Waar vind ik het fuif- en feestreglement van de gemeente Galmaarden?

Feest- en fuifreglement - gemeente GALMAARDEN

BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart 2014;

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

 • Onder voor het publiek toegankelijke evenementen en feestelijkheden - hierna evenementen genoemd - dient te worden verstaan: alle voor het publiek toegankelijke fuiven, festivals, muziekoptredens, dorpsfeesten en andere festiviteiten.

MELDING

Artikel 2

 • Alle voor het publiek toegankelijke evenementen, zelfs op en/of in private eigendommen tussen 22 u. en 06 u. dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke melding door de organisatoren aan het College van Burgemeester en Schepenen, en dit uiterlijk 3 maanden voor het evenement. De melding wordt overgemaakt aan de lokale politie voor advies. De lokale politie bezorgt het advies terug ten laatste 6 weken voor het evenement.
 • De melding dient volgende documenten te bevatten:
  • het volledig ingevulde meldingsformulier via deze link (zie ook www.galmaarden.be of via de jeugddienst 054 51 61 60 jeugd@galmaarden.be)
  • indien de organisator beroep doet op een erkende securityfirma: een kopie van de overeenkomst.

Artikel 3

 • Onverminderd de bepalingen van huidig reglement/verordening dienen de organisatoren zich in voorkomend geval te schikken naar de aanvullende algemene en bijzondere richtlijnen die de burgemeester voorschrijft.

SLUITINGSUUR

Artikel 4

 • Het evenement dient uiterlijk om 4 uur te eindigen. Om de afloop geleidelijk te laten verlopen, dient volgend schema gevolgd te worden:

Afbouwsysteem

 • De organisator voorziet op minstens 3 voor het publiek zichtbare plaatsen (inkom, verkoopstand bonnen, drankstand) de aankondiging van het afbouwsysteem van de gemeente. De organisator brieft ook zijn personeel over het afbouwsysteem.
 • De organisator wordt verplicht om op de flyer/publiciteit het sluitingsuur bekend te maken. Dit om mogelijke overlast te vermijden.

Artikel 5

 • Met akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen kan een uitzondering op het sluitingsuur gevraagd worden voor evenementen van categorie D. Deze vraag wordt besproken op een voorafgaand veiligheidsoverleg.

VEILIGHEID

Artikel 6

 • De organisatoren verzekeren de orde op en rond hun organisatie en stellen de nodige erkende securityfirma en/of stewards (vrijwilligers met een link met de vereniging) aan voor het toezicht.

Artikel 7

 • Evenementen/fuiven worden opgedeeld in categorieën naarmate het verwachte aantal personen. Een fuifcoach dient een opleiding gevolgd te hebben. Deze wordt o.a. aangeboden en georganiseerd door de Jeugdregio Pajottenland in samenwerking met de politiediensten, het Rode Kruis en de intergemeentelijke preventiedienst.
  • Categorie A (<200 personen) = 1 fuifcoach (minstens 18 jaar)
  • Categorie B (200 - 499 personen) = 1 fuifcoach (18 jaar) en 2 stewards (16 jaar)
  • Categorie C (500 - 799 personen) = 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)
  • Categorie D (>800 personen of risicovol(le) evenement/fuif (te bepalen) = 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)
 • Er wordt aangeraden om de omwonenden vooraf op de hoogte te brengen van het evenement in een straal van 200 meter rond de organisatie.

Artikel 8

 • Bij categorie D dienen de organisatoren een veiligheidsplan op te stellen en een ondersteunend veiligheidsoverleg te organiseren samen met de burgemeester, de gemeentelijke diensten, de preventiemedewerker, de politie en de brandweer. Dit veiligheidsoverleg wordt georganiseerd minimaal één maand voorafgaand aan de datum van het evenement. Na het evenement wordt een evaluatie gehouden. Voor evenementen van categorie A, B of C kan ook een veiligheidsoverleg georganiseerd worden wanneer dit nodig blijkt in het kader van de veiligheid/overlast. Dit wordt afgetoetst aan criteria van het "project overlast" van de politie.

Artikel 9

 • Rugzakken/(hand)tassen worden aan de ingang gecontroleerd op bezit van sterke drank, verboden wapens, … Niet gecontroleerde rugzakken/(hand)tassen worden niet toegelaten.
 • Indien iemand weigert zijn rugzak/(hand)tas te openen, kan hem/haar de toegang ontzegd worden. Organisatoren kunnen bezoekers niet verplichten om hun identiteit te bewijzen. Zij mogen wel de toegang tot het evenement weigeren.

Artikel 10

 • De onmiddellijke omgeving van het evenement dient opgeruimd te zijn daags na de feestelijkheden om 12 uur. De gemeente kan bij het niet naleven van dit artikel sancties opleggen aan de organisatie.

