dient niets te worden gezocht, het was louter een kalenderoptimalisatie. Ik kan u garanderen dat voor onze Politiezone het jaar 2018 helemaal nog niet is afgesloten. Er wachten ons nog drukke dagen, waarbij wij zeer zichtbaar aanwezig zullen zijn op straat, zodat u ongestoord en in alle veiligheid uw eindejaar-inkopen kan verrichten en de overgang naar 2019 feestelijk vieren.

Deze jaarlijkse bijeenkomst is ook telkens de ideale gelegenheid om de nieuwe gezichten binnen ons Politiekorps aan u voor te stellen en om diegenen die ons korps verlaten hebben in loop van het voorbije jaar trachten te overtuigen om op hun beslissing terug te keren.

Ik begin met deze laatsten :

Op 1 april besliste IP Fred Casteleyn in pensioenstage of NAVAP te gaan na bijna 40 jaar dienst, achtereenvolgens in de 6MobGp, de Bde Halle, de Gp Brabant, de Bde Brussel, de Bde Gooik en sinds de hervorming lid van de dienst interventie van onze Politiezone. Tot op heden mochten wij echter nog geen stagerapport van zijn echtgenote ontvangen zodat zijn toekomst nog onzeker is.

INP Josse Eylenbosch trok de deur van het wijkkantoor Lennik achter zich dicht op 1 Jul. Op 1981 werd Jos benoemd als veldwachter te Lennik. Hij blijft ook na de hervorming de wijkwerking in Lennik trouw. We verliezen met zijn vertrek iemand die de bevolking van Lennik, en in het bijzonder van deelgemeente Eizeringen, door en door kent. Het wordt een moeilijke opdracht voor Suzy om hem trachten te evenaren.

Gelijktijdig met Josse vond HINP Luc Neuckermans dat het tijd werd om te stoppen. Luc trad toe tot de Rijkswacht in 1979. Luc was voor de hervorming lid van de Bde Galmaarden, werd HINP en verkaste naar de dienst interventie. De laatste jaren was hij Dagcoördinator in de Politiezone.

Tenslotte verliet HINP Danny Van Den Hove ons korps op 1 Aug. Danny trad toe tot de landelijke politie van Lennik in 1983. Bij de politiehervorming vervoegt Danny de lokale recherche. Na enkele jaren als diensthoofd van de lokale recherche neemt hij op onze vraag de functie van diensthoofd op van het nieuw gecreëerde  LIK. Bewust van het belang van IFGPZ speelt hij een belangrijke rol in de oprichting van dit LIK en de uitbouw naar het LICC.

Ik wil jullie allen danken voor jullie diverse bijdragen aan de werking en uitbouw van onze Politiezone en wens jullie een welverdiende opruststelling.

Gelukkig was er ook instroom in 2018.

Op 1 januari 2018 werden onze rangen versterkt met INP Filip De Doncker die de lokale recherche van Zennevallei ruilde voor de LR Pajottenland.

Kenny Stevens, weggeplukt bij de VUB, verwerkt en analyseert binnen het LICC de onafgebroken groeiende stroom aan operationele informatie. Hij zorgt vanuit zijn background als informaticus voor een sterke ontwikkeling van de LICC-werking.

Op 1 april startten INPs Evelyn Lievens en Renvi D’Hondt, als nieuwbakken INP bij de dienst interventie, op 1 Okt 2018 vervoegd door INPs Kevin Boeykens en Frederic De Kesel.

Op 1 jun werd Valérie VandenBroucke aangeworven door de Politiezone als Directeur PLIF (Personeel, Logistiek, ICT en Financiën) en op 1 januari 2019 zal INP Elke Cools mutatie maken van de PZ Hageland naar ons korps. Zij zal de wijksector GLP opnieuw aanvullen, aangezien INP Ronny Segers ons korps op 1 jan ek  verlaat naar de PZ Dilbeek, waar blijkbaar het gras groener zou zijn.

Ik heet jullie allen van harte welkom in onze mooie Politiezone.

