Reglement "cameratoezicht op het openbaar domein"

In de Politieraad werd het dossier goedgekeurd voor de installatie van 2 trajectcontroles op gewestwegen op het grondgebied van de politiezone Pajottenland. Daarnaast ontvangen de gemeente- en politiediensten talrijke klachten van allerhande vormen van overlast, niet op zijn minst verbonden aan de verkeerssituatie en het wegennet in de regio en inzake sluikstorten. Ook is er een steeds groter wordende algemene en permanente dreiging op de openbare ruimte, op kritieke infrastructuren en op druk bezochte plaatsen en evenementen.

Cameratoezicht vormt een nuttig hulpmiddel voor de objectieve waarneming van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en voor de ontradende aanpak ervan. Er moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg. De nodige waarschuwingen moeten aangebracht worden opdat de burger geïnformeerd is over het lopende cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt.

De politiezone heeft een verordening opgesteld waarbij de toestemming wordt gegeven aan de PZ Pajottenland om gebruik te maken van vaste, verplaatsbare en mobiele camera's met het oog op het algemeen toezicht op het openbaar domein, het vaststellingen van overtredingen en misdrijven en inbreuken op het algemeen politiereglement PZ Pajottenland en andere gemeentelijke, provinciale of gewestelijke reglementen en decreten en de bewaking en beveiliging van haar infrastructuur.

Op de toegangswegen van de politiezone werden de wettelijke waarschuwingsborden aangebracht.

Dit reglement werd goedgekeurd in de volgende gemeenten :

  • Bever : op 27 september 2016
  • Galmaarden : op 26 juli 2016
  • Gooik : op 31 mei 2016
  • Herne : op 26 oktober 2016
  • Lennik : op 27 juni 2016
  • Pepingen : op 17 maart 2017

Je kan dit reglement hier vinden.