Dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg

Sinds 01/07/2007 werden twee hoofdinspecteurs tewerkgesteld om een dienst Jeugd-, Gezin- en Slachtofferzorg op te richten in de politiezone AMOW.
Deze dienst is gevestigd in het hoofdgebouw te Mollem en wordt vertegenwoordigd door Hinp An Veldeman, Hinp. Luc De Geyndt en inspecteur Polfliet Sylva.

JEUGD EN GEZIN

Dossiers met betrekking tot jeugd- en gezinsproblematieken worden opgevolgd door Hinp. Veldeman.
De sociale onderzoeken die via kantschrift gevraagd worden door het parket, behoort tot één van de opdrachten van haar.
Zij functioneert ook als aanspreekpunt waar de scholen terecht kunnen met politiegerelateerde problemen.
Zij verhoort ook, op vraag van het parket, kinderen via videoverhoor.
Ook het geven van MEGA (Mijn eigen goed antwoord) behoort tot het takenpakket van An Veldeman.

Hinp. Veldeman An
an.veldeman@amow.be

- Verantwoordelijk voor de afdeling Jeugd en Gezin

- Aanspreekpunt voor de scholen

- Videoverhoorder

- Mega-agente.

SLACHTOFFERBEJEGENING

Slachtoffers kunnen opgevangen worden door een lid van de permanentiedienst slachtofferbejegening, op het ogenblik van de feiten en/of erna.
Deze mensen worden vervolgens gericht doorverwezen naar een externe hulpverleningsdienst.
Collega's die betrokken raken bij ernstige feiten, kunnen opgevangen worden door collega's die behoren tot de dienst zorgcollega's, om eventueel eveneens gericht door te verwijzen.
Dossiers IntraFamiliaal Geweld, worden geregistreerd en, hetzij rechtstreeks, hetzij via een parketopdracht, opgevolgd.
Ook het geven van MEGA aan het 6e studiejaar, behoort tot het takenpakket van Hinp De Geyndt.

Hinp. De Geyndt Luc
luc.degeyndt@amow.be

- Verantwoordelijke dienst slachtofferbejegening

- Verantwoordelijke collegiale opvang

- Referentieambtenaar Intra-Familiaal Geweld

- Mega-agent.

ZORGCOLLEGA'S

Netwerk

De collegiale opvang van de PZ AMOW bestaat uit 10 politiemensen die een vorming door het stress-team van de federale politie gekregen hebben..
De leden zijn basiskader- en middenkader- en burgerpersoneel welke op vrijwillige basis deel uitmaken van de groep zorgcollega's.
Het netwerk draait in een 24/24 uur permanentie met bereikbaarheid & terugroeping.

Opvang

De opvang van collega's speelt zich af op het eerstelijnsniveau.
De zorgcollega dient alert te zijn voor de collega met moeilijkheden.
De bedoeling is om een dialoog op gang te brengen om de problematiek te situeren, te kaderen en in overleg een oplossing uit te zoeken.
Ingeval de problematiek van die aard is dat een tweedelijnsopvang nodig is dan kan, in samenspraak met de coördinator, een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst overgemaakt worden.
De coördinator kan een debriefing organiseren … eventueel in samenspraak met het stressteam van de federale politie of een andere externe dienst.

Criteria

Een niet-exhaustieve lijst van feiten waarbij een tussenkomst nodig kan zijn:

 • Een personeelslid gebruikt zijn dienstwapen en doodt of verwondt iemand
 • Een personeelslid wordt het slachtoffer van agressie waarbij zijn of haar fysieke of psychische integriteit wordt aangetast.
 • Een personeelslid wordt beschoten, zelfs al wordt hij of zij niet geraakt.
 • Een personeelslid wordt bedreigd met een vuurwapen, zelfs al wordt er niet geschoten.
 • Een personeelslid wordt gegijzeld.
 • Een personeelslid maakt een andere levensbedreigende situatie mee.
 • Een personeelslid wordt het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval.
 • Een personeelslid dient tussen te komen bij een ramp.
 • Een personeelslid brengt ernstig letsel toe aan of veroorzaakt de dood van iemand, zelfs al maakte hij of zij hierbij geen fout.
 • Een collega pleegt zelfmoord
 • Ernstige problemen op privé-vlak
 • Traumatische ervaringen tijdens de dienstuitvoering

Melding

Iedereen heeft de morele plicht om een bezorgdheid te uiten t.a.v. een collega en dit over te maken aan de coördinator.
Deze melding kan gebeuren via de teamchef / OGP van dienst / crisisnetwerk slachtofferbejegening / een lid van het team zorgcollega"s…
De zorgcollega van permanentie wordt ingelicht en, afhankelijk van de dringendheid, ter plaatse gevraagd hetzij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de collega.
Het staat deze collega volledig vrij om in te gaan op het aanbod. Bij een afwijzing wordt de coördinator hiervan in kennis gesteld.
De coördinator polst naar de reden van de weigering en kan overwegen een andere zorgcollega in te schakelen ingeval de collega dit wenst.
De zorgcollega verzorgt enkele gesprekken met de hulpbehoevende collega teneinde deze te laten ventileren en eventueel oplossingen aan te reiken.
Elke tussenkomst dient te worden geregistreerd, dit onder strikte voorwaarden die hierna nog weergegeven worden.

Afhandeling

Een informele tussenkomst omvat een gesprek teneinde een luisterend oor te zijn of informatie te verstrekken zonder de noodzaak tot het opmaken van een meldingsfiche.
Deze vorm van tussenkomst wordt afgehandeld met beperkte registratie tot statistische doeleinden.
In bepaalde gevallen dient een meldingsfiche te worden opgesteld, dwz als de psychische of fysieke gezondheid van betrokkene of anderen in gevaar gebracht wordt..
Deze fiche wordt beheerd onder bepaalde voorwaarden d.w.z.:

 1. De gegevens worden enkel gebruikt om de hulpverlening te bevorderen en dit nog enkel onder toestemming van de betrokkene.
 2. De fiche kan eventueel gezamenlijk worden ingevuld.
 3. Het formulier wordt beveiligd opgeborgen in beheer van PC Vanschuerbeeck.
 4. Betrokkene kan het dossier ten allen tijde inzien.
 5. De gegevens die kunnen opgevraagd worden door de bevoegde overheid (burgemeester, korpschef,…) zijn beperkt tot statistische- en nooit inhoudelijke- of andere gegevens.
 6. Opvolging door de betrokken zorgcollega en/of de coördinator.

Eventuele bijkomende maatregelen:

- Afname dienstwapen in uitzonderlijke gevallen.

- Ziekteverlof

- …

Leden

Op 01/01/2012 zijn volgende collega's geregistreerd als zorgcollega:

Eindverantwoordelijke HCP TIREZ

Dossierbeheerder:

Coördinator: Hinp De Geyndt Luc

Leden:

 • Veldeman An

 • Polfliet Sylva

 • Luppens Koen

 • De Smet Liesbeth

 • Vanderkelen Sandra

 • De Boeck Johan

 • Debie Inneke

 • Permentier Luc

 • De Geyndt Luc