Waar vind ik het fuif- en feestreglement van de gemeente Bever?

Fuif- en feestreglement - GEMEENTE BEVER

BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN

De gemeenteraad,

 • Gelet op de nieuwe gemeentewet (B.S. 27 maart 2008), inzonderheid de artikelen 119, 119 bis, 134 en 135;
 • Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43;
 • Gelet op de wet op de jeugdbescherming.
 • Gelet het gemeenteraadsbesluit dd. 27 december 2007 houdende de goedkeuring van het bijzonder politiereglement m.b.t. het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen.
 • Gelet op de wetswijziging van 31 december 2009 over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/2010.
 • Gelet op wetswijziging van de wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921. Deze werd in 2003 aangepast en is van kracht sinds juni 2003.
 • Gelet op de wetswijziging algemeen rookverbod in de horeca en fuifaangelegenheden van 01 juli 2011.
 • Gelet op de nieuwe regeling geluidsnormen muziekactiviteiten volgens het besluit van 23/12/2011 en van kracht vanaf 1 januari 2013.
 • Gelet op het positief advies van de Jeugdraad op 29/04/2013.
 • Gelet op het positief advies van de Cultuurraad op 16/05/2013.
 • Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;

Besluit:

Artikel 1

 • Tot goedkeuring van onderhavig aangepaste bijzonder gemeentelijk politiereglement m.b.t. het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen.

Artikel 2

 • Onder voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen dienen te worden begrepen alle voor het publiek toegankelijke fuiven, festivals, muziekoptredens, dorpsfeesten en andere grote evenementen tegen betaling van een toegangsprijs.

Artikel 3

 • Alle voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen, zelfs op en/of in private eigendommen tussen 22u00 en 06u00 dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaande aanvraag door de organisatoren aan de jeugddienst, en dit uiterlijk 3 maanden vóór de aanvang van de feestelijkheden of evenementen. De jeugddienst maakt de aanvraag over aan de lokale politie voor advies. De politie bezorgt het advies terug aan de jeugddienst ten laatste 6 weken voor het evenement. Na het advies van de politie gaat de aanvraag via de jeugddienst naar de burgemeester voor het verlenen van de goedkeuring.
 • Indien de organisator beroep doet op een erkende securityfirma, dient hiervoor een kopie van de overeenkomst aan de politie bezorgd te worden.
 • Het uniforme aanvraagformulier is terug te vinden via deze link of op de jeugddienst: debby.versteldt@bever-bievene.be - 054 58 89 25.

Artikel 4

 • De geluidsoverlast mag de wettelijk toegelaten drempels niet overschrijden. Alle muziek dient uiterlijk om 3.45 uur gestaakt.
 • Om de afloop van het evenement geleidelijk aan te laten verlopen, dient de verkoop van drankbonnen te stoppen en de muziek beduidend stiller gezet worden om 03.30 uur, de lichten dienen aangestoken te worden om 03.45 uur. Iedereen dient de zaal uiterlijk om 4.30 uur te verlaten. Alle activiteiten dienen te worden gestaakt en de gebouwen dienen ontruimd te zijn om 5.00 uur.

Artikel 5

 • Met akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen kan een uitzondering op het sluitingsuur gevraagd worden voor evenementen van categorie D. Deze vraag wordt besproken op het voorafgaand veiligheidsoverleg.

Artikel 6

 • De organisatoren verzekeren de orde op en rond hun organisatie en stellen de nodige erkende securityfirma en/of stewards (vrijwilligers met een link met de vereniging) aan voor toezicht in de onmiddellijke omgeving van de locatie van de feestelijkheden en evenementen.

