Algemeen politiereglement met zonale gelding

Sinds 1 maart 2021 is er binnen het volledige grondgebied van de politiezone een nieuwe algemene politieverordening van kracht. Deze politieverordering geeft de politie of de daartoe gemachtigde ambtenaren een wettelijk instrument te om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te handhaven. Een middel voor de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele om samen met de lokale politie te streven voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving waar het aangenaam samenleven is.

Het politiereglement omvat regels aangaande vier grote luiken:

  • Bepalingen i.v.m. openbare rust: geluidshinder, geurhinder, licht- en luchtvervuiling, andere vormen van hinder,…
  • Bepalingen i.v.m. openbare veiligheid: manifestaties, werkzaamheden, inname openbaar en privaat domein, rampen,…
  • Bepalingen i.v.m. openbare reinheid en gezondheid: algemene reinheid, grachten, aanplakkingen, afvalverbranding,…
  • Bepalingen i.v.m. verkeer: eerste en tweede categorie overtredingen betreffende stilstaan en parkeren
Logo Regio Rhode & Schelde en voertuig

Veel gestelde vragen omtrent GAS-reglementering

Om de overheid toe te laten snel, efficiënt en eenvormig op te treden tegen de diverse vormen van lokale overlast, kan in geval van overtreding van de omschreven regels een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) worden opgelegd.

We lichten deze procedure toe aan de hand van een aantal vragen:1. Wat is een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)?

Een GAS-boete is een administratieve sanctie die wordt opgelegd door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.

2. Waarom een GAS-boete?

De GAS-boete vervangt de bestraffing van een aantal feiten. Vroeger bestrafte de politierechtbank deze feiten.3. Waarvoor kan je een GAS-boete krijgen?

Je kan een GAS-boete krijgen voor alle overtredingen op de algemene politieverordening van de gemeente. Voorbeelden zijn het achterlaten van hondenpoep, overlast door blaffende honden, nachtlawaai, enz…4. Vanaf wanneer kan je een GAS-boete krijgen?

Je kan een GAS-boete krijgen voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2010.

5. Wie kan een GAS-boete krijgen?

Personen ouder dan 14 jaar en rechtspersonen (zoals bvb. een vzw of een vennootschap) kunnen een GAS-boete krijgen.6. Wie kan een inbreuk vaststellen?

De politie stelt de inbreuken vast die kunnen leiden tot een GAS-boete.

7. Wie legt de GAS-boete op?

De sanctionerend ambtenaar, aangewezen door de gemeenteraad, legt de GAS-boete op. Om hierin zo neutraal mogelijk te werken, doet de gemeenteraad hiervoor beroep op de provinciale sanctionerende ambtenaren.

8. Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

De administratieve geldboete bedraagt minimum 60 euro en is proportioneel in functie van de ernst van de feiten. Bij eventuele herhaling kan de boete worden verzwaard. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 350 euro of maximum 175 euro, indien de inbreuk gepleegd wordt door een minderjarige die de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt. 

9. Hoe wordt mijn stem gehoord in de procedure?

De wet garandeert dit. Als de GAS-ambtenaar van plan is een boete van maximum 70 euro op te leggen, dan kan de verdachte zijn zaak binnen de 15 dagen (30 dagen voor verkeersinbreuken) schriftelijk verdedigen. Een verdachte tussen 14 en 18 jaar krijgt een advocaat toegewezen.

10. Hoe lang kan de procedure duren?

De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn.11. Is bemiddeling mogelijk of verplicht?

Als er iemand schade heeft geleden door een overtreding, kan de GAS-ambtenaar de bemiddelingsprocedure starten. Deze bemiddeling is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk. De GAS-ambtenaar kan rekening houden met het resultaat van de bemiddeling bij de bepaling van de boete. Bij verdachten tussen 14 en 18 jaar is bemiddeling verplicht.12. Is er beroep mogelijk?

Ja, tegen het opleggen van een GAS-boete kan je beroep aantekenen bij de rechtbank. Is de overtreder ouder dan 18 jaar, dan moet de zaak voor de politierechtbank worden gebracht. Voor personen tussen 14 en 18 jaar moet het dossier naar de jeugdrechtbank. De rechtbank bekijkt de zaak dan helemaal opnieuw.13. Binnen welke termijn moet je een GAS-boete betalen?

Een GAS-boete moet je binnen een maand betalen. Gebeurt dit niet vrijwillig en is er geen beroep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee.14. Is de GAS-boete het enige middel tegen overlast?

Nee, verdraagzaamheid en communicatie zijn minstens even belangrijk. Ook bemiddeling is belangrijk!