Laatste nieuws https://www.politie.be/5408/ nl 14 maart 2023 - Vakbondsactie Delhaize https://www.politie.be/5408/nieuws/14-maart-2023-vakbondsactie-delhaize <p>We verwachten veel volk en raden daarom aan om de N9 morgen te vermijden indien mogelijk. De E40 en de N290 zijn alternatieve routes die je kan nemen om de N9 te vermijden.</p> <p>De medewerkers van Politiezone AMOW doen hun uiterste best om de verkeersveiligheid te garanderen en alles in goede banen te laten verlopen.</p> Ma 13.03.2023 - 16:08 Lokale Politie AMOW 4858 Internationale Vrouwendag https://www.politie.be/5408/nieuws/internationale-vrouwendag <p>Een ideaal moment dus om even stil te staan bij vrouwenrechten en de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen</p> <p>Wist je trouwens dat 41% van onze medewerkers vrouwen zijn?</p> Wo 8.03.2023 - 10:22 Lokale Politie AMOW 4856 Ophokplicht in Asse, Merchtem en Opwijk na een geval van vogelgriep in Baardegem https://www.politie.be/5408/nieuws/ophokplicht-in-asse-merchtem-en-opwijk-na-een-geval-van-vogelgriep-in-baardegem <h4>Vogelgriep is niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor vogels! Daarom werd er voor (onder andere) de gemeenten Asse, Merchtem en Opwijk een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km ingesteld.</h4> <h3><strong>Beschermingszone - 3 km</strong></h3> <p><em><strong>Maatregelen voor alle houders</strong></em></p> <ol><li>Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.</li> <li>Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.</li> <li>Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.</li> <li>Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de beschermingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de zone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.</li> <li>Verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.</li> <li>Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: <a href="https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/">https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/</a>).</li> </ol><h4><em><strong>Bijkomende maatregelen voor niet-geregistreerde hobbyhouderijen</strong></em></h4> <ol><li> <h4>De toegang tot de rennen, volières en hokken bij hobbyhouders is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. De houder treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor: de medebewoners, de dierenarts, het personeel van het FAVV en de personen die in opdracht ervan werken, het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken. Deze personen moeten laarzen en (over)kledij van de hobbyhouderij, hetzij wegwerpkledij en schoenovertrekken aantrekken voordat zij een ren, volière of hok betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.</h4> </li> <li> <h4>Elke persoon die een ren, volière en hok bij een hobbyhouder binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.</h4> </li> </ol><h4><em><strong>Bijkomende maatregelen voor commerciële en geregistreerde inrichtingen</strong></em></h4> <ol><li> <h4>Elke geregistreerde pluimveehouder maakt een inventaris op van het pluimvee, het hobbypluimvee en de vogels die hij houdt. Hij stuurt deze inventaris binnen de 24 uur naar zijn LCE (contactgegevens: <a href="https://www.favv-afsca">https://www.favv-afsca</a>. be/professionelen/contact/lce/).</h4> </li> <li> <h4>De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor: het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering, de bedrijfsdierenarts, het personeel van het FAVV en de personen die in opdracht ervan werken, het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken. Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en (over)kledij van de inrichting, hetzij wegwerpkledij en schoenovertrekken aantrekken voordat zij een stal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.</h4> </li> <li> <h4>Elke persoon die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.