Team Beleid

Dit team wordt geleid door CP Jan Michiels en bestaat verder nog uit de politiesecretaris (tevens adviseur van de korpschef) en een secretaresse van de korpschef. Het beleidsteam biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en uitbouw van de beleidscyclus, onder meer bij de beleidsvoorbereiding (scanning) en analyse. De voornaamste taken zijn het verzekeren van het persoonlijk secretariaat van de korpschef, het opnemen van de taak van secretaris van het Politiecollege en politieraad, het voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan, het behandelen van beleidsgerichte dossiers en onderzoeken in opdracht van de korpschef.

Het Team Beleid draagt ook de verantwoordelijkheid met betrekking tot de interne en externe communicatie. De commissaris treedt op als officier noodplanning en is tevens de verantwoordelijke officier voor intern toezicht. Hij neemt actief deel aan diverse overlegorganen waarvan tevens het secretariaat verzorgd wordt (BOC, selectiecommissies, zonale veiligheidsraad, managementteam,..). Tenslotte heeft het Team Beleid een toezichtsfunctie op de kwaliteit van onze politiezorg.