Sociale politie

Raverschootstraat 67
9900 Eeklo

Omdat het voor de interventiemedewerkers onhaalbaar is om tijdens de talloze interventies alle problemen te analyseren en er een antwoord op te bieden, werd in 2006 de Cel Sociale Politie (CSP) opgericht. Deze medewerkers kunnen zich de tijd veroorloven om bepaalde door hen geselecteerde prangende problemen nader onder de loep te nemen. Door hun doorgedreven gespecialiseerde kennis slagen zij er vaak in om op een bestaande problematiek in te grijpen en er enigszins een oplossing aan te bieden. In tweede instantie komt deze oplossing dan ook weer ten goede aan de interventiemedewerkers die niet langer als brandweerpolitie moeten ter hulp snellen.

De taakinhoud van de leden van de CSP is zeer divers: gaande van de opvolging van intrafamiliaal geweld, jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen tot het preventief aanpakken van sluimerende problemen. Zij ambiëren een heel nauwe samenwerking met de partners in het Meetjesland Centrum (scholen, Meetjeslandse Bouwmaatschappij, Asielcentrum, OCMW, jeugdinstellingen, gerechtelijke instanties, ...) en gaan over tot acties wanneer dit zich noodzaakt. Een voorbeeld hiervan zijn de drugscontroles die op vraag van de scholen en met medewerking van de drugshonden van de Federale Politie worden gehouden.

Naast deze voorgaande taken actualiseren zij tevens de sociale kaart en staan zij in voor de slachtofferbejegening en de slechtnieuwmeldingen binnen de Zone Meetjesland Centrum. Gezien de veelheid aan adequate informatie die binnen de CSP aanwezig is, vormen zij als het ware een kruispunt tussen de interventie, de wijk en de lokale recherche.

Het team ressorteert onder de bestuurlijke directie, wordt geleid door een hoofdinspecteur-politieassistente en kent een samenstelling bestaande uit inspecteurs en 1 maatschappelijk assistent.