Ter voorbereiding van deze nieuwjaarstoespraak las ik mijn speech van vorig jaar opnieuw door, en eigenlijk kwam ik tot de vaststelling dat ik hem opnieuw zou hebben kunnen gebruiken. Wat de resultaten inzake criminaliteitsbestrijding, verkeersveiligheid of de leefbaarheid betreft sneuvelden zoals in 2017 opnieuw de recordcijfers en worden opnieuw de vooropgestelde operationele doelen ruimschoots bereikt of overtroffen. Zoals vorig jaar meen ik ook nu opnieuw te moeten oproepen voor waakzaamheid op het gebied van radicalisering en zou ik onze toegenomen inspanningen ter zake kunnen toelichten. Opnieuw zou ik kunnen aantonen dat,  informatie gestuurde politiezorg steeds meer van kapitaal belang is voor een goede politiewerking, dat de Politiezone nog steeds kampt met een probleem van personeelsinstroom van leidinggevenden, en dat steeds meer technische hulpmiddelen en ICT-toepassingen bepalend zijn  voor verbeterde onderzoeksresultaten, voor betere en ruimere dienstverlening aan de burger en de voor een verdere optimalisatie van de interne werking. Vorig jaar wijdde ik reeds uit over onze projecten voor nieuwe E-mailadressen, over digitale afspraken en mobiel werken, over de invoering van interne nieuwe digitale werkprocessen, over de uitbouw van de trajectcontroles en van het regionaal cameranetwerk en over de aankoop van een videomanagementsysteem. Ook over de geplande en aan gang zijnde wijzigingen aan de leiding van het politiekorps besteedde ik reeds aandacht vorig jaar. Ik wees ook reeds op het belang, voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor deze Politiezone, van de nieuwe bevolkingsbevraging, van de dringende nood aan een geïntegreerde en uniforme aanpak van burgers, partners, bestuur én politie rond veiligheids- en leefbaarheidsproblematieken, en van een visie op interzonale politionele samenwerking. En ten slotte verwacht u ongetwijfeld ook opnieuw van mij te horen hoe het nu zit met het politiehuis en of ik er nog in geloof dat het er komt.

Zijn er wat de Politiezone Pajottenland betreft dan geen “echt” nieuwigheden aan te kondigen of kan men stellen dat er helaas geen vooruitgang gemaakt is in 2018?

In beurstermen zou ik stellen dat de winstvoorspellingen vorig jaar misschien al te optimistisch gesteld waren. In 2018 heb ik moeten ondervinden dat het grote aantal opgestarte veranderingen en de implementatie van de voorziene moderniseringen minder vlot zijn gelopen dan verhoopt en gepland. Niet zelden lagen technische problemen, meestal onafhankelijk van onze wil, of tekortkomingen of andere prioriteiten bij externe partners of leveranciers aan de oorzaak van vertragingen en/of slechte werking van systemen. Het baanbrekend werk op het gebied van functionele ontwikkelingen opgenomen door onze Politiezone  in diverse domeinen (trajectcontroles, vrachtwagensluis, digitaal afspraakplatform, mobiele verplaatsbare camera’s, informatieveiligheid en GDPR, ICT-infrastructuur en -configuratie, cameranetwerk,…) kostten meer tijd en capaciteit dan ingeschat en botste steeds weer op de beperkte mogelijkheden van onze kleine Politiezone en de grenzen van knowhow bij onze medewerkers. Enorm veel voorbereidend werk is desondanks in alle domeinen verricht en nu eindelijk operationeel klaar. De uitrol ervan zal dan ook vanaf het begin van 2019 duidelijk zichtbare en voelbare resultaten opleveren.

Graag licht ik daarom vandaag 2 opgezette projecten toe die tegemoet moeten komen aan de hedendaagse verwachtingen van de burger en die aantonen hoe wij hard werken aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van de dienstverlening binnen de PZ.

