Waar vind ik het fuif- en feestreglement van de gemeente Gooik?

Fuif- en feestreglement - GEMEENTE GOOIK

BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN

De gemeenteraad,

 • Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 41.
 • Gelet op het algemeen politiereglement politiezone Pajottenland.
 • Gelet op de wet op de jeugdbescherming.
 • Gelet het gemeenteraadsbesluit dd. 28 mei 2015 houdende de goedkeuring van het bijzonder politiereglement m.b.t. het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen.
 • Gelet op de wetswijziging van 31 december 2009 over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/2010.
 • Gelet op de besluitwet van 14/11/1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap.
 • Gelet op wetswijziging van de wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921 en latere wijzigingen.
 • Gelet op de wetswijziging  algemeen rookverbod in de horeca en fuifaangelegenheden van 01 juli 2011.
 • Gelet op de nieuwe regeling geluidsnormen muziekactiviteiten volgens het besluit van 23/12/2011 en van kracht vanaf 1 januari 2013.
 • Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • Gelet op het advies van de jeugdraad op 18 januari 2016 en 15 februari 2020.
 • Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen.

Besluit:

Artikel 1.

 • Het gemeenteraadsbesluit daterende 28 mei 2015 en eerdere houdende de goedkeuring van  het bijzonder gemeentelijk politiereglement m.b.t. het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen, wordt opgeheven.

Artikel 2 - Definitie

 • Onder voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen dienen te worden begrepen alle voor het publiek toegankelijke fuiven, festivals, muziekoptredens, dorpsfeesten en andere grote evenementen.

Artikel 3 - Melding

 • Alle voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen, zelfs op en/of in private eigendommen dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaande melding door de organisatoren aan de dienst vrije tijd en dit uiterlijk 3 maanden vóór de aanvang van de feestelijkheden of evenementen. De dienst vrije tijd maakt de melding over aan alle betrokken interne en externe diensten voor de verdere verwerking van het dossier. Adviezen en/of vergunningen worden ten laatste 6 weken voor het evenement afgeleverd.
 • Alle evenementen georganiseerd in en door horecazaken, dienen ook gemeld te worden, ten laatste 6 weken voor de aanvang van het evenement.
 • De meldingsformulieren zijn terug te vinden op https://www.gooik.be/index/digitaal-loket/evenementenloket.

Artikel 4 – sluitingsuur en afbouw

 • De geluidsoverlast mag de wettelijk toegelaten drempels niet overschrijden. Alle muziek dient uiterlijk om 4.15 uur gestaakt.
 • Om de afloop van het evenement geleidelijk aan te laten verlopen, dient de verkoop van drankbonnen te stoppen en de muziek beduidend stiller gezet worden om 03.45 uur, de lichten dienen aangestoken te worden om 04.15 uur. Iedereen dient de zaal uiterlijk om 4.30 uur te verlaten. Alle activiteiten dienen te worden gestaakt en de gebouwen dienen ontruimd te zijn om 5.30 uur.

Artikel 5 – uitzondering sluitingsuur

 • Met akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen kan een uitzondering op het sluitingsuur gevraagd worden voor evenementen.

Artikel 6 – orde & toezicht

 • De organisatoren verzekeren de orde op en rond hun organisatie en houden toezicht in de onmiddellijke omgeving van de locatie van de feestelijkheden en evenementen door het aanstellen van volgende personen:
  • Ofwel een fuifcoach* en de nodige fuifstewards (vrijwilligers met een link met de vereniging)
  • Ofwel een erkende securityfirma
 • Dit is niet van toepassing voor evenementen in/door lokale horeca.
 • (*) De fuifcoach dient een opleiding gevolgd te hebben, georganiseerd door Jeugdregio Pajottenland.
 • Voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten moeten fuifstewards 18+ zijn. Fuifstewards tussen 16 en 18 jaar kunnen geen bewakingsactiviteiten uitvoeren. Zij kunnen wel een oogje in het zeil houden.
 • Indien de organisator kiest voor het aanstellen van een fuifcoach en de nodige fuifstewards, dient hij/zij het volgende formulier van FOD Binnenlandse Zaken ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de burgemeester: ‘aanvraag toestemming burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging’ (Belgisch Staatsblad 21.09.2018 – cfr. artikel 24 van de wet van 02.10.2017 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid) FOD Binnenlandse Zaken kan controles uitvoeren op het inzetten van security en naleving van deze wetgeving.
 • De vereniging moet naast het organiseren van evenementen ook nog andere activiteiten uitoefenen. Indien zij hieraan niet kunnen voldoen, moet er afgetoetst worden of er een bewakingsfirma aan te pas moet komen.

