Beleidsorganen van de politiezone KASTZE

Met de politiehervorming werd ons land ingedeeld in verschillende lokale politiezones die uit één of meer gemeenten bestaan. Voor meergemeentezones komen er een politieraad en een politiecollege, in ééngemeentezones zijn het de gemeenteraad en de burgemeester en schepencollege die bevoegd blijven. De politiezone KASTZE is een meergemeentezone. Dit betekent concreet dat één lokale politiezone drie gemeenten bedient. Een politiecollege en politieraad werden geïnstalleerd.

Het politiecollege

In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de burgemeester en het schepencollege omtrent de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege. Concreet betekent dit dat het gezag over het lokaal politiekorps en de korpschef bij het politiecollege ligt. Dit politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. Dit zijn respectievelijk :Kris Leaerts, Kurt Ryon en Veerle Geerinckx.
De korpschef, de politiesecretaris, de bijzonder rekenplichtige en de andere leden van het strategisch team nemen eveneens deel aan de vergaderingen.

Het politiecollege komt om de drie weken samen. De vergadering vindt steeds plaats achter gesloten deuren. Op beleidsvlak keuren de leden van het politiecollege o.a. het zonaal veiligheidsplan goed. Daarnaast staat het politiecollege ook in voor het toewijzen van overheidsopdrachten en het goedkeuren van bestelbons en betaalopdrachten. De korpschef heeft de operationele leiding over het ganse politiekorps van zijn politiezone.

De politieraad

De politieraad is samengesteld uit 17 leden van de gemeenteraden van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, en Zemst. De drie burgemeesters, de korpschef en de politiesecretaris maken van rechtswege deel uit van de politieraad.
De politieraad komt minstens viermaal per jaar samen, in principe is dit op een woensdag en in het zonecommissariaat van Steenokkerzeel. De zittingen van de politieraad zijn toegankelijk voor het publiek met uitzondering van de agendapunten die betrekking hebben op het personeel.