In deze moderne tijden waar vrije tijd een zeldzaam en kostbaar goed is wenst de burger in zijn relatie met de politie niet langer verplicht te worden zich naar het politiebureel te moeten begeven tijdens de beperkte openingsuren en daar in een wachtrij zijn beurt af te wachten. Bovendien wenst de burger dat alle administratieve formaliteiten en processen integraal en liefst digitaal afgewerkt kunnen worden bij dit enige en uniek contact met de politie. De burger vraagt ook de mogelijkheid om direct , op het ogenblik dat het hem schikt, in contact en communicatie te kunnen treden met de politie om verontrustende of onveilige situaties te melden of zijn beklag te maken over overlastfenomenen, die niet noodzakelijk een ogenblikkelijke interventie behoeven, maar waarbij hij verwacht dat de politie of het bestuur onverwijld de toestand aanpakken.

Vertaald naar de politieorganisatie en -werking betekent dit de nood tot het in plaats stellen van een permanent veilig  vlot toegankelijk kanaal voor informatie-uitwisseling tussen de burgers en de politie, het uitbreiden van de contactmogelijkheden in tijd en ruimte en een nog meer ontwikkelde informatie gestuurde  werking van het korps. Daarnaast dient ook de dienstverlening in het raam van de GPZ meer op het terrein en bij de klant te worden verzorgd in plaats van vanuit onze burelen. Meer blauw op straat dus.

De PZ heeft daarom samen met de firma Appoint de voorbije maanden een digitaal afsprakenplatform “Boek je wijkwerker” ontwikkeld, specifiek afgestemd op de behoeften van landelijke lokale Politiezones. Deze digitale afsprakenagenda 3.0, rechtstreeks gelinkt aan het interne personeel beheerssysteem GALOP van de politie, laat toe aan de burger via de website van de Politiezone met zijn wijkagent rechtstreeks en automatisch een afspraak te boeken, en dit zowel op kantoor als bij hem thuis. Elke wijkagent organiseert en beheert hierbij zijn eigen boekingsmomenten en kan zich aldus perfect voorbereiden op het geplande contact en zijn dienstverlening beter afstemmen op de vraag. Wanneer door onverwachte omstandigheden een gemaakte afspraak geen doorgang kan vinden wordt automatisch de burger of de politieambtenaar verwittigd door dit systeem, zodat geen nutteloze verplaatsingen meer plaatsvinden en een optimalisatie van onze werking mogelijk wordt. Wanneer de burger uitgenodigd wordt om, in een dossier dat hem betreft, zich aan te bieden bij de politie zal hij via de digitale afsprakenkalender in functie van zijn eigen mogelijkheden én de beschikbaarheid van de dossierbeheerder een afspraak kunnen vastleggen, wat voor veel tijdwinst in de afhandeling van het dossier zal zorgen. Ook met de dienst Wapens zal via deze tool een afspraak kunnen worden gemaakt en deurwaarders zullen weldra via hetzelfde platform vragen tot bijstand van de politie rechtstreeks kunnen boeken in functie van beschikbare politionele capaciteit, wat een optimale samenwerking en win-win-situatie oplevert. Burgers, die niet vertrouwd zijn met digitale omgevingen, zullen via ons “Blauwe telefoonnummer”, waarover verder meer, een afspraak kunnen laten vastleggen. Het werken via een centraal en geautomatiseerd afsprakensysteem moet de wijkwerkers ontlasten en toelaten zich meer op de dienstverlening zelf en de inhoud ervan te focussen.  Op (korte) termijn zal elke wijkagent ook uitgerust zijn met een persoonlijke smartphone, een individuele laptop met 4G-verbinding en een draagbare printer zodat hij ongeacht plaats en tijd, én bureel-onafhankelijk, in de mogelijkheid is alle administratieve afhandelingen en verrichtingen ongeacht de plaats van de afspraak uit te voeren. Dit project zal ons ook toelaten  de actueel bestaande wijkwerking en organisatie grondig te vernieuwen en beter af te stemmen op de actuele maatschappelijke omstandigheden en uitdagingen.