</h4> </li> <li> <h4>Alle voertuigen en ander materiaal, die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation verlaten, moeten gereinigd en met een gepast biocide ontsmet worden bij het verlaten van de inrichting.</h4> </li> <li> <h4>De verantwoordelijke van elke inrichting houdt een register bij van alle personen die de inrichting bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.</h4> </li> <li> <h4>De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren: naar een door het FAVV toegelaten pakstation in België en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of naar een inrichting in België voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.</h4> </li> <li> <h4>Kadavers mogen enkel een inrichting verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.</h4> </li> <li> <h4>Gebruikt pluimveestrooisel en mest of drijfmest van pluimvee mogen niet worden afgevoerd of uitgespreid.</h4> </li> <li> <h4>Op elk pluimveebedrijf is het volgende toezicht van toepassing:                                                                                                                                         </h4> </li> </ol><ul><li> <h4>De houder ontbiedt zijn dierenarts binnen de 24 uur voor een controlebezoek. Deze begeeft zich zonder dralen ter plaatse. De dierenarts:</h4> <ul><li> <h4>gaat de productieparameters van de aanwezige tomen na                                                                                                                 </h4> </li> <li> <h4>onderzoekt de dieren                                                                                                                                                                                   </h4> </li> <li> <h4>neemt ingeval van een klinische verdenking van vogelgriep onmiddellijk contact op met de LCE (contactgegevens: zie hoger)                 </h4> </li> <li> <h4>stuurt bij andere ziektetekens zonder dralen de monsters, die nodig zijn voor een onderzoek naar vogelgriep (zie het document 1665176 - monsternemingen in het kader van de waakzaamheid voor vogelgriep), naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid. De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf uit de beschermingszone gaat.</h4> </li> <li> <h4>rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche waarop de pluimveehouder de productieparameters van de betrokken toom bijhoudt</h4> </li> <li> <h4>meldt in afwezigheid van een klinische verdenking binnen de 12 uur na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (<a href="mailto:pri.xxx@favv-afsca.be">pri.xxx@favv-afsca.be</a>, met xxx de afkorting van de betrokken LCE)</h4> </li> </ul></li> <li> <h4>Nadien ontbiedt de houder zijn dierenarts telkens er gezondheidsproblemen of afwijkende productieparameters worden vastgesteld bij het aanwezige pluimvee. Bij sterfte in een stal of compartiment van meer dan 0,25% per dag, moeten zonder dralen monsters voor een onderzoek naar vogelgriep worden ingestuurd naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid. De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf uit de beschermingszone gaat. De dierenarts meldt binnen de 12 uur na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (<a href="mailto:pri.xxx@favv-afsca.be">pri.xxx@favv-afsca.be</a>; zie hoger).</h4> </li> </ul><p> </p> <h3><strong>Bewakingszone - 10 km</strong></h3> <h4><em><strong>Maatregelen voor alle houders</strong></em></h4> <ol><li> <h4>Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.</h4> </li> <li> <h4>Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.</h4> </li> <li> <h4>Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.</h4> </li> <li> <h4>Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.</h4> </li> <li> <h4>Verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.</h4> </li> <li> <h4>Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: <a href="https://www.favv-afsca.be/professionelen/">https://www.favv-afsca.be/professionelen/</a> contact/lce/).