Huishoudelijk Reglement Politieraad

Huishoudelijk reglement van de Politieraad - Goedkeuring.

De Politieraad, in zitting dd. 28-02-2019, gaat akkoord met het reglement van inwendige orde.

Bijeenroeping

Art. 1 :

 • De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en minstens viermaal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per semester.
 • De politieraad wordt bijeengeroepen door het politiecollege.
 • Wanneer een derde van de leden van de politieraad het vraagt, is het politiecollege verplicht de politieraad bijeen te roepen op dag en uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan het politiecollege moeten deze leden de agenda vermelden, vergezeld van een verklarende nota, alsook de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat het politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in art. 3 van dit reglement kan nakomen.

Openbare of besloten vergadering

Art. 2 :

 • De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar. Met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden kan de politieraad, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar is.
 • De politieraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de politieraadsleden de eed afleggen. Tevens is de politieraad in ieder geval openbaar op het tijdstip dat het politiecollege toelichting verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van begroting en de rekeningen en de eventueel omtrent deze verslagen gehouden besprekingen.
 • De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.
 • Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

Termijn van oproeping

Art. 3 :

 • De oproeping geschiedt op elektronische wijze, ten minste zeven werkdagen vóór de dag van de vergadering. De dag van de vergadering is niet inbegrepen in de periode van zeven werkdagen. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
 • Teneinde de agenda en de toelichtingen via elektronische wijze te kunnen versturen, ondertekent het politieraadslid daartoe een document waarbij de vermelding van het email-adres wordt gegeven. Bij verzending via email wordt er vanuit gegaan dat de documenten door het raadslid ontvangen zijn. Het politieraadslid neemt zelf contact op met de secretaris wanneer hij/zij vaststelt niet tijdig documenten ontvangen te hebben.
 • De leden van de politieraad die van omvangrijke documenten toch een schriftelijk exemplaar wensen, kunnen dit via email aan de secretaris van de politieraad aanvragen. Het gevraagde document zal op het hoofdcommissariaat beschikbaar worden gehouden.  
 • De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openbare en de besloten vergadering. De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt van de agenda wordt een beknopte toelichting gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toegevoegd. In spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gemotiveerde wijze hiervan afwijken.
 • De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee werkdagen teruggebracht voor de toepassing van art. 9, derde lid, van dit reglement.
 • Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot interpellatie over een onderwerp dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overhandigd worden aan de voorzitter of aan degene die hem vervangt. Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota of van elk document dat de politieraad kan voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen deze mogelijkheid om de agenda aan te vullen niet gebruiken. De burgemeester-voorzitter of degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agendapunten onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad.

Informatie voor politieraadsleden en publiek

Art. 4 :

 • Plaats, dag en uur en agenda van de politieraadsvergadering en de agenda met toelichting worden openbaar bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeentehuizen van de politiezone en het hoofdcommissariaat en door bekendmaking op de website van de politiezone. Voor deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de politieraad. Tijdens de duur van de aanplakking kan het publiek inzage krijgen van beslissingen die op de lijst staan op elektronische vraag per mail gericht aan de secretaris van het politiecollege.
 • De agenda van de openbare zitting met toelichting wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.
 • Eenieder die de politieraadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda.
 • Binnen een termijn van tien dagen na de politieraadszitting wordt een lijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad (voorlopige notulen) verzonden naar de toezichthoudende overheid en ter inzage gelegd van het publiek. Deze inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. Tegelijk wordt die lijst ook openbaar gemaakt in de gemeenten die deel uitmaken van de zone, zodat het publiek er op elk moment van kan kennisnemen. De lijst moet minstens 20 dagen raadpleegbaar blijven. De lijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad (voorlopige notulen) wordt daarnaast ook op de website van de PZ Pajottenland geplaatst. De gemeenten voorzien op hun website een link naar de website van de PZ Pajottenland.
 • Elke belangstellende inwoner kan zich abonneren op de agenda (en de voorlopige notulen) van de politieraadsvergaderingen door dit aan te vragen via een mailbericht aan de PZ Pajottenland.
 • Aan de beslissingen van de politieraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.

Art. 5 § 1 :

 • Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, elektronisch meegestuurd aan de politieraadsleden samen met de oproepingsbrief. Politieraadsleden die een schriftelijke kopie willen bekomen van bepaalde stukken, kunnen die op eenvoudig verzoek gratis verkrijgen en afhalen op het hoofdcommissariaat tijdens de kantooruren.

Art. 5 § 2 :

 • Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering gedurende welke de politieraad moet beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het politiecollege aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen.
 • Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de politieraad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.
 • Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen.
 • Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de politiezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het beheer van de financiën van de politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben.
 • Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een toelichting gegeven bij de inhoud van het verslag.

