Onze organisatie

In deze rubriek vind je:

  • onze 'Missie, visie en waarden'
  • het zonaal veiligheidsplan
  • onze actieplannen
  • de jaarverslagen
  • onze bestuursorganen

 

Op 6 september 2013 werd het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 voor de politiezone Aalter-Knesselare goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. Op 18 december 2013 werd dit plan goedgekeurd door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

In het plan worden de prioriteiten voor de komende vier jaar uitgetekend.

Politiezone Aalter wordt geleid door verschillende bestuursorganen.

  • Zonale veiligheidsraad
  • Het college van burgemeester en schepenen
  • De gemeenteraad

De jaarverslagen geven een overzicht van wat er in het desbetreffende jaar is gebeurd. Een jaarverslag geeft een goed beeld van de doelstellingen, personeelsformaties, middelenbeheer, financiële verantwoording evenals de resultaten die doorheen het jaar werden behaald.

De 'Missie, visie en waarden' van onze zone beschrijft wat de politiezone doet en voor wie (de missie), hoe we onze opdrachten willen vervullen (de visie) en welke individuele kenmerken elk personeelslid moet hebben om de missie en visie te verwezenlijken (de waarden).

Volgens de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998 is elke politiedienst gehouden een zonaal veiligheidsplan op te stellen. Dit beleidsdocument vormt een weergave van hetgeen de korpsleiding als prioritair beschouwt.  Indien de situatie in de loop van deze jaren wijzigt, is het echter wel mogelijk om veranderingen in de opgestelde actieplannen door te voeren. Het beleidsplan moet de politiedienst, naast hun reguliere werking, in staat stellen, doelstellingen op lange termijn te realiseren.