</h4> </li> </ol><h4><em><strong>Bijkomende maatregelen voor commerciële en geregistreerde inrichtingen</strong></em></h4> <ol><li> <h4>Elke geregistreerde pluimveehouder maakt een inventaris op van het pluimvee, het hobbypluimvee en de vogels die hij houdt. Hij stuurt deze inventaris binnen de 48 uur naar zijn LCE (contactgegevens: <a href="https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/">https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/</a>).</h4> </li> <li> <h4>De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor: het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering, de bedrijfsdierenarts, het personeel van het FAVV en de personen die in opdracht ervan werken, het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.D eze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij een stal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.</h4> </li> <li> <h4>Elke persoon die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.</h4> </li> <li> <h4>Alle voertuigen en ander materiaal, die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation verlaten, moeten gereinigd en met een gepast biocide ontsmet worden bij het verlaten van de inrichting.</h4> </li> <li> <h4>De verantwoordelijke van elke inrichting houdt een register bij van alle personen die de inrichting bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.</h4> </li> <li> <h4>De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren: naar een door het FAVV toegelaten pakstation in België en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of naar een inrichting in België voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.</h4> </li> <li> <h4>Kadavers mogen enkel een inrichting verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.</h4> </li> <li> <h4>Gebruikt pluimveestrooisel en mest of drijfmest van pluimvee mogen niet worden afgevoerd of uitgespreid.</h4> </li> <li> <h4>Op elk pluimveebedrijf is het volgende toezicht van toepassing:                                                                                                                                         </h4> </li> </ol><ul><li> <h4>De houder ontbiedt zijn dierenarts telkens er gezondheidsproblemen of afwijkende productieparameters worden vastgesteld bij het aanwezige pluimvee. </h4> </li> <li> <h4>Bij sterfte in een stal of compartiment van meer dan 0,25% per dag, moeten monsters voor een onderzoek naar vogelgriep worden ingestuurd naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid. De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf uit de bewakingszone gaat.                                                                                                                                                                                                     </h4> </li> <li> <h4>De dierenarts meldt binnen de 12h na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (<a href="mailto:pri.xxx@favv-afsca.be">pri.xxx@favv-afsca.be</a>, met xxx de afkorting van de betrokken LCE).</h4> </li> </ul><p> </p> <p>Je kan meer info terugvinden op <a href="https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp?fbclid=IwAR1rjZEk_ot6RLN5uHofgBvTg4KKvSW7j4XmO9DzJyLc05uW53uEUAQgHWQ">FAVV - Vogelgriep (Aviaire influenza): Maatregelen in België (favv-afsca.be)</a></p> <p> </p> Wo 1.03.2023 - 15:30 Lokale Politie AMOW 4850 Grootscheepse controleactie rond illegale economie van Politiezone AMOW, Politiezone Dilbeek en Politiezone TARL op zaterdag 04/02/2023 https://www.politie.be/5408/nieuws/grootscheepse-controleactie-rond-illegale-economie-van-politiezone-amow-politiezone-dilbeek <p>Naast de politiediensten waren ook de inspectiediensten aanwezig van RSZ, RVA, FOD Volksgezondheid, de Vlaamse Inspectiedienst, Dienst Vreemdelingenzaken en de Douane. Het parket Halle-Vilvoorde vaardigde een juriste af om het fenomeen illegale economie mee op te volgen.