Artikel 7 - categorieën

 • Feestelijkheden en evenementen worden opgedeeld in categorieën naarmate het verwachte aantal personen.
  • Fuif categorie A (<200 personen) = 1 fuifcoach (minstens 18 jaar)
  • Fuif categorie B (200 – 499 personen) = 1 fuifcoach (18 jaar) en 2 stewards (16 jaar)
  • Fuif categorie C (500 – 799 personen) = 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)
  • Fuif categorie D (>800 personen)= 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)

Artikel 8 – Veiligheidsplan & veilgheidsoverleg

 • Bij categorie D dienen de organisatoren een veiligheidsplan op te stellen en een verplicht veiligheidsoverleg aan te vragen  met de betrokken diensten. Dit veiligheidsoverleg wordt georganiseerd minimaal één maand voorafgaand aan de  datum van de fuif/evenement. Na de fuif of het evenement wordt een evaluatie gehouden. Voor fuiven of evenementen categorie A, B en C kan ook een veiligheidsoverleg georganiseerd worden wanneer dit nodig blijkt in het kader van veiligheid/overlast of bij vermoeden van een risicovolle fuif/evenement. Dit wordt afgetoetst aan criteria van het “project overlast” van de politie.

Artikel 9 – opruimen na het evenement

 • De ruimte waar de feestelijkheden hebben plaatsgevonden en de onmiddellijke omgeving van deze ruimte dienen opgeruimd te zijn daags na de feestelijkheden om 12 uur in overleg met de uitbater van de locatie. De gemeente kan bij het niet naleven van dit artikel sancties opleggen aan de organisatie.

Artikel 10 – vergunning sterke drank

 • Voor het verkopen van sterke drank is de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank van toepassing. Wanneer de organisatoren de intentie hebben sterke dranken te verkopen, dienen zij  dit aan te vragen via het meldingsformulier.
 • In dit meldingsformulier wordt een lijst opgenomen met sterke draken die mogen geschonken worden op fuiven. Indien men een drank wenst die niet op de lijst staat, dient dit zeer grondig gemotiveerd te worden. De lijst zal jaarlijks opgesteld worden door de jeugdraad.
 • Er zal gewerkt worden met een evaluatiesysteem/beloningssysteem. Na elk evenement zal men het verloop van hiervan evalueren en mogelijks beperkingen opleggen voor een volgende editie. Het evalueren van de fuiven zal gebeuren door de jeugddienst in samenwerking met de politie en eventuele andere partners. Mogelijke beperkingen zijn: geluidsniveau tot max. 95 db, geen sterke drank vergunning, vroegere afbouw sluitingsuur, inwerkingstelling van de binnen is binnen en buiten is buiten regel, … (deze lijst is niet limitatief).

Artikel 11 - rookverbod

 • In alle Gooikse fuif- en feestzalen geldt er een algemeen rookverbod. Rookverbodtekens moeten door de uitbater van de zaal duidelijk en op meerdere plaatsen aangebracht worden (zowel aan de ingang van de zaal als in de zaal zelf). Organisatoren krijgen in de fuifbox van de gemeente extra pictogrammen en/of affiches rookverbod mee. Het rookverbod is ook van toepassing voor fuiven/evenementen in tenten.

Artikel 12 - geluidsnormen

 • Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...
 • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).
 • Meer informatie over de geluidsnormen is terug te vinden op de volgende websites : https://www.vlaanderen.be/publicaties/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten-wegwijs-in-de-regelgeving-vanaf-1-januari-2013, www.helpzenietnaardetuut.be.
 • Zaaluitbaters en organisatoren moeten zich houden aan de actuele geluidsnormen.
 • De dienst Vrije Tijd Gooik heeft een eenvoudig te gebruiken geluidsmeter die kan uitgeleend worden samen met de fuifbox.