GELUID

Artikel 11

 • Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd's, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt.
 • De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een evenement/fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht …
 • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest… zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.
 • Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).
 • Meer informatie over de geluidsnormen is terug te vinden op de volgende websites: www.lne.be/geluidsnormen, www.helpzenietnaardetuut.be.

PREVENTIE ALCOHOL EN DRUGS

Artikel 12

 • Er mogen geen 'dronkenmakende' dranken geschonken worden aan min-zestienjarigen. Dat wil zeggen dat min-zestienjarigen geen alcohol mogen drinken in welke vorm dan ook (pintjes, wijn...).
 • Voor sterke drank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op achttien jaar.
 • Het is aanbevolen om een systeem van gekleurde bandjes in te voeren aan de ingang van het evenement. Eén kleur per leeftijdscategorie (-16 jaar/16-18 jaar/18+). De polsbandjes hebben vooral een sensibiliserende waarde.
 • Aan de kassa mag een bewijs van leeftijd gevraagd worden. Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt iedereen geacht een ID op zak te hebben of kan ook gecontroleerd worden via een busabonnement, studentenkaart, bibliotheekkaart. Wanneer men weigert de leeftijd aan te tonen, krijgen ze een bandje -16 jaar en bijgevolg kunnen zij dan geen alcohol bestellen.

Artikel 13

 • Voor het verkopen van sterke drank is de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (vanaf 22% alcoholpercentage) van 31/12/2009 van toepassing. Deze wet werd van kracht op 10/01/2010.
 • Wanneer de organisatoren de intentie hebben sterke dranken te verkopen, dienen zij hiervoor een aanvraag in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, vóór aanvang van het evenement. De burgemeester kan indien hij/zij het nodig acht, bijkomende maatregelen opleggen naar sterke drankverkoop.

Artikel 14

 • Het is verplicht om barpersoneel en medewerkers op de hoogte te brengen van de alcoholwetgeving van 31/12/2009 inzake leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol. Bijvoorbeeld via een barbriefing.
 • Vanuit FOD Volksgezondheid bestaan er controles die toezien op de inzet van organisatoren op het naleven van deze wetgeving. Daarom is het wenselijk om preventie van alcoholgebruik visueel zichtbaar te maken in de locatie (affiches, banner, gadgets, beeldmateriaal met preventieboodschappen via PowerPoint, …).

Artikel 15

 • Het is verboden om bij publiciteit voor het evenement, publiciteit te maken om de jeugd aan te sporen om alcohol te drinken. Bv. happy hour om 22u, gratis vat, …
 • Rond de locatie wordt een verplichte perimeter van 200 meter voorzien waar een alcoholverbod geldt. Deze geldt niet voor nabij gelegen horecazaken.
 • Indien er op evenementen een cocktailbar voorzien wordt, is het aangewezen om deze apart van de frisdrank/ bierbar op te stellen. Zo kunnen organisatoren makkelijker controleren of minderjarigen geen cocktails kopen.

Artikel 16

 • Rookverbodtekens en affiches rookverbod moeten door de organisator duidelijk en op meerdere plaatsen aangebracht worden (zowel aan de ingang van de zaal/tent als in de zaal/tent zelf). De organisator kan op regelmatige tijdstippen het rookverbod door de DJ laten omroepen.

Artikel 17

 • De organisator maakt gebruik van het preventiemateriaal m.b.t. alcohol en andere drugs dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente en/of verspreidt op minstens één manier een preventieboodschap m.b.t. alcohol en andere drugs via de communicatiekanalen die worden ingeschakeld ter bekendmaking van het evenement. (eigen website, flyer, affiche, …).
 • Er wordt aan de organisatie gevraagd om het roze logo van de preventiedienst in het promotiemateriaal te verwerken.
 • Als organisator, barmedewerker, fuifcoach en steward heb je een voorbeeldfunctie. Zelf roken in de locatie en/of overmatig alcoholgebruik kan dus niet.

Artikel 18

 • Bezoekers die overlast veroorzaken door drugs of alcohol mogen door de organisatoren geweigerd worden op het evenement. Indien de bezoeker minderjarig is, worden de ouders door de politie preventief op de hoogte gebracht en er wordt gewezen op hun verantwoordelijkheden t.a.v. hun zoon/dochter.
 • Of het nu gaat om soft- of harddrugs, druggebruik is nooit toegelaten op een evenement. Tolereren wordt in de rechtspraak trouwens beschouwd als 'aanzetten tot'. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid.

Meer informatie over alcohol en drugs is terug te vinden op: www.drugsinbeweging.be, www.druglijn.be, www.fuifpunt.be.

Artikel 19

 • Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 186 en 187 van het Gemeentedecreet.

Artikel 20

 • Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de Provinciegouverneur Vlaams-Brabant.

Artikel 21

 • Onderhavig reglement zal in voege treden op 1 april 2014.

Contactgegevens preventiewerker:

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 054 31 35 01.