</p> <p> </p> <p><strong>Actie illegale economie - meer dan 40 handelszaken gecontroleerd </strong></p> <p>Tijdens deze actie werden in totaal meer dan 40 handelszaken gecontroleerd. Daarbij werd van ongeveer 120 personen de identiteit gecontroleerd en werd er nagegaan of zij door de politie gekend waren of gezocht werden.</p> <p>In de gemeente Dilbeek werd een cannabis “grow shop” aan een grondige controle onderworpen. Op hetzelfde moment klopten in Asse, Merchtem en Wemmel  inspecteurs aan bij autohandelaars, een gokkantoor, lokale horeca en dagwinkels. ‘s Avonds werden ook restaurants, sushi-shops, pizzeria’s en enkele ondernemingen uit de erotische sector aan een controle onderworpen.</p> <p>Op dit moment werden al meer dan 40 inbreuken vastgesteld. De handelaars zullen zich hier dan ook voor moeten verantwoorden. Sommige van deze inbreuken zullen waarschijnlijk nog aanleiding geven tot bijkomende onderzoeken en eventuele boetes.</p> <p> </p> <p><strong>Sluitingen</strong></p> <p>Tijdens deze actie werden in totaal drie handelszaken met onmiddellijke ingang gesloten. Zo werden in de gemeente Wemmel twee horecazaken  gesloten. Één van hen moest daarbij op last van het Arbeidsauditoraat worden verzegeld. Daarnaast werd ook in de gemeente Merchtem een niet vergunde shishabar door de leidinggevende politieofficier ontruimd en met onmiddellijke ingang gesloten. De uitbater van deze bar beschikte niet over de nodige vergunningen, maar bediende toch een veertigtal klanten in zijn zaak. Al snel werden ook de technische gebreken van het pand zichtbaar waaronder een hete kolenkachel die op een gammele tafel stond in de achterbouw van het pand en dat zonder enige branddetectie of een geschikt brandblusapparaat in de buurt. Daarnaast werden elektriciteitskabels willekeurig vertakt en aangesloten. Ook had het brandblusapparaat al sinds 2012 geen nieuw keuringsvignet meer gekregen. Dit alles was voor de politiediensten en het gemeentebestuur van de gemeente Merchtem meer dan voldoende aanleiding om de bar te ontruimen en met onmiddellijke ingang te sluiten. De Douane nam bovendien ook illegale tabak en rookwaren in beslag voor vernietiging. Voor alle vastgestelde inbreuken werden de nodige processen-verbaal opgesteld.</p> <p> </p> <p><strong>Illegale tewerkstelling</strong></p> <p>Bij deze actie werden ook drie personen die illegaal in ons land verbleven en tewerkgesteld werden van hun vrijheid benomen. Zij werden, in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken, door de politiediensten overgebracht naar gesloten centra voor illegalen in Steenokkerzeel en Holsbeek. Dit in afwachting van een gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst.</p> <p>De drie aangetroffen illegalen waren:</p> <ul><li>Één man van Turkse afkomst die tewerkgesteld werd in een Wemmelse bandencentrale.</li> <li>Één 22-jarige vrouw van Albanese afkomst die tewerkgesteld werd in een nieuwe Wemmelse bar.</li> <li>Één 23-jarige man uit Guinee die al voor de derde keer in elf maanden tijd tegen de lamp liep terwijl hij in Wemmel aan het werk was in een Afrikaans restaurant aan het Lt. Graffplein. In maart 2022 werd hem al de toegang tot het Belgisch grondgebied ontzegd. In juni van datzelfde jaar werd hij voor een tweede maal aangehouden met het oog op een gedwongen terugkeer bij een gelijkaardige controle door de diensten van Politiezone AMOW.</li> </ul><p>De werkgevers van deze illegalen werden geverbaliseerd. Voor hen wacht een aangepaste sanctie. Het is ook mogelijk dat zij de repatriëringskosten voor de illegalen zullen moeten betalen.</p> <p>Tot slot werd in Zellik (Asse) bij een inval een schrijnend geval van mensenhandel en seksuele uitbuiting in een massagesalon vastgesteld. Hoewel het salon een officieel geregistreerde vennootschap betrof, werd tijdens de vaststellingen al snel duidelijk dat de leef- en werkomstandigheden in het pand geheel ondergeschikt waren aan het winstbejag van de zaakvoerders. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en er loopt nog een verder onderzoek naar deze zaak. Een verdere tussenkomst is dus niet uitgesloten.