Handhaving openbare orde

De functie handhaving van de openbare orde is één van de essentiële taken van een lokale politiedienst. De openbare orde omvat de klassieke trilogie, bestaande uit openbare rust, veiligheid en gezondheid:

  • de openbare rust beoogt de afwezigheid van wanordelijkheden en onlusten in openbare plaatsen;
  • de openbare veiligheid beoogt de afwezigheid van gevaarlijke toestanden voor personen en goederen, (voorkoming van criminaliteit en de bijstand van personen in gevaar), maar ook verkeersveiligheid ressorteert hieronder. Het is noodzakelijk te zorgen voor de vlotheid van het verkeer, voor het sensibiliseren van de bestuurders op het vlak van de verkeersveiligheid.
  • de openbare gezondheid beoogt de afwezigheid van ziekten door de handhaving van de hygiëne en door het vrijwaren van een kwalitatief leefmilieu.

De "lokale ordediensten"

De maatregelen die de handhaving van de openbare orde op lokaal vlak trachten te waarborgen, worden in principe uitgevoerd door het lokale politiekorps dat territoriaal gezien betrokken is, onder gezag en verantwoordelijkheid van de burgemeester. Het gaat niet louter over de ordehandhaving ter gelegenheid van eerder grote evenementen, maar ook over andere punctuele gebeurtenissen waarvan het goed verloop een politieaanwezigheid vereist. (bvb: plaatselijke wielerkoers, festiviteit, ...)

Het betreft hier onder andere aanwezigheid bij grote lokale manifestaties zoals fuiven, sportwedstrijden, markten en kermissen; maar ook tussenkomsten bij openbare overlast zoals lawaai, vervuiling en verbale agressiviteit, met andere woorden elke vorm van verstoring van de levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente.Ook het nemen van nodige maatregelen om een veilig wegverkeer mogelijk te maken, wordt in deze functie vervat.

De "federale ordediensten"

In de gevallen voorzien in artikel 62, 10 ° en 64 van de WGP (Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ) (ramp, onheil, schadegeval, oproer, kwaadwillige samenscholingen of ernstige en nakende bedreigingen van de openbare orde), kan de Minister van Binnenlandse Zaken de lokale politie opvorderen om de openbare orde te handhaven of te herstellen in een andere zone

In de ministeriele richtlijn MFO-2 werd reeds uitvoerig ingegaan op het principe van samenwerkingsakkoorden of laterale steun inzake handhaving van de openbare orde.