Art. 5 § 3 :

 • Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoek, door de korpschef of de door hem aangewezen personeelsleden, technische inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers.
 • Verzoeken tot technische inlichtingen worden schriftelijk gericht aan de korpschef. De korpschef bezorgt een kopie van het verzoek en de verschafte inlichtingen als informatie aan de Voorzitter. Onder technische inlichtingen wordt verstaan: het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.

Art. 6 § 1 :

 • Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de politieraadsleden worden onttrokken.

Art. 6 § 2 :

 • Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten van het secretariaat van de politiezone geopend zijn:
  • de begrotingen van vorige dienstjaren van de politiezone;
  • de rekeningen van vorige dienstjaren van de politiezone;
  • de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politiezone;
  • de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de politieraad;
  • de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het politiecollege, wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn.

Art. 6 § 3 :

 • Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en art. 6, § 2 hebben de politieraadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, en dit tijdens de openingsuren van het secretariaat van de politiezone.
 • Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de politiezone, delen de politieraadsleden aan het politiecollege schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
 • Aan de politieraadsleden wordt binnen de 8 werkdagen, volgend op het eerstvolgende politiecollege, na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
 • Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.

Art. 6 § 4 :

 • De politieraadsleden kunnen, tegen betaling, een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de politiezone.
 • De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift per email aan de secretaris van de politiezone.
 • De gemotiveerde beslissing van het politiecollege tot weigering van de aflevering van een afschrift moet aan het betrokken politieraadslid worden meegedeeld.

Art. 6 § 5 :

 • De politieraadsleden hebben het recht de diensten van de politiezone te bezoeken.
 • Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de politieraadsleden, per mail aan de secretaris van de politiezone, mee welke dienst zij willen bezoeken en op welke dag en uur.
 • Tijdens het bezoek van deze diensten moeten de politieraadsleden passief optreden.

Art. 7 :

 • De politieraadsleden hebben het recht aan het politiecollege mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Schriftelijke vragen worden per mail gericht aan de secretaris van het politiecollege.
 • Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt binnen de 8 werkdagen volgend op het eerstvolgende politiecollege na de ontvangst van de aanvraag schriftelijk per mail geantwoord.
 • Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de politieraadsleden mondelinge vragen stellen over politionele aangelegenheden, die niet op de agenda van de politieraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

Art. 8 :

 • Voor het publiek worden de nodige plaatsen voorzien om de debatten te kunnen volgen. Voor de pers worden bijzondere plaatsen voorzien, waar zij de zitting kunnen volgen.
 • Elke klank-of beeldopname tijdens de zitting van de Politieraad wordt afhankelijk gesteld van de toelating van de voorzitter.

Quorum

Art. 9 :

 • Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de politieraadsleden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld.

Art. 10 :

 • De politieraad kan geen beslissing nemen indien niet de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is.
 • De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.
 • De tweede en derde oproeping moeten geschieden overeenkomstig de voorschriften van art. 25/1 WGP. Er moet ook vermeld worden of de oproeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt. Bovendien moeten de bepalingen van de eerste twee leden van art. 27/2 WGP woordelijk in de oproeping worden overgenomen.

Wijze van vergaderen

Art. 11 :

 • De voorzitter van het politiecollege, of het lid van het politiecollege met de hoogste rang, zit de politieraad voor.
 • De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten.
 • Bij het openen van de vergadering wordt melding gemaakt van de notulen van de vorige vergadering en de goedkeuring ervan gevraagd.

Art. 12 :

 • Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
 • Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

Art. 13 :

 • De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden.
 • In spoedeisende gevallen worden de notulen samen met de agenda ter inzage gelegd.
 • Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen. Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergadering of uiterlijk tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van de politieraad.
 • Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het einde van de vergadering, zijn de notulen goedgekeurd.
 • In het geval de politieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan ze beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
 • De goedgekeurde notulen en het zittingsverslag worden ondertekend door de burgemeester-voorzitter en de secretaris.
 • Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk tijdens de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.

Art. 14 :

 • De voorzitter geeft kennis van de tot de politieraad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de politieraad aanbelangen.
 • De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de politieraad er anders over beslist.
 • Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
 • Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden worden in de notulen vermeld.

Art. 15 :

 • Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.
 • De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de politieraadsleden. Behoudens een andersluidende beslissing van de politieraad wordt de alfabetische naamlijst van de politieraadsleden als rangorde vastgelegd.
 • Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de politieraad wanneer ze aan het woord komen.
 • De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelichting te geven.

Art. 16 :

 • Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
 • In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
  1. om te vragen dat men niet zal besluiten;
  2. om de verdaging te vragen;
  3. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden;
  4. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
  5. om naar het reglement te verwijzen.

