Waar vind ik het fuif- en feestreglement van de gemeente Herne?

Fuif- en feestreglement - GEMEENTE Herne

BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN

 • Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 41;
 • Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • Gelet op de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap;
 • Gelet op de wet op de jeugdbescherming;
 • Gelet op de wetswijziging van 31 december 2009 over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/2010;
 • Gelet op de wetswijziging van de wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921 en latere wijzigingen;
 • Gelet op de wetswijziging algemeen rookverbod in de horeca en fuifaangelegenheden van 01 juli 2011;
 • Gelet op de nieuwe regeling geluidsnormen muziekactiviteiten volgens het besluit van 23 december 2011 en van kracht vanaf 1 januari 2013;
 • Gelet op het Algemeen Politiereglement van Politiezone Pajottenland;
 • Gelet het gemeenteraadsbesluit dd. 22 juni 2016 houdende de goedkeuring van de bijzondere gemeentelijke politieverordening m.b.t. het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen “Politiezone Pajottenland”;
 • Gelet op het positief advies van de jeugdraad op 15 februari 2020.

Artikel 1:

 • Het gemeenteraadsbesluit dd. 22 juni 2016 houdende de goedkeuring van de bijzondere gemeentelijke politieverordening m.b.t. het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen “Politiezone Pajottenland”, wordt opgeheven.

Artikel 2: DEFINITIE

 • Onder voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen dienen te worden begrepen alle voor het publiek toegankelijke fuiven, festivals, muziekoptredens, dorpsfeesten en andere grote evenementen.

Artikel 3: MELDING

 • Alle voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen, zelfs op en/of in private eigendommen dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaande melding door de organisatoren aan de dienst vrije tijd, en dit uiterlijk 3 maanden vóór de aanvang van de feestelijkheden of evenementen. De dienst vrije tijd maakt de melding over aan alle betrokken interne en externe diensten voor de verdere verwerking van het dossier. Adviezen en/of vergunningen worden ten laatste 6 weken voor het evenement afgeleverd.
 • Alle evenementen georganiseerd in en door horecazaken dienen ook gemeld te worden, ten laatste 6 weken voor de aanvang van het evenement.

Artikel 4: SLUITINGSUUR EN AFBOUW

 • De geluidsoverlast mag de wettelijk toegelaten drempels niet overschrijden. Alle muziek dient uiterlijk om 4u gestaakt.
 • Om de afloop van de fuif/het evenement geleidelijk aan te laten verlopen, dient de verkoop van drankbonnen te stoppen en de muziek beduidend stiller gezet worden om 3u30, de lichten dienen aangestoken te worden om 4u. Alle bezoekers dienen de zaal of tent uiterlijk om 4u30 te verlaten. Alle activiteiten dienen te worden gestaakt en de gebouwen dienen ontruimd te zijn om 6u behalve wanneer de activiteit doorgaat in een tent en het noodzakelijk is dat medewerkers ter plaatse blijven om in te staan voor de bewaking van het materiaal.

Stop verkoop

drankkaarten

+

muziek stiller

Lichten aan

+

muziek uit

Bezoekers

verlaten de zaal

of tent

Medewerkers verlaten de zaal of tent
(behalve wanneer de activiteit doorgaat in een
tent en het noodzakelijk is dat er medewerkers
ter plaatse blijven om in te staan voor de
bewaking van het materiaal)
3 u 30 4 u 4 u 30 6 u

 

 • Voor evenementen in/door horecazaken gelden de sluitingsuren vermeld in het Algemeen Politiereglement van Politiezone Pajottenland.

Artikel 5: UITZONDERING SLUITINGSUUR

 • Met akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen kan een uitzondering op het sluitingsuur gevraagd worden voor fuiven/evenementen.

