Onze opdrachten voor de komende vijf jaar

Naast ons zonaal veiligheidsplan, waarin de prioriteiten van onze politiezone voor meerdere jaren vastgelegd worden, heeft onze korpschef Filip Rasschaert nu ook in zijn derde opdrachtbrief specifieke accenten en aandachtspunten vastgelegd waaraan hij - vanuit zijn leiderschap - de komende vijf jaar daadkrachtig aandacht wil aan besteden.

Algemeen Politiecentrum Gent

Ik doe dit op basis van visie en inzichten die er moeten voor waken dat de Gentse Politie ook de volgende jaren haar sterke meerwaarde voor de veiligheid en leefbaarheid van Gent behoudt en versterkt en blijft genieten van het vertrouwen van de Gentse inwoners. Politiezone Gent wil hierbij blijvend (h)erkend worden als een betrouwbare en verantwoordelijke dienstverlener die streeft naar een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle werking.” (citaat F. Rasschaert)

Politie is een organisatie die werkt in een snel veranderende context. De samenleving verandert, de technische mogelijkheden veranderen en de denkbeelden over goed burgerschap en samenleven, en over de mogelijke rol van politie daarbij, veranderen …Voor politie is het nodig om, zinvol rekening houdend met deze veranderingen, de focus te behouden op het soort politie waar we voor staan.

Binnen de organisatie die we zijn en willen zijn, staan mensen centraal. Die mensen zijn zowel onze Gentse burgers, onze eigen medewerkers en onze partners.

Voor de Gentenaar blijven we een brede veiligheidszorg garanderen vanuit ons model van “nabije politie”. Voor onze eigen medewerk(st)ers zetten we in op een flexibele, wendbare organisatie waar mensen een vakbekwame professional kunnen zijn met ruime autonomie, geschikte en voldoende middelen en een goede work-life-balance. Voor onze partners zetten we in op een verantwoord partnerschap.

De opdrachtbrief is opgebouwd aan de hand van 7 ‘kernafspraken’. De volledige opdrachtbrief van de korpschef vind je hier.

Het zonale veiligheidsplan vind je hier.

Vernieuwd Bedrijfsplan

In aansluiting van deze opdrachtbrief werd ook ons bedrijfsplan vernieuwd. Aan de hand van dit bedrijfsplan willen wij verduidelijken hoe de Gentse lokale politie georganiseerd is om een toegevoegde waarde te creëren binnen de samenleving. Het geeft een beeld van de korpsstructuur, de werking en organisatie van de Politiezone Gent weer.

Het volledige bedrijfsplan lees je  hier.