Artikel 7

 • Feestelijkheden en evenementen worden opgedeeld in categorieën naarmate het verwachte aantal personen. De fuifcoach dient een opleiding gevolgd te hebben aangeboden en georganiseerd door de Jeugdregio Pajottenland in samenwerking met politiediensten, Rode Kruis en de intergemeentelijke preventiedienst.
  • Evenement categorie A (<200 personen) = 1 fuifcoach (minstens 18 jaar)
  • Evenement categorie B (200 - 499 personen) = 1 fuifcoach (18 jaar) en 2 stewards (16 jaar)
  • Evenement categorie C (500 - 799 personen) = 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)
  • Evenement categorie D (>800 personen of risicovolle fuif - te bepalen = 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)

Artikel 8

 • Bij categorie D dienen de organisatoren een veiligheidsplan op te stellen en een veiligheidsoverleg te organiseren samen met de burgemeester, jeugddienst, preventiemedewerker, politie en brandweer. Dit veiligheidsoverleg wordt georganiseerd minimaal één maand voorafgaand aan de datum van de fuif/evenement. Na de fuif of het evenement wordt een evaluatie gehouden. Voor fuiven of evenementen categorie A, B en C kan ook een veiligheidsoverleg georganiseerd worden wanneer dit nodig blijkt in het kader van veiligheid/overlast. Dit wordt afgetoetst aan criteria van het "project overlast" van de politie.
 • Rond de locatie wordt een verplichte perimeter van 200 meter voorzien waar een alcoholverbod geldt. Deze geldt niet voor nabij gelegen horecazaken.
 • Er wordt aangeraden om de omwonenden vooraf op de hoogte te brengen van het evenement, feest of fuif in een straal van 200 meter rond de organisatie.

Artikel 9

 • De ruimte waar de feestelijkheden hebben plaatsgevonden en de onmiddellijke omgeving van deze ruimte dienen opgeruimd te zijn daags na de feestelijkheden om 12 uur in overleg met de uitbater van de locatie. De gemeente kan bij het niet naleven van dit artikel sancties opleggen aan de organisatie.

Artikel 10

 • Voor het verkopen van sterke drank is de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (vanaf 22% alcoholpercentage) van 31/12/2009 van toepassing. Deze wet werd van kracht vanaf 10/01/2010.
 • Wanneer de organisatoren de intentie hebben sterke dranken te verkopen, dienen zij hiervoor een aanvraag in te dienen op de jeugddienst, voor aanvang van de feestelijkheden en evenementen. Deze aanvraag kan eenvoudig gedaan worden via het aanvraagformulier. De burgemeester kan indien hij/zij het nodig acht, bijkomende maatregelen opleggen naar sterke drankverkoop.

Artikel 11

 • In alle Beverse fuif- en feestzalen geldt er een algemeen rookverbod. Rookverbodtekens moeten door de uitbater van de zaal duidelijk en op meerdere plaatsen aangebracht worden (zowel aan de ingang van de zaal als in de zaal zelf). Organisatoren krijgen in de fuifbox van de gemeente extra pictogrammen en/of affiches rookverbod mee.

Artikel 12

 • Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd's, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...
 • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).
 • Meer informatie over de geluidsnormen is terug te vinden op de volgende websites: www.lne.be/geluidsnormen, www.helpzenietnaardetuut.be.
 • Zaaluitbaters en organisatoren moeten zich houden aan de actuele geluidsnormen.

Artikel 13

 • Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 186 en 187 van het Gemeentedecreet. Dit reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan.

Artikel 14

 • Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, van het vredegerecht en van de politierechtbank van het gebied, aan de aangewezen ambtenaar, de voorzitter van het politiecollege en aan de korpschef van de lokale politie.