Artikel 6: ORDE EN TOEZICHT

 • De organisatoren verzekeren de orde op en rond hun organisatie en houden toezicht in de onmiddellijke omgeving van de locatie van de feestelijkheden en evenementen door het aanstellen van volgende personen:
  • Ofwel een fuifcoach* en de nodige fuifstewards (vrijwilligers met een link met de vereniging)
  • Ofwel een erkende securityfirma.
 • Dit is niet van toepassing voor evenementen in/door lokale horeca.
 • * De fuifcoach dient een opleiding gevolgd te hebben, georganiseerd door Jeugdregio Pajottenland.
 • Voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten moeten fuifstewards +18 jaar zijn. Fuifstewards tussen 16 en 18 jaar kunnen geen bewakingsactiviteiten uitvoeren. Zij kunnen wel een oogje in het zeil houden. Cfr. artikel 7 (categorie B).
 • Indien de organisator kiest voor het aanstellen van een fuifcoach en de nodige fuifstewards, dient hij/zij het document van FOD Binnenlandse Zaken ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de dienst vrije tijd “aanvraag toestemming burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging” (Belgisch Staatsblad 21 september 2018 – cfr artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid).  FOD Binnenlandse Zaken voert controles uit op de inzet van security en het naleven van de wetgeving.
 • De vereniging moet naast het organiseren van evenementen ook nog andere activiteiten uitoefenen. Indien zij hieraan niet kunnen voldoen, moet er afgetoetst worden of er een bewakingsfirma aan te pas moet komen.

Artikel 7: CATEGORIEËN

 • Feestelijkheden en evenementen worden opgedeeld in categorieën naarmate het verwachte aantal personen.
  • Fuif categorie A (<200 personen) = 1 fuifcoach (minstens 18 jaar)
  • Fuif categorie B (200 – 499 personen) = 1 fuifcoach (minstens 18 jaar) en 2 stewards (minstens16 jaar)
  • Fuif categorie C (500 – 799 personen) = 1 fuifcoach (minstens 21 jaar) en 4 stewards (minstens 18 jaar)
  • Fuif categorie D (>800 personen) = 1 fuifcoach (minstens 21 jaar) en 4 stewards (minstens 18 jaar)

Artikel 8: VEILIGHEIDSPLAN & VEILIGHEIDSOVERLEG

 • Bij categorie D dienen de organisatoren een veiligheidsplan op te stellen en een verplicht veiligheidsoverleg aan te vragen met de betrokken diensten. Dit veiligheidsoverleg wordt georganiseerd minimaal één maand voorafgaand aan de datum van de fuif/het evenement.
 • Voor fuiven/evenementen categorie A, B en C kan ook een veiligheidsoverleg georganiseerd worden wanneer dit nodig blijkt in het kader van veiligheid, overlast of bij vermoeden van een risicovolle fuif/evenement. Dit wordt afgetoetst aan criteria van het “project overlast” van de politie.

Artikel 9: OPRUIMEN NA HET EVENEMENT

 • De ruimte waar de feestelijkheden hebben plaatsgevonden en de onmiddellijke omgeving van deze ruimte dienen opgeruimd te zijn daags na de feestelijkheden om 12 uur in overleg met de uitbater van de locatie. De gemeente kan bij het niet naleven van dit artikel sancties opleggen aan de organisatie.

Artikel 10:VERGUNNING STERKE DRANK

 • Voor het verkopen van sterke drank is de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank van toepassing. Wanneer de organisatoren de intentie hebben sterke dranken te verkopen, dienen zij dit aan te vragen via het meldingsformulier met vermelding van de dranken. De burgemeester kan indien hij/zij het nodig acht, bijkomende maatregelen opleggen naar sterke drankverkoop.
 • Er zal gewerkt worden met een evaluatiesysteem. De burgemeester dient dan af te wegen of er een sterke drankvergunning kan afgeleverd worden. Indien er bepaalde bedenkingen zijn, kan hij een coördinatievergadering samenroepen met de nodige interne en externe diensten. De bedoeling hiervan is om niet zomaar toe te staan dat er sterke alcoholische dranken worden geschonken op de fuif/evenement.

