Agendapunten politieraad 23 augustus 2018 om 20u00 - gemeentehuis Aalter

OPENBARE ZITTING - Uitnodiging

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 27 juni 2018 goed te keuren.
   
 2. Rekening 2017 - goedkeuring.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de rekening 2017, bevattende de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans goed te keuren.
   
 3. Bekrachtigen beslissing van het politiecollege van 20 april 2018 - 'Aankoop van ademanalysetoestellen'
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de beslissing van het politiecollege houdende de 'aankoop van ademanalysetoestellen' te bekrachtigen. 
   
 4. Huur gebouw Stationsstraat 164 te 9880 Aalter
  Kennis wordt genomen van de collegebeslissing van het gemeentebestuur Aalter van 25 juni 2018 betreffende de verdere verhuring van het politiegebouw in de Stationsstraat.
   
 5. Kennisname van de beslissing van de gemeenteraad van Aalter van 9 juli 2018 - 'Politiezone. Vrijwillige samensmelting. Uitstel. Goedkeuring'. De politieraadsleden nemen kennis van bovenstaande beslissing.
   
 6. Huren van een politievoertuig- combi met striping
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek 2018/10, de raming en de gunningswijze betreffende het huren van politievoertuig - combi met striping - contract over 60 maanden goed te keuren.
  Raming: 2.500 euro/mnd. (incl. BTW)
  Gunningswijze: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  Begrotingsartikel: 330/127-12 begroting 2018 - gewone dienst
  Financiering: eigen middelen
   
 7. Vacant verklaren van het mandaat van korpschef van de lokale politie Aalter-Knesselare:
  - het mandaatdossier
  - de samenstelling selectiecommissie
  - oproep tot kandidaatstelling

  Aan de politieraadsleden wordt de goedkeuring gevraagd.