</p> <p> </p> <p><strong>Een eerlijke en menswaardige economie</strong></p> <p>Ondanks verschillende soortgelijke controles in het jaar 2022 is het duidelijk dat heel wat lokale ondernemers nog steeds de ernst van wat ze doen niet begrepen hebben. Bij 25 van de 41 gecontroleerde handelszaken werden in totaal meer dan 40 inbreuken vastgesteld. Bij de meeste van deze handelszaken was er sprake van een hercontrole en werden er bij vorige acties ook al verschillende inbreuken vastgesteld. Deze handelszaken werden al geverbaliseerd voor inbreuken op de sociale, economische en financiële wetgeving. Een deel van de gecontroleerde handelszaken begaat dus opnieuw soortgelijke overtredingen. Dit toont nogmaals aan dat dergelijke controleacties absoluut noodzakelijk blijven.</p> <p>Illegale en malafide ondernemingen liggen soms mee aan de basis van de financiering van aanverwante, criminele activiteiten. Daarnaast is het misbruik van goedkope en illegale werkkrachten legio. Los van het feit dat zij zich soms in een toestand van illegaal verblijf bevinden, mogen we niet vergeten dat ook zij slachtoffer zijn van malafide werkgevers en criminele milieus.</p> <p> </p> <p><strong>Samenwerking over de zonegrenzen heen</strong></p> <p>Het succes van deze actie is uiteraard mede te danken aan de goede samenwerking tussen de teams Illegale Economie binnen de politieassociatie PACE (PZ AMOW, PZ Dilbeek en PZ TARL). De goede samenwerking zorgt ervoor dat het in de toekomst moeilijker zal worden voor malafide ondernemingen om in onze regio onder de radar te blijven.</p> <p>In de nabije toekomst zullen soortgelijke controleacties volgen.</p> Wo 22.02.2023 - 13:30 Lokale Politie AMOW 4847 Europese dag van het Slachtoffer https://www.politie.be/5408/nieuws/europese-dag-van-het-slachtoffer <p>Meer info over dit onderwerp kan je terugvinden op <a href="https://www.slachtofferzorg.be/">https://www.slachtofferzorg.be/</a></p> <p>Wist je trouwens dat één van de zeven basisfunctionaliteiten van de Lokale Politie de dienst Slachtofferbejegening is? De mensen van deze dienst verzorgen de eerste opvang en het onthaal van slachtoffers en/of hun naasten. Hierbij staat eveneens het geven van correcte basisinformatie aan het slachtoffer en/of hun naasten centraal.</p> <p>Wil je de dienst Slachtofferbejegening graag wat beter leren kennen? Neem dan eens een kijkje op onze website: <a href="/5408/over-ons/organisatie/dienst-slachtofferbejegening">https://www.politie.be/5408/over-ons/organisatie/dienst-slachtofferbeje…</a></p> Wo 22.02.2023 - 9:00 Lokale Politie AMOW 4844 Vraag vakantietoezicht aan! - Krokusvakantie https://www.politie.be/5408/nieuws/vraag-vakantietoezicht-aan-krokusvakantie <p>Laat je woning niet onbewaakt achter wanneer je op reis vertrekt en vraag vakantietoezicht aan!</p> <p>Op onze <a href="/5408/vragen/preventie/hoe-vakantietoezicht-aanvragen">website</a> kan je alle informatie terugvinden om vakantietoezicht aan te vragen, met daarbij ook enkele preventietips.</p> <p>Deze service is volledig gratis en is het hele jaar door beschikbaar!</p> Wo 1.02.2023 - 16:00 Lokale Politie AMOW 4842 Campagne VSV - Focus op de weg, niet op je gsm https://www.politie.be/5408/nieuws/campagne-vsv-focus-op-de-weg-niet-op-je-gsm <p>Kruip je achter het stuur? Leg dan je gsm aan de kant en focus op de weg! Dat is wat centraal staat in deze campagne. Met de drie stappen in het filmpje is het heel eenvoudig om je volledig op de weg te focussen.</p> Wo 1.02.2023 - 9:44 Lokale Politie AMOW 4839 Lokale Recherche coördineert eerste actie bestuurlijke handhaving van het nieuwe jaar https://www.politie.be/5408/nieuws/lokale-recherche-coordineert-eerste-actie-bestuurlijke-handhaving-van-het-nieuwe-jaar <p>Tijdens deze actie werd de focus gelegd op sociaaleconomische inbreuken in de transport- en koerierssector, meer bepaald bij een logistiek transport en -distributiebedrijf aan de Brusselsesteenweg te Merchtem. Daarbij werden in totaal vier inbreuken vastgesteld rond de sociale wetgeving en tewerkstelling. Twee koeriers werden beboet omwille van een overtreding inzake hun deeltijdse tewerkstelling. Het bedrijf zelf werd ook (opnieuw) beboet wegens vertredingen op de tewerkstelling van deeltijdse werkkrachten van twee werknemers.