Artikel 11: ROOKVERBOD

 • In alle Hernse fuif- en feestzalen geldt er een algemeen rookverbod. Rookverbodstekens moeten door de uitbater van de zaal duidelijk en op meerdere plaatsen aangebracht worden (zowel aan de ingang van de zaal als in de zaal zelf).
 • Organisatoren krijgen in de fuifkoffer van de gemeente extra pictogrammen en/of affiches i.v.m. het rookverbod mee. Het rookverbod is ook van toepassing voor fuiven/evenementen in tenten.

Artikel 12: GELUIDSNORMEN

 • Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...
 • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).
 • Meer informatie over de geluidsnormen is terug te vinden op de volgende websites: www.vlaanderen.be/publicaties/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten-wegwijs-in-de-regelgeving-vanaf-1-januari-2013 en www.helpzenietnaardetuut.be.
 • Zaaluitbaters en organisatoren moeten zich houden aan de actuele geluidsnormen.
 • De milieudienst heeft een eenvoudig te gebruiken geluidsmeter die samen met de fuifkoffer wordt uitgeleend.
 • Geluidmeting is niet verplicht bij muziekactiviteiten met een geluidsniveau < 85 dB(A)LAeq,15min.
 • Bij een muziekactiviteit met een geluidsniveau> 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min:
  • is geluidsmeting verplicht
  • moet de geluidsmeting zichtbaar zijn
  • is een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen verplicht
 • Bij een muziekactiviteit met een geluidsniveau > 95 dB(A)LAeq,15min [...] maar niet luider dan LAeq,60min 100 dB(A):
  • is geluidsmeting en registratie verplicht
  • moet de geluidsmeting zichtbaar zijn
  • is een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen verplicht
  • dient de organisator gratis oordopjes ter beschikking te stellen van het publiek