Recent werd een geactualiseerde informatiefolder huis aan huis verspreid met de nieuwe contactgegevens van onze Politiezone. Nieuwe E-mailadressen en een uniek zonaal “Blauw” telefoonnummer  voor niet-dringende politiehulp, vragen en contactverzoeken (054/313501)werden geactiveerd. Een zonale call-taker beantwoordt voortaan op weekdagen alle oproepen tussen 0700 Hr en 2100 Hr op dit nummer.

Vanaf 1 januari 2019 wordt dit dispositief binnen de PZ aangevuld met een centraal digitaal meldpunt en een digitaal contactformulier (die jullie beiden kunnen vinden op de website van de PZ). Met het digitaal meldpunt wil de Politiezone de burger een laagdrempelige en directe snelle en permanente toegang aanbieden voor allerlei meldingen aan de politie zoals overlastproblemen, gevaarlijke verkeerssituaties, sluikstorten, gevonden en verloren voorwerpen…. Het meldpunt biedt daarnaast echter, ook de mogelijkheid, aan wie hiermee geconfronteerd wordt als getuige of slachtoffer, om fenomenen die de samenleving kunnen ontwrichten, zoals radicalisering, extremisme, racisme en discriminatie (waaronder xenofobie, antisemitisme, homo- en transfobie) of grensoverschrijdend gedrag (geweld, ongewenst seksueel gedrag, verwaarlozing en uitbuiting,…) te melden. Deze sluimerende fenomenen eisen immers een snelle detectie en vragen een aangepaste aanpak. De PZ garandeert ter zake een discreet verder onderzoek. Op de website van uw lokale Politiezone vindt u verder ook een contactformulier dat de burger kan invullen wanneer hij de PZ een algemene vraag wenst te stellen. De PZ garandeert de indiener een antwoord op zijn vraag binnen een redelijke termijn.

Met deze initiatieven wil de PZ aan een vastgestelde leemte in de actueel bestaande dienstverlening, invulling geven.

Sinds kort zijn er 5 trajectcontroles actief binnen de PZ. Registraties tonen aan dat, bij niet wijziging van het rijgedrag in 2019, minstens 45000 bestuurders een verkeersboete in hun brievenbus mogen verwachten. De uitbreiding van het ANPR cameranetwerk met 8 nieuwe sites (inbegrepen 3 bijkomende trajectcontroles) in Gooik, Herne, Galmaarden én Geraardsbergen is bijna klaar voor bestelling.

In de loop van 2019 verwachten wij daarenboven de realisatie van de geplande vernieuwing en uitbreiding van het netwerk voor cameratoezicht in het centrum van Lennik. De optimale centrale exploitatie van beeldopnames is nu ook mogelijk met de in gebruik name van een videomanagementsysteem. Alles is eveneens klaar om onze mobiele verplaatsbare digitale camera doeltreffend en geïntegreerd in te zetten daar waar nodig.

De in 2018 goedgekeurde visie op het politioneel cameragebruik kent hiermee een belangrijke realisatie op het terrein en zal ongetwijfeld een zichtbare en sterke bijdrage leveren aan het onmiddellijk bevorderen van de veiligheid en de leefbaarheid in het Pajottenland.

De PZ wordt in 2019 geconfronteerd met een naar alle waarschijnlijkheid grondig gewijzigde samenstelling van haar bestuursorganen, de politieraad en het politiecollege, en in april wordt de aankomst verwacht van een nieuwe PdK voor Halle-Vilvoorde. Nieuwe werkingskaders- en afspraken voor de politiewerking zullen moeten vastgelegd worden. Sinds september wordt binnen het directiecomité van de PZ intensief gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Zo werd reeds op de politieraad van 22 Okt ll., niet alleen een overzicht gepresenteerd van de budgettaire kost van de PZ de voorbije legislatuur, maar werd ook een realistisch beeld gegeven van de noodzakelijke financiële middelen vereist voor de werking van de PZ de komende jaren. Eind 2019 loopt ook het ZVP op zijn einde. Een bilan wordt actueel opgemaakt. Op basis van de resultaten van de onlangs uitgevoerde bevolkingsbevraging, van een MTO, dat in het eerste kwartaal 2019 binnen de PZ zal uitgevoerd worden, en thematische gesprekken die ikzelf en de Dir Ops met de nieuwe gemeentelijke bestuursploegen zullen hebben vanaf januari, zal een nieuw ontwerp van ZVP opgesteld worden. De ZVR van oktober zal hierover zijn zegen moeten geven.