</p> <p> Onze zone voorziet in de nabije toekomst nog verschillende acties rond bestuurlijke handhaving die, net zoals andere politiezones in de rand, ook focussen op dit soort fenomenen.</p> Wo 11.01.2023 - 13:21 Lokale Politie AMOW 4836 Preventief eindejaarstoezicht - Actie 'donkere dagen' https://www.politie.be/5408/nieuws/preventief-eindejaarstoezicht-actie-donkere-dagen <p>Het wijkveiligheidsteam, bestaande uit gemeenschapswachten en inspecteurs van de lokale politie, zorgt tijdens de eindejaarsperiode voor een verhoogde aanwezigheid. Door extra zichtbaar te zijn in het straatbeeld, trachten we verdachte gedragingen en in het bijzonder inbrekers te ontmoedigen.</p> <p>Vroegere jaren concentreerde deze actie zich in de eerste plaats op winkelstraten bij de start van de koopjesperiode en op het fenomeen gauwdiefstallen. Dit jaar verleggen we de focus naar overlast gevoelige plaatsen in onze politiezone en het fenomeen inbraken.</p> <p>Verder zullen er tijdens de actie ‘donkere dagen’ ook nuttige tips verspreid worden via de volgende kanalen:</p> <ul><li><strong><em>WhatsApp Buurtpreventiegroepen</em></strong>: Wordt lid als inwoner van de officiële WhatsApp Buurtpreventiegroep in uw buurt. Via deze groep kunnen bewoners een oogje in het zeil houden in hun buurt of wijk. Zo kan je samen met ons alert zijn voor verdachte signalen en kunnen onze politiediensten sneller optreden in dergelijke situaties.</li> <li><strong><em>Website</em></strong>: Neem zeker ook eens een kijkje op onze website: <a href="http://www.politie.be/5408">www.politie.be/5408</a>.</li> <li><strong><em>Facebook en Instagram</em></strong>: Volg onze politiezone via Facebook (<a href="http://www.facebook.com/PolitiezoneAMOW/">www.facebook.com/PolitiezoneAMOW/</a>) of Instagram (<a href="https://www.instagram.com/politiezone_amow/">@politiezone_amow</a>) voor de meest recente tips rond veiligheid.</li> </ul><p> </p> <p><strong>Wat kan u doen?</strong></p> <ul><li><em><strong>Verdachte personen of voertuig gespot? Bel onmiddellijk 101!</strong></em></li> </ul><p>Het beste wapen tegen overlast en inbraken is sociale controle. Zie je verdachte gedragingen of situaties in uw buurt? Aarzel niet en bel het noodnummer 101! Het noodnummer staat rechtstreeks in contact met de ploegen op het terrein. Geen drempelvrees! Wij zijn blij met alle hulp, zelfs wanneer het achteraf vals alarm blijkt te zijn.</p> <ul><li><strong><em>Diefstalpreventieadvies</em></strong></li> </ul><p>Inwoners van de politiezone kunnen beroep doen op onze diefstalpreventieadviseur. De preventieadviseur komt gratis en vrijblijvend bij jou langs en gaat na waar er zwakkere punten zijn in jouw beveiliging. Je krijgt tips op maat van uw woning, waarmee je aan de slag kan om het risico op een inbraak te verminderen. Om een afspraak te maken, kan je een e-mail sturen naar <a href="mailto:dorien.denijs@police.belgium.eu">dorien.denijs@police.belgium.eu</a></p> <p> </p> <p>Aarzel zeker ook niet om uw wijkinspecteur of gemeenschapswacht aan te spreken indien je ze spot tijdens hun ronde!</p> Ma 12.12.2022 - 11:39 Lokale Politie AMOW 4835 Slachtoffer van cybercrime? Kom zeker klacht indienen! https://www.politie.be/5408/nieuws/slachtoffer-van-cybercrime-kom-zeker-klacht-indienen <p><span><span><span><span><span>Heb je bankgegevens doorgegeven of is er geld van je rekening verdwenen? Vergeet dan niet om <a href="https://www.cardstop.be/nl/home/ik-wil-blokkeren/Blokkeer-via-uitgever.html"><span>je bank</span></a> en/of </span><span><a href="https://cardstop.be/en/home.html"><span>Card Stop</span></a></span> <span>(via het nummer </span><span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE">078 170 170; +32 78 170 170 vanuit het buitenland)</span><span> te contacteren. Op die manier kunnen eventuele frauduleuze transacties geblokkeerd worden.