Artikel 15

 • Niet gecontroleerde rugzakken worden niet toegelaten. Rugzakken worden aan de ingang gecontroleerd op bezit van sterke drank, verboden wapens, …
 • Indien iemand weigert zijn rugzak te openen, kan hem/haar de toegang ontzegd worden. Organisatoren kunnen bezoekers niet verplichten om hun identiteit te bewijzen. Zij mogen wel de toegang tot het evenement weigeren.
 • Het is verboden om bij publiciteit voor het evenement, publiciteit te maken om de jeugd aan te sporen om alcohol te drinken. Bv. happy hour om 22u, gratis vat, …
 • Indien er op evenementen een cocktailbar voorzien wordt, is het aangewezen om deze apart van de frisdrank/ bierbar op te stellen. Zo kunnen organisatoren makkelijker controleren of er geen cocktails worden gekocht door minderjarigen.
 • Er mogen geen 'dronkenmakende' dranken geschonken worden aan minzestienjarigen. Dat wil zeggen dat minzestienjarigen geen alcohol mogen drinken in welke vorm dan ook (pintjes, wijn...).
 • Voor sterke drank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op achttien jaar.
 • Het is aanbevolen om een systeem van gekleurde bandjes in te voeren aan de ingang van het evenement. Eén kleur per leeftijdscategorie (-16 jaar/16-18 jaar/18+).
 • Aan de kassa mag een bewijs van leeftijd gevraagd worden. Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt iedereen geacht een ID op zak te hebben of kan ook gecontroleerd worden via een busabonnement, studentenkaart, bibliotheekkaart. Wanneer men weigert de leeftijd aan te tonen, krijgen ze een bandje -16 jaar en bijgevolg kunnen zij dan geen alcohol bestellen.
 • De polsbandjes hebben vooral een sensibiliserende waarde.
 • Het is verplicht om barpersoneel en medewerkers op de hoogte te brengen van de alcoholwetgeving van 10/01/2010 inzake leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol. Bijvoorbeeld via een barbriefing.
 • Vanuit FOD Volksgezondheid bestaan er controles die toezien op de inzet van organisatoren op het naleven van deze wetgeving. Daarom is het wenselijk om preventie van alcoholgebruik visueel zichtbaar te maken in de locatie (affiches, banner, gadgets, beeldmateriaal met preventieboodschappen via PowerPoint, …).
 • Bezoekers die overlast veroorzaken door drugs of alcohol mogen door de organisatoren geweigerd worden op het evenement. De ouders van de minderjarige bezoeker worden door de politie preventief op de hoogte gebracht en er wordt gewezen op hun verantwoordelijkheden t.a.v. hun zoon/dochter.
 • Of het nu gaat om soft- of harddrugs, druggebruik is nooit toegelaten op een evenement. Tolereren wordt in de rechtspraak trouwens beschouwd als 'aanzetten tot'. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid.
 • Alle preventiemateriaal wordt ter beschikking gesteld in de fuifbox van de jeugddienst.
 • De organisator wordt verplicht om op de flyer/publiciteit het sluitingsuur bekend te maken. Dit om mogelijke overlast te vermijden.
 • Er wordt aan de organisatie gevraagd om het roze logo van de preventiedienst in het promotiemateriaal te verwerken.
 • De organisator voorziet op minstens 3 voor het publiek zichtbare plaatsen (inkom, verkoopstand bonnen, drankstand) de aankondiging van het afbouwsysteem van de gemeente (artikel 4). De organisator brieft ook zijn personeel over het afbouwsysteem.
 • De organisator maakt gebruik van het preventiemateriaal m.b.t. alcohol en andere drugs dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente en/of verspreidt op minstens één manier een preventieboodschap m.b.t. alcohol en andere drugs via de communicatiekanalen die worden ingeschakeld ter bekendmaking van het evenement. (eigen website, flyer, affiche, …).
 • Als organisator, barmedewerker, fuifcoach en steward heb je een voorbeeldfunctie. Zelf roken in de locatie en/of overmatig alcoholgebruik kan dus niet.
 • Meer informatie over alcohol en drugs is terug te vinden op: www.drugsinbeweging.be, www.druglijn.be, www.fuifpunt.be.

Artikel 16

 • Onderhavig reglement zal in voege treden met ingang van 18/06/2013.
 • Aldus gedaan te Bever in zitting van 17/06/2013

Contactgegevens preventiewerker:

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 054 31 35 01.