Artikel 13: PREVENTIEMAATREGELEN

 • §1. De bevoegdheden van vrijwilligers en erkende security omvatten een visuele controle van personen en bagage en een veiligheidscontrole “betasten van de kledij”, “laten ledigen van rugzakken en handtassen voor controle van de inhoud”, maar geen fouille op de persoon. Dit laatste is enkel een bevoegdheid van de politie. Een fouille mag ook enkel uitgevoerd worden indien gemachtigd door de burgemeester en goedgekeurd door FOD Binnenlandse Zaken.
  Niet gecontroleerde rugzakken worden niet toegelaten. Rugzakken worden aan de ingang gecontroleerd op bezit van sterke drank, verboden wapens, … door de eigen organisatie en/of erkende security.
  Indien iemand weigert zijn rugzak te openen, kan hem/haar de toegang ontzegd worden. Organisatoren kunnen bezoekers niet verplichten om hun identiteit te bewijzen. Zij mogen wel de toegang tot de fuif/het evenement weigeren.
 • §2. Het is verboden om bij publiciteit voor het evenement, publiciteit te maken om de jeugd aan te sporen om alcohol te drinken. Bv. happy hour om 22u, gratis vat, …
 • §3. Indien er op evenementen een cocktailbar voorzien wordt, is het aangewezen om deze apart van de frisdrank/ bierbar op te stellen. Zo kunnen organisatoren makkelijker controleren of er -16 jarigen cocktails/sterke drank kopen.
 • §4. Er mogen geen ‘dronkenmakende’ dranken geschonken worden aan -16 jarigen. Dat wil zeggen dat -16 jarigen geen alcohol mogen drinken in welke vorm dan ook (pintjes, wijn...).
  Voor sterke drank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.
 • §5. Het is aanbevolen om een systeem van gekleurde bandjes in te voeren aan de ingang van het evenement. Eén kleur per leeftijdscategorie (16-18 jaar/18+/geen bandje voor -16 jaar).
  Aan de kassa mag een bewijs van leeftijd gevraagd worden. Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt iedereen geacht een ID op zak te hebben of kan ook gecontroleerd worden via een busabonnement, studentenkaart, …. Wanneer men weigert de leeftijd aan te tonen, kunnen zij dan geen alcohol bestellen.
  De polsbandjes hebben vooral een sensibiliserende waarde.
 • §6. Het is verplicht om barpersoneel en medewerkers op de hoogte te brengen van de alcoholwetgeving inzake leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol. Bijvoorbeeld via een barbriefing.
  Vanuit FOD Volksgezondheid bestaan er controles die toezien op de inzet van organisatoren op het naleven van deze wetgeving. Daarom is het wenselijk om preventie van alcoholgebruik visueel zichtbaar te maken in de locatie (affiches, banner, gadgets, beeldmateriaal met preventieboodschappen via PowerPoint, …).
 • §7. Bezoekers die overlast veroorzaken door drugs of alcohol mogen door de organisatoren geweigerd worden op de fuif/het evenement. De ouders van de minderjarige worden door de politie preventief op de hoogte gebracht en er wordt gewezen op hun verantwoordelijkheden t.a.v. hun zoon/dochter.
 • §8. Of het nu gaat om soft- of harddrugs, druggebruik is nooit toegelaten op een evenement. Tolereren wordt in de rechtspraak trouwens beschouwd als ‘aanzetten tot’. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid.
 • §9. Alle preventiemateriaal wordt ter beschikking gesteld in de fuifkoffer van de dienst vrije tijd.
 • De organisator maakt gebruik van het preventiemateriaal en/of verspreidt op minstens één manier een preventieboodschap m.b.t. alcohol en andere drugs via de communicatiekanalen die worden ingeschakeld ter bekendmaking van de fuif/het evenement. (eigen website, flyer, affiche, …).
 • §10. De organisator voorziet op minstens 3 voor het publiek zichtbare plaatsen (inkom, verkoopstand bonnen, drankstand) de aankondiging van het afbouwsysteem van de gemeente (artikel 4). De organisator brieft ook zijn personeel over het afbouwsysteem.
 • §11. Als organisator, barmedewerker, fuifcoach en steward heb je een voorbeeldfunctie. Zelf roken in de fuiflocatie en/of overmatig alcoholgebruik kan dus niet.
 • §12. Rond de locatie wordt een verplichte perimeter voorzien waar een alcoholverbod geldt. Deze geldt niet voor nabij gelegen horecazaken.
 • §13. Er wordt aangeraden om de omwonenden vooraf op de hoogte te brengen van het evenement, feest of fuif in een straal van 200 meter rond de organisatie.

Meer informatie over alcohol en drugs is terug te vinden op www.druglijn.be en www.ikorganiseer.be.

Contactgegevens preventiedienst Pajottenland:

Artikel 14: INBREUKEN, OVERTREDINGEN EN OVERLAST

 • In geval van inbreuk op dit reglement kan de politie en/of gemachtigd ambtenaar de overtreder aanmanen om de niet reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie en/of gemachtigd ambtenaar is tevens bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit reglement.
 • Indien de fuif/evenement veel overlast heeft meegebracht, zal er een evaluatiemoment volgen in samenspraak met de nodige interne en externe diensten, waarbij eventueel beperkende maatregelen zullen worden opgelegd voor een volgende editie. Voorbeelden van beperkende maatregelen: geluidsniveau tot max. 95dB, geen sterke drankenaanbod meer, vroegere afbouw sluitingsuur, … (deze lijst is niet limitatief).

Artikel 15: GAS-BOETES

 • Elke inbreuk die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie in het kader van dit reglement dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling. Dit proces-verbaal of deze vaststelling wordt bezorgd aan de door de gemeenteraad aangewezen provinciale ambtenaren. Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kunnen de aangewezen ambtenaren de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier.

Artikel 16: INVOEGE TREDEN

 • Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur. Dit reglement zal in voege treden met ingang van 1 mei 2020.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 054 31 35 01.