In het voorjaar 2019 zal samen met de syndicale organisaties worden gezocht naar een nieuwe modus vivendi wat de dienstorganisatie en de dienstregeling betreft. Uit onze monitoring is immers gebleken dat onze beschikbare interventiecapaciteit niet altijd optimaal afgestemd is op de vraag. De visie van de nieuwe DirOps en de gebrekkige personeelsinstroom, in het bijzonder wat HINP en Offr betreft, zijn bijkomende elementen die tot een herziene personeelsformatie zullen leiden. Deze zal ter goedkeuring aan de Politieraad van 20 mei 2019 voorgelegd worden.

Begin 2019 verwachten we eindelijk het laatste groene licht om de bouwwerkzaamheden van het nieuwe politiehuis op het terrein daadwerkelijk te kunnen aanvatten. In deze saga werden door de tegenstanders, om God welke redenen, alle mogelijke vertragingsmaneuvers en -procedures opgestart om de bouw te verhinderen. Tot op heden hebben alle gevatte instanties, zonder uitzondering, uitspraken in ons voordeel geveld. Ik blijf dan ook de gerechtvaardigde hoop koesteren dat tegen 1 jan 2021 ten laatste, onze medewerkers de nieuwe werkomgeving waar ze al zo lang reikhalzend naar uitkijken, kunnen betrekken.

Dit brengt mij naadloos naar mijn medewerkers. Ik wil hen bedanken voor het geleverde werk en in het bijzonder voor de flexibiliteit die ze hebben getoond. Ik besef dat 2018 een zwaar jaar was, wat betreft capaciteitsinzet bij evenementen. Een prachtige zomer met veel lokale festiviteiten, een succesvol wereldkampioenschap voetbal en steeds meer wielerwedstrijden betekenen  voor onze politiemedewerkers veel overuren en nachturen en minder vrije weekends. Organisatoren en besturen staan hier zelden bij stil. Voor onze medewerkers wordt het steeds moeilijker een gezonde work/live balance aan te houden. We stellen ook vast dat overal binnen de geïntegreerde politie steeds grotere personeelsgaten ontstaan, zodat de onderlinge solidaire ondersteuning tussen korpsen nu geen evidentie meer is. Bovendien worden onze medewerkers steeds meer opgeroepen om steun te leveren buiten onze Politiezone wat ten koste gaat van de BPZ in eigen Politiezone .

Wat onze medewerkers ook zwaar weegt is de vaststelling dat de door hen uitgevoerde gerechtelijke opdrachten en interventies meer dan ooit geen verlengde kennen in de juridische keten. Steeds meer worden de medewerkers door de burgers rechtstreeks aangesproken op het falen van deze keten. De verschuiving van een deel van de verantwoordelijkheid naar de administratieve overheden via het instellen van systemen van administratieve sancties biedt helaas geen uitweg. De indruk van straffeloosheid die hierdoor bij de publieke opinie ontstaat bemoeilijkt onze dagdagelijkse relaties met de burgers. Het verwijt dat niets gedaan wordt aan crimineel of asociaal gedrag en overlast wordt al te gemakkelijk in de schoenen van de politie en de politiemedewerkers geschoven.

De job van politiemedewerker is in de actuele context geen gemakkelijke job. In de huidige steeds meer gepolariseerde maatschappij, waarbij het wel lijkt alsof er slechts twee categorieën van burgers bestaan : de goede en de slechte, is elke tussenkomst van de politie voor wel één, zo niet voor beide partijen, bron voor ontevredenheid, commentaar, misnoegdheid, ergernis of klacht.

