Privacybeleid Lokale Politie Pajottenland

Inhoud

 • Bescherming van persoonsgegevens.
 • Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 • Voor welke doeleinden worden uw persoons- en contactgegevens verzameld en verwerkt?
 • Camerabewaking politiegebouwen.
 • Camerabewaking openbaar domein.
 • Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 • Wat zijn uw rechten?
  • Recht op intrekken toestemming.
  • Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit.
 • Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens.

Bescherming van persoonsgegevens.

 • De lokale politie Pajottenland hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg.
 • Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen.
 • Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder :
  • de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR) :
   “Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.”
  • de Richtlijn 2016/680 :
   “Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.”
 • Het privacybeleid valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van onze politiezone.
 • Ze is conform de bepalingen op de wet op het politieambt (Art 44) of wetten / decreten / verordeningen / reglementen die de politie de toestemming geven tot het verzamelen en verwerken van informatie.

Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

 • De lokale politie Pajottenland, Bruneaustraat 101 te 1755 Gooik, is de verwerkingsverantwoordelijke.
 • De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de AVG / GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.
 • Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres PZ.Pajottenland.DPO@police.belgium.eu.

Voor welke doeleinden worden uw persoons- en contactgegevens verzameld en verwerkt?

 • Onze organisatie verzamelt en verwerkt uw persoons- en contactgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.  Deze kunnen bestuurlijk, gerechtelijk als administratief van aard zijn.
 • De lokale politiezone Pajottenland verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden, noch worden uw gegevens gebruikt om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

Camerabewaking politiegebouwen.

 • De lokale politie Pajottenland maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties en in haar gebouwen om haar eigendommen en die van haar bewoners, bezoekers en personeel te beschermen.
 • De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons bestuur tot beveiliging van personen en goederen.
 • Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen.  De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden.
 • In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit.
 • De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. Uiteraard worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

Camerabewaking openbaar domein.

 • De lokale politie Pajottenland maakt op haar ganse grondgebied gebruik van :
  • Vaste camera’s met of zonder nummerplaatherkenning.
  • Tijdelijk vast verplaatsbare camera’s.
  • Mobiele camera’s met of zonder nummerplaatherkenning.
 • Het doel van deze camera’s is :
  • Het algemeen toezicht op het openbaar domein.
  • Het vaststellen van overtredingen en misdrijven en inbreuken op het algemeen politiereglement van de lokale politie Pajottenland en andere gemeentelijke, provinciale of gewestelijke reglementen en decreten.
 • Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen.  De camerabeelden worden maximaal 1 jaar bewaard voordat ze worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden.
 • In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

 • De personeelsleden van onze organisatie hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken.
 • Niet iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot dezelfde informatie.
 • Voor de uitvoering van bepaalde taken doen wij beroep op “verwerkers”.  Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de lokale politie Pajottenland persoonsgegevens verwerken.
 • De lokale politie Pajottenland stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de AVG / GDPR.

Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

 • Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden / verwerkers waarmee wij een overeenkomst hebben.
 • Dit gebeurt onder andere in het kader van de Wet op het Politieambt van 05 augustus 1992.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 • Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
 • Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken.
 • Hiervoor kan u de functionaris voor gegevensbescherming via mail (PZ.Pajottenland.DPO@police.belgium.eu) of per brief contacteren (Lokale Politie Pajottenland | 1755 Gooik, Bruneaustraat 101 | Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming).
 • Wij houden hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten en een incidentenregister bij.
 • U heeft, indien de gegevens vallen onder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR), het recht om :
  • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • uw gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van uw gegevens te beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
  • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 • Indien de gegevens vallen onder de Richtlijn 2016/680, zullen uw rechten conform deze richtlijnen gegarandeerd worden.  Deze richtlijn regelt uw rechten in geval van gegevensverwerking met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.  Merk op dat het uitoefenen van al deze rechten kan worden uitgesteld, geheel of gedeeltelijk wordt beperkt of achterwege gelaten.
 • U ontvangt een ontvangstbewijs van de functionaris voor gegevensbescherming wanneer u aan hem een verzoek richt om uw rechten uit te oefenen.  Hij documenteert in dit geval zijn beslissing en weegt de noodzakelijkheid en evenredigheid van de maatregel af. De functionaris voor gegevensbescherming deelt u deze beslissing ook schriftelijk mee.
 • U kunt uw rechten ook laten uitoefenen door het COC.  U kunt een verzoek aan hen richten via controleorgaan op de politionele informatie, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel.  Telefoon: +32 (0)2 549 94 20.  E-mail : info@controleorgaan.be.
 • In dat geval contacteert het COC de politiezone om de nodige verificaties in uw naam te doen. U ontvangt dan van het COC niet meer dan een bericht dat het deze verificaties deed, eventueel aangevuld met bepaalde contextuele informatie.
 • De rechten van de betrokkene zijn niet automatisch van toepassing wanneer uw persoonsgegevens door bvb. de inlichtingendiensten of veiligheidsdiensten aan de politiezone worden verstrekt.

Recht op intrekken toestemming

 • U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

 • Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot het controleorgaan op de politionele informatie, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel.  Telefoon: +32 (0)2 549 94 20.  E-mail : info@controleorgaan.be.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

 • Indien de lokale politie Pajottenland gegevens verzamelt buiten de Richtlijn 2016/680, dan dienen deze persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren. (voorbeelden hiervan zijn : aanvraag afwezigheidstoezicht, aanvraag fietsregistratie, aanvraag advies diefstalpreventie, leden van BIN-netwerken, …)
  • De AVG / GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.
  • Indien wij, op basis van wetgeving, uw gegevens verwerken, is er geen toestemming nodig.
  • Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.
  • In de andere gevallen wordt u ingelicht op het moment van verwerken (inzamelen) van uw gegevens.
  • Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.
  • Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan u gevraagd worden. Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden.
   • Op de online formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen.
   • Op papieren formulieren aanvaardt u, door het overmaken ervan, akkoord te gaan met de verwerkingen.
  • Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het onze organisatie bij in haar register van verwerkingsactiviteiten.
 • Richtlijn 2016/680 regelt de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 054 31 35 01.