Artikel 13: preventiemaatregelen

 • Niet gecontroleerde rugzakken worden niet toegelaten. Rugzakken worden aan de ingang gecontroleerd op bezit van sterke drank, verboden wapens, … door de eigen organisatie en/of erkende security.
 • Indien iemand weigert zijn rugzak te openen, kan hem/haar de toegang ontzegd worden. Organisatoren kunnen bezoekers niet verplichten om hun identiteit te bewijzen. Zij mogen wel de toegang tot het evenement weigeren. De bevoegdheden van vrijwilligers en erkende security omvatten een visuele controle van personen en bagage en een veiligheidscontrole “betasten van de kledij”, “laten ledigen van rugzakken en handtassen voor controle van de inhoud”.  Geen fouille op de persoon.  Dit is enkel een bevoegdheid van de politie. Een fouille mag ook enkel uitgevoerd worden indien gemachtigd door de burgemeester en goedgekeurd door FOD Binnenlandse Zaken.
 • Het is verboden om bij publiciteit voor het evenement, publiciteit te maken om de jeugd aan te sporen om alcohol te drinken. Bv. happy hour om 22u, gratis vat, …
 • Rond de locatie wordt een verplichte perimeter van 200 meter voorzien waar een alcoholverbod geldt. Deze geldt niet voor nabij gelegen horecazaken.
 • Indien er op evenementen sterke dranken of cocktails voorzien worden, is het  verplicht om gebruik te maken van een aparte bar. Zo kunnen organisatoren makkelijker controleren of -16 jarigen geen cocktails of sterke drank kopen.
 • Er mogen geen ‘dronkenmakende’ dranken geschonken worden aan minzestienjarigen. Dat wil zeggen dat minzestienjarigen geen alcohol mogen drinken in welke vorm dan ook (pintjes, wijn...).  Voor sterke drank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op achttien jaar.
 • Het is verplicht om het systeem van gekleurde bandjes te gebruiken.  Het is de bedoeling dat -16 jarigen geen bandje krijgen, 16-18 jarigen één bepaalde kleur en +18 jarigen een andere kleur.
 • Aan de kassa mag een bewijs van leeftijd gevraagd worden. Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt iedereen geacht een ID op zak te hebben of kan ook gecontroleerd worden via een busabonnement, studentenkaart,… Wanneer men weigert de leeftijd aan te tonen, wordt er geen bandje  aangedaan waardoor men in de categorie -16 jaar valt en bijgevolg geen alcohol kan bestellen.
 • De polsbandjes hebben vooral een sensibiliserende waarde.
 • Het is verplicht om barpersoneel en medewerkers op de hoogte te brengen van de alcoholwetgeving  inzake leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol. Bijvoorbeeld via een barbriefing.
 • Vanuit FOD Volksgezondheid bestaan er controles die toezien op de inzet van organisatoren op het naleven van deze wetgeving. Daarom is het wenselijk om preventie van alcoholgebruik visueel zichtbaar te maken in de locatie (affiches, banner, gadgets, beeldmateriaal met preventieboodschappen via PowerPoint, …).
 • Bezoekers die overlast veroorzaken door drugs of alcohol mogen door de organisatoren geweigerd worden op het evenement. De ouders van de minderjarige bezoeker worden door de politie preventief op de hoogte gebracht en er wordt gewezen op hun verantwoordelijkheden t.a.v. hun zoon/dochter.
 • Of het nu gaat om soft- of harddrugs, druggebruik is nooit toegelaten op een evenement. Tolereren wordt in de rechtspraak trouwens beschouwd als ‘aanzetten tot’. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid.
 • Alle preventiemateriaal wordt ter beschikking gesteld in de fuifbox van de dienst Vrije Tijd.
 • Er wordt aangeraden om de omwonenden vooraf op de hoogte te brengen van het evenement, feest of fuif in een straal van 200 meter rond de organisatie.
 • De organisator voorziet op minstens 3 voor het publiek zichtbare plaatsen (inkom, verkoopstand bonnen, drankstand) de aankondiging van het afbouwsysteem van de gemeente (artikel 4). De organisator brieft ook zijn personeel over het afbouwsysteem.
 • De organisator maakt gebruik van het preventiemateriaal m.b.t. alcohol en andere drugs dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente en/of verspreidt op minstens één manier een preventieboodschap m.b.t. alcohol en andere drugs via de communicatiekanalen die worden ingeschakeld ter bekendmaking van het evenement. (eigen website, flyer, affiche, …).
 • Als organisator, barmedewerker, fuifcoach en steward heb je een voorbeeldfunctie. Zelf roken in de locatie en/of overmatig alcoholgebruik kan dus niet.
 • Meer informatie over alcohol en drugs is terug te vinden op: www.druglijn.be, www.ikorganiseer.be.

Contactgegevens preventiedienst:

Artikel 14 inbreuken en overtredingen

 • In geval van inbreuk op dit reglement kan de politie en/of gemachtigd ambtenaar de overtreder aanmanen om de niet reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie en/of gemachtigd ambtenaar is tevens bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit reglement.

Artikel 15 gas-boetes

 • Elke inbreuk die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie in het kader van dit reglement dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling. Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt bezorgd aan de door de gemeenteraad aangewezen provinciale ambtenaren. Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kunnen de aangewezen ambtenaren de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier.

Artikel 16 – bekendmaking

 • Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.  Dit reglement treedt in werking  na de bekendmaking ervan.

Artikel 17 – invoegen treden

 • Onderhavig reglement zal in voege treden met ingang van 1 april 2020 .
 • Aldus gedaan te Gooik in zitting van 31 maart 2020.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 054 31 35 01.