In 13 gevallen dit jaar gaf het zelfs aanleiding tot verbaal of fysiek geweld tegen onze medewerkers. De ontevredenheid over het optreden van politie wordt ook onmiddellijk zo ruim mogelijk gedeeld én aangedikt via de sociale media en vervolgens zonder meer gretig opgepikt door de lokale of nationale pers. Meestal blijkt echter na onderzoek dat onze medewerkers correct zijn opgetreden. De imagoschade voor de PZ en de ondermijning van het algemeen vertrouwen tussen de burger en de politie blijven echter hangen.

Genoeg gepraat, bij deze zouden we bijna vergeten dat we op een nieuwjaarsreceptie zijn, waar hoopvol en met goede intenties wordt uitgekeken naar het nieuwe jaar en waar wensen worden uitgewisseld.

Ik wil dan ook, alvorens nog een aantal bedankingen te richten, u allen van harte een gelukkig, veilig en gezond 2019 toewensen. Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar, voor u en uw naasten. Aan onze partners en de nieuwe besturen wil ik verder een vruchtbare samenwerking en veel succes toewensen, dat zij hun betrachtingen en doelstellingen mogen realiseren. Als politie beloven wij hierbij zo veel mogelijk toe bij te dragen.

Alvorens te toosten op het nieuwe jaar zou ik tenslotte nog mijn dank willen uitspreken voor twee aanwezige personen die een belangrijke rol hebben vertolkt in de jonge geschiedenis van onze PZ, en die beslist hebben op 1 januari hun politiek pensioen te nemen. Burgemeesters Pierre Deneyer en Luc Deneyer.

Ik begin zoals het past met de oudste in rang.

Burgemeester, beste Pierre. We hebben de voorbije jaren dikwijls gekibbeld over onze respectievelijke rollen en in het bijzonder over het hoe en wanneer u te informeren over incidenten , gebeurtenissen, politietussenkomsten en onderzoeken. Ik ben er niet in geslaagd u te overtuigen dat, heden ten dage, de burger wanneer hij de politie nodig heeft, niet eerst naar u moet bellen en u vervolgens als hoofd van de politie, de politie inschakelt, maar dat hij best rechtstreeks ons contacteert . Evenmin ben ik er in geslaagd u te overtuigen dat wij u pas kunnen informeren als we eerst zelf ter plaatse kennis hebben genomen van de toestand. Het verre geluid van een politiesirene was voor u reeds voldoende om onze medewerkers onmiddellijk op te bellen met de vraag wat er gaande was. Niet zelden was U ook als eerste ter plaatse, zodat wij vermoeden dat u niet alleen uw kleren aanhoudt bij het slapengaan, maar ook nog slaapt in uw voertuig. Er is de voorbije 9 jaar ook bijna geen dag voorbijgegaan, ook niet in het WE, of ik mocht van u één of meerdere malen per dag een telefoonoproep ontvangen met één of andere vraag of melding. Uw betrokkenheid, beschikbaarheid en engagement naar de burger in deze was uitzonderlijk en siert u, al liet het soms mijn medewerkers en mijzelf sakkeren. Ik wil u ook tenslotte danken omdat ik steeds op uw begrip en steun heb kunnen rekenen en omdat u steeds de Politiezone onvoorwaardelijk hebt gesteund, ook op moeilijke momenten. Graag overhandig u in naam van mijn medewerkers en mijzelf een streekproductenkorf voor uw jarenlange toewijding.

Burgemeester, beste Luc. Als voormalig gemeentesecretaris weet u als geen ander hoe moeilijk de taak en de rol is van het hoofd van de administratie of een politiekorps. Ik vond in jou een begripsvolle burgemeester in het bijzonder wanneer het ging over het financieel beheer en het personeelsbeleid van de PZ. Ik wil je van harte  bedanken om mij in deze de nodige steun te hebben geboden in het politiecollege. Ik wil in deze ook uw verruimende blik op zaken, uw helicopterview en het oplossingsgericht denken dat u meermaals ten toon spreidde, roemen. Bedankt voor uw belangrijke bijdrage aan de werking van onze Politiezone. Graag schenken wij u deze streekproductenkorf.

Graag proosten wij dan nu op het nieuwe jaar.