Art. 17 :

 • De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen ter stemming gelegd.

Art. 18 :

 • Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
 • Als een lid van de politieraad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
 • Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
 • Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.

Art. 19 :

 • De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de politieraadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk politieraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

Art. 20 :

 • De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.
 • Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.

Art. 21 :

 • Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.

Art. 22 :

 • Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
 • Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de politieraad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
 • Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

Art. 23 :

 • Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 18 en 21.

Art. 24 § 1 :

 • Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Art. 24 § 2 :

 • De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

Art. 24 § 3 :

 • Elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, heeft één stem.

Art. 24 § 4 :

 • In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmingen over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van één gemeente uit de politiezone over evenveel stemmen als waarover de burgemeester van de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. Deze stemmen worden onder de leden van die groep gelijk verdeeld.
 • De politieraad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel.
 • Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat.
 • In dat geval mag over het geheel enkel gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

Wijze van stemmen

Art. 25 § 1 :

 • De leden van de politieraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.

Art. 25 § 2 :

 • Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
  1. de stemming bij handopsteking
  2. de mondelinge stemming;
  3. de geheime stemming.

Art. 25 § 3 :

 • De politieraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.

Art. 25 § 4 :

 • Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen, terbeschikkingstellingen en preventieve schorsingen in het belang van de dienst geschieden bij geheime stemming en eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 26 :

 •  De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 24 vraagt hij achtereenvolgens welke politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.

Elk politieraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.

Art. 27 :

 • De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna bepaald, elk politieraadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken, te beginnen met het politieraadslid dat links naast de voorzitter zit om voortgezet te worden in de richting van de wijzers van het uurwerk. De Voorzitter stemt het laatst.

Art. 28 :

 • Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten, benoeming, terbeschikkingstelling en preventieve schorsingen in het belang van de dienst.
 • De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje.
 • Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee jongste politieraadsleden.
 • Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

Art. 29 :

 • Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal politieraadsleden, dat aan de stemming heeft deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk politieraadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Art. 30 :

 • Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet is verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
 • Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, komt (komen) tussen hen de oudste(n) in aanmerking voor herstemming.

Notulen

Art. 31 :

 • De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de politieraad geen beslissing genomen heeft.
 • Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Als er een mondelinge stemming plaats had, vermelden de notulen voor elk politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Van deze verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die werden genomen met unanimiteit. Een politieraadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.
 • De notulen vermelden alleen de beslissingen als de politieraad een aangelegenheid in besloten vergadering behandelt. Er wordt geen zittingsverslag opgesteld van de besloten vergadering van de politieraad.

Art. 32 :

 • De zittingsverslagen van de vergaderingen van de politieraad vermelden in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De politieraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de politieraad.

Wijze van kennisgeving

Art. 33 :

 • Tenzij de wet of een andere regelgeving de vorm van mededeling of kennisgeving oplegt, worden de stukken aan betrokkenen meegedeeld of ter kennis gebracht met een gewone brief of via elektronische mailing.

Presentiegeld

Art. 34 :

 • Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de burgemeesters, wordt presentiegeld verleend voor elke vergadering van de politieraad waarop zij aanwezig zijn.
 • Bedoeld presentiegeld bedraagt een vast te leggen bedrag per vergadering, ongeacht de duur van de vergadering. Een vergadering die doorloopt na middernacht wordt slechts gerekend als één vergadering. Het precieze bedrag van het presentiegeld wordt vastgelegd in openbare zitting van de politieraad met geheim van stemmen.

Verbod

Art. 35 :

 • Het is elk politieraadslid en de leden van het politiecollege verboden:
  1. aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad;
  2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of aanbesteding ten behoeve van de politiezone;
  3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de politiezone ingesteld. Het is hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politiezone te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwiste zaak;
  4. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.
 • De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing op de secretaris.
 • De politieraadsleden en de leden van het politiecollege ondertekenen bovendien een deontologisch code.

Algemeenheden en informatie

 1. De openingsuren van het secretariaat van de politiezone zijn van maandag tot vrijdag van 09u00-12u00 en van 13u00 tot 16u00. Het emailadres van het secretariaat van de politiezone is PZ.Pajottenland@police.belgium.eu
 2. Afschriften worden afgeleverd tegen kostprijs met een minimum van 25 €.
 3. Alle correspondentie aan de Voorzitter moet gericht worden op het adres van de secretaris van de politieraad met adres op het hoofdcommissariaat.
 4. Afschrift van dit huishoudelijk reglement zal overgemaakt worden aan de politieraadsleden en bekend gemaakt op de website van de lokale politie Pajottenland.
 5. De tekst zal steeds beschikbaar zijn op alle vergaderingen van de Politieraad.