Organisatiemodel

De leiding berust bij de korpschef. Hij wordt bijgestaan door 3 leidinggevende coördinatoren: een coördinator politiezorg, een coördinator politieondersteuning en een coördinator organisatieondersteuning.

Politiezorg

De cluster politiezorg bestaat uit de eerstelijnsteams-bestuurlijke politie en wordt geleid door de coördinator politiezorg die ondersteund wordt door een commissaris. Binnen deze clusters vallen de teams toezicht en interventie, verkeer en wijkzorg.

Team toezicht en interventie

De interventieploegen reageren op dringende oproepen binnen de kortst mogelijke termijn. Het zijn politiemensen die snel en adequaat reageren op acute situaties bv. een brand, een diefstal met heterdaad, een verkeersongeval met gewonden... Naast deze dringende interventies geven zij ook gepast gevolg aan minder dringende vragen van de burger die behoren tot de basispolitiezorg. Buiten deze zuivere interventietaken voert het team nog andere opdrachten uit: gerichte patrouilles in het kader van het zonaal veiligheidsbeleid, taken met een federaal karakter zoals bv. ordediensten, onderzoeken van beperkte omvang...

Team verkeer

De kerntaak van dit team bestaat uit het beheersen van het aantal zware verkeersongevallen met gekwetsten en/of doden. Dit team bestaat uit een operationele ploeg die toeziet op het naleven van de verkeerswetgeving en uit een administratieve ploeg die adviseert en voorstellen uitwerkt omtrent signalisatie en weginfrastructuur. Zij voeren verkeersopdrachten uit zoals bemande en onbemande snelheidscontroles; gerichte controles naar het sturen onder invloed (alcohol en drugs in het verkeer); patrouilles voor het opsporen van asociaal rijgedrag; controles op hinderlijk en gevaarlijk parkeergedrag; controles op het gebruik van de veiligheidsgordel; aandacht besteden aan de problematiek van de zwakke weggebruiker; controles op zwaar vervoer, maar doen ook aan verkeerseducatie nl. verkeerslessen op school, opleiding gemachtigde opzichters...

Wijkzorg

Elk team inspecteurs is aanspreekbaar in hun wijk. Elke wijkinspecteur werkt in de wijk die hij beheert. Concreet vertaalt zich dat in het onthaal op hun wijkkantoor maar vooral in hun zichtbare aanwezig op straat. Enkele taken: bemiddelen, informatie inwinnen, schooltoezichten, fietspatrouille, voetpatrouille, aanwezigheid op wijkgebonden evenementen, administratieve en gerechtelijke opdrachten, thuisbezoeken met uitleg over diefstalpreventie, contacten met interne en externe partners... Ze regisseren hun wijk volgens de behoeften en noden van de bevolking. De wijkregie bestrijkt gans het grondgebied van de zone maar wordt georganiseerd op basis van een geografische indeling: drie wijkkantoren waarvan in elke gemeente één. Als minimale werkingsnorm geldt 1 wijkagent per 4000 inwoners. Elke politiepost omvat tevens een onthaaldienst waarbij Calog-medewerkers, ondersteund door operationele medewerkers, de eerste ontvangst en hulp aanbieden aan mensen die zich aanmelden. Hiernaast ondersteunt het onthaal meerdere teams bij diverse taken en zijn zij werkelijk polyvalente medewerkers. Het onthaal valt dan ook gedeeltelijk onder de cluster politiezorg en gedeeltelijk onder de cluster politieondersteuning.

Politieondersteuning

Deze cluster bestaat uit tweedelijnspolitie-gerechtelijke politie en wordt geleid door een coördinator politieondersteuning die ondersteund wordt door een commissaris. Het omvat de teams CIT (communicatie, intelligence, technologie), informatiebeheer, recherche en de sociale politie.

Team CIT

Dit team bestaat uit:

  • De communicatieconsulent: beheert de fora rond interne en externe communicatie en is procesverantwoordelijke voor de werkafspraken hierrond. Hij/zij is zeer flexibel inzetbaar als coördinator van korpsbrede projecten rond preventie en vervangt de politiesecretaris bij diens afwezigheid.
  • De consulent intelligence analyseert permanent de beschikbare data en informatie en vertaalt deze naar 'hapklare' toezichtopdrachten. Hij/zij is beheerder van de monitoringtool voor wat betreft de kwantitatieve data en voedt het intranet met belangrijke operationele informatie.
  • ICT, waaronder een consulent die de functie van systeembeheerder vervult en een assistent die voornamelijk de rol van helpdesker vervult maar ook adjunct systeembeheerder is. Deze medewerkers zijn onderdeel van team CIT, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinator organisatieondersteuning.

Het team recherche

Het lokaal opsporingsteam exploiteert alle gerechtelijke informatie die ze te weten komt. Het gaat om recherchetaken in het kader van de basispolitiezorg: lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen in onze politiezone onderzoeken. Aangezien misdrijven zich niet beperken tot de grenzen van onze politiezone kunnen hun opdrachten zich daarbuiten uitbreiden. Als een politioneel onderzoek gebeurt onder de leiding van een onderzoeksrechter dan spreekt men van een gerechtelijk onderzoek. Als dat gebeurt onder leiding van een parketmagistraat dan spreekt men van een opsporingsonderzoek.

Team Jeugd en Gezin

Dit team neemt een belangrijke rol op inzake jeugdzaken, sociaal onderzoek, intrafamiliaal geweld, opvolging van personen met achterliggende sociale/medische problematiek en inzake preventie. Naast een hoofdinspecteur en inspecteur bestaat dit team ook uit een maatschappelijk assistent die ondersteuning biedt bij het uitvoeren van sociale onderzoeken en andere punctuele opdrachten, maar ook zorgt voor de eerste- en tweedelijnsopvang van slachtoffers, daders, sociale problemen en van collega's die betrokken zijn in een ingrijpend incident.

Organisatieondersteuning

Deze cluster wordt geleid door een coördinator organisatieondersteuning, die tevens bijzonder rekenplichtige is, en wordt bijgestaan door een adviseur beleid en personeel-politiesecretaris. Het omvat de teams logistiek en personeel.

Team logistiek

Dit team staat in voor de aankopen voor de zone in het algemeen en de personeelsleden in het bijzonder. Zij beheren o.a. het voertuigenpark, het individueel en collectief politiemateriaal, de verbruiksproducten en de gebouwen.

Team personeel

Dit team staat in voor de ondersteuning, controle, opvolging en uitvoering van verschillende taken en opdrachten die tot het HR-domein behoren zoals personeelsplanning, opleiding en ontwikkeling, competentiemanagement, rekrutering en selectie, loopbaanbeheer,….