</span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><strong><span><span><span><span><span><span>Waar een aangifte doen?</span></span></span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span>Een aangifte doe je op het hoofdcommissariaat van Politiezone AMOW te Mollem, Asse. Vergeet niet om eerst een afspraak te maken via: </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <ul><li><span><span><span><span><span><span>Onze <a href="/5408/vragen/aangifte/hoe-maak-je-een-afspraak-eenvoudig-en-online">website</a></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span>Ons algemeen telefoonnummer: 02 452 50 05</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span>De balie van het hoofdcommissariaat in Mollem, Asse</span></span></span></span></span></span></li> </ul><p><span><span><span><span><span>Op die manier kan u zelf bepalen wanneer u langskomt en hoeft u geen tijd te verliezen in onze wachtzaal. </span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><strong><span><span><span><span><span><span>Wat neem je mee naar het politiekantoor?</span></span></span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span><span><span>Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie mee te nemen naar het politiekantoor. Hieronder vind je een lijst van informatie die je vooraf kan verzamelen:</span></span></span></span></span></p> <ul><li><span><span><span><span><span><span>Is er geld van je rekening verdwenen? Neem zeker de bankafschriften mee waarop duidelijk de fraude te zien is.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span>Heb je contact gehad met iemand via sociale media? Neem een schermafdruk mee van het profiel van de verdachte en enkele schermafdrukken van gesprekken die gevoerd zijn.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span>Heb je een valse website geopend die bv. lijkt op die van je bank of een andere instelling? Maak een schermafdruk en neem deze mee voor je aangifte.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span>Ben je opgelicht via een online verkoopsite? Neem een schermafdruk mee van het zoekertje of de aanbieding waarop je gereageerd hebt samen met een schermafdruk van het profiel van de oplichter.</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span>Heb je een e-mail ontvangen van de oplichter? Bewaar het bericht en druk het af.</span></span></span></span></span></span></li> </ul><p> </p> <p><strong><span><span><span><span><span><span>Andere meldpunten</span></span></span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span>Het CCB (oftewel "Centre for Cybersecurity Belgium”) moet de uitvoering van de Belgische cyberbeveiligingsstrategie controleren, coördineren en waarborgen. Het CERT.be (oftewel het federale “Cyber Emergency Response Team”) is de operationele afdeling van het CCB die online veiligheidskwesties opspoort, observeert en analyseert. Het informeert ook het publiek over deze materie. Het geeft advies en waarschuwingen over nieuwe gevaren op het web, maar biedt daarnaast ook de mogelijkheid om een incident te melden of hulp te krijgen. Je kan dit melden via hun website: <a href="https://www.cert.be/nl/een-incident-melden">https://www.cert.be/nl/een-incident-melden</a>.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Daarnaast kan je verdachte berichten ook steeds melden door bijvoorbeeld de verdachte e-mail die je in je inbox kreeg door te sturen naar <a href="mailto:verdacht@safeonweb.be">verdacht@safeonweb.be</a>. Ga ook zeker eens een kijkje nemen op hun website voor extra preventietips: <a href="https://www.safeonweb.be/nl/veilig-internetten">https://www.safeonweb.be/nl/veilig-internetten</a>. </span></span></span></p> Do 8.12.2022 - 14:07 Lokale Politie AMOW 4832