De wegcode voor fietsers.

Fietsers zijn bestuurders en moeten dezelfde regels naleven als de bestuurders van andere voertuigen. Verspreid in het verkeersreglement vindt men echter een reeks bepalingen die specifiek op fietsers van toepassing zijn. Sinds 31 mei 2019 werden er een aantal regels gewijzigd of toegevoegd.

Een fietser is een zwakke weggebruiker. Dat betekent dat je heel wat rechten hebt maar zeker ook een aantal plichten! Vooral deze plichten, zijn niet altijd gekend. Vaak omdat fietsers gewoon de verkeersregels niet kennen of ze zelfs fout kregen aangeleerd. Daarom zetten wij een aantal regels op een rijtje die elke fietser zou moeten weten.

Waar moeten fietsers rijden?

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.
Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige onderbroken strepen, dan mogen fietsers er alleen op rijden indien het rechts in hun rijrichting ligt.

Is het fietspad aangeduid met verkeersborden D7 of D9, dan moet er op gereden worden in de richting van waaruit die signalisatie zichtbaar is. Een links gelegen fietspad mag dus alleen gebruikt worden indien het in die rijrichting gesignaleerd is met een bordje D7 of D9. In dat geval gaat het meestal om een tweerichtingsfietspad, waarbij het bord D7 zo geplaatst is dat het in de 2 rijrichtingen zichtbaar is.

Bestuurders die uit een zijstraat komen moeten er dan aan denken dat er ook fietsers van links kunnen opdagen op het fietspad.

Op het trottoir rijden

In bepaalde gevallen mogen de fietsers ook op de verhoogde bermen en zelfs op het trottoir rijden. Kinderen van minder dan 10 jaar mogen altijd op het trottoir rijden met een kleine kinderfiets. Voor 31 mei 2019 was dit nog 9 jaar.

Andere fietsers mogen enkel op het trottoir rijden indien tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is geen fietspad voorhanden of het is niet berijdbaar
 • De weg ligt niet in een bebouwde kom
 • De fietser moet rechts in de gevolgde rijrichting rijden (dus niet op het links gelegen trottoir)
 • De fietser moet voorrang verlenen aan de andere gebruikers van het trottoir

Naast elkaar

 • Fietsers mogen op een fietspad altijd met twee naast elkaar rijden, behalve als een andere tweewieler hen wil inhalen, of als het tweerichtingsfietspad te smal is om te kruisen.
 • Ook op de rijbaan mag je met twee naast elkaar fietsen. Je moet wel achter elkaar gaan rijden als de weg te smal is om met een tegenligger te kunnen kruisen.
 • Buiten de bebouwde kom ben je bovendien verplicht om achter elkaar te gaan rijden als er achteropkomend verkeer is

OPGELET: groepen van 15 tot 50 wielertoeristen zijn niet verplicht de fietspaden te volgen. Ze mogen met twee naast elkaar op de rijbaan rijden. Op voorwaarde dat ze samen blijven (gegroepeerd). Groepen van minder dan 15 fietsers moeten dezelfde regels volgen als individuele fietsers.

Oversteken: zebrapad versus oversteekplaats voor fietsers

Er is een verschil tussen een zebrapad en een oversteekplaats voor fietsers. Het eerste is een oversteekplaats voor voetgangers, het tweede een oversteekplaats voor fietsers.

 • Zebrapad: je bent óf fietser óf voetganger. Wil je gebruik maken van het zebrapad, dan moet je van je fiets stappen om voorrang te genieten. Voorrang op zebrapaden is enkel voorbehouden aan voetgangers. Steek je al fietsend het zebrapad over, dan moet je dus voorrang verlenen.
 • Oversteekplaats voor fietsers: fietsers moeten zich voorzichtig op de oversteekplaats voor fietsers begeven en moeten rekening houden met naderende voertuigen. De auto’s moeten je geen voorrang verlenen, tenzij je al op de oversteekplaats bent.

Inhalen

Zit je vast achter een andere, tragere fietser? Inhalen mag, maar wel conform de wegcode. Je mag dus niet inhalen wanneer een ander al bezig is in te halen. Bovendien moet je zo snel mogelijk weer rechts kunnen invoegen.

De voorrang van rechts is universeel

Voor fietsers gelden in principe dezelfde voorrangsregels als voor andere bestuurders : ze moeten voorrang geven aan wie van rechts komt, ze moeten aan iedereen voorrang verlenen wanneer ze een manoeuvre uitvoeren (bijv. van rijstrook veranderen of rechtsomkeer maken), ze moeten de stopborden respecteren evenals omgekeerde driehoeken (verplichting voorrang te verlenen), enz.

Lichten zijn er niet enkel voor jou

Zorg er voor dat je lichten behoorlijk werken en gebruik deze ook. Ook al moet je dan veel harder trappen. Ook al maakt je dynamo een verschrikkelijk geluid. Je licht (en zeker je achterlicht) dient namelijk niet alleen om de baan te verlichten, maar ook (en vooral) om gezien te worden. Zonder goede lichten ben je in het donker zo goed als onzichtbaar. Zelfs op plaatsen met openbare verlichting.

Verboden richting

In de verboden richting rijden is alleen toegelaten indien onder het bord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) een bijkomend wit bord is aangebracht, waarop een fiets afgebeeld staat. Staat dit bordje er niet, dan is het absoluut verboden tegen de rijrichting in te rijden. Dit toch doen is een overtreding van de derde graad, waarvoor een onmiddellijke boete van 174 euro is voorzien. Bovendien kan de fietser dan niet de voorrang van rechts inroepen als hij van uit een verboden richting een kruispunt oprijdt.

Glaasje op?

Een avondje uit met de fiets? Pas op! Ook op de fiets gelden de alcohollimieten die gelden voor automobilisten. Dronken fietsen is namelijk bijna even gevaarlijk als dronken met de auto rijden.

En ook nog...

 • Fietsers moeten altijd hun stuur vasthouden en hun voeten op de pedalen houden
 • Fietsers mogen zich niet laten voorttrekken
 • Ook je hond uitlaten terwijl je zelf op de fiets zit, is verboden
 • Wil je afslaan, dan moet je je arm gebruiken

Dit alles kan je ook nog veel uitgebreider nalezen in de handige brochure 'Fietsers en de wegcode' (zie bijlage).

Bijlage