Actieplannen

Op 6 september 2013 werd het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 voor de politiezone Aalter-Knesselare goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. Op 18 december 2013 werd dit plan goedgekeurd door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

In het plan worden de prioriteiten voor de komende vier jaar uitgetekend.

Twee strategische doelstellingen inzake veiligheid en leefbaarheid:

 • een bijdrage leveren tot het beheersen van de verkeersonveiligheid in onze zone;
 • bijdragen tot het beheersen van het fenomeen eigendomsdelicten, inzonderheid de woninginbraken

Dit wordt omschreven in volgende actieplannen:

 • Actieplan: verkeer
 • Actieplan: eigendomsdelicten

Twee interne strategische doelstellingen inzake optimaliseren van de interne werking:

 • de interne communicatie binnen onze zone optimaliseren
 • een bijdrage leveren tot een maatschappelijk verantwoord ondernemen;

Hoe we dit zullen doen wordt omschreven in deze actieplannen:

 • Actieplan: communicatie
 • Actieplan: maatschappelijk verantwoord ondernemen

Actieplan: verkeer

In het domein veiligheid en leefbaarheid omschrijft het actieplan verkeer haar strategische doelstelling als:
onze politiezone wil een zeer belangrijke bijdrage leveren in het objectief van de Staten-Generaal, namelijk het aantal doden op de weg tussen 2010 en 2020 met de helft verminderen. Het tussentijds doel is maximum 630 doden in 2015 om uiteindelijk te geraken tot 420 doden in 2020.

De krachtlijnen in het actieplan verkeer die zullen worden gehanteerd zijn:
de verkeersregels moeten gekend en aanvaard zijn vooraleer ze worden gehandhaafd. Wij trachten preventie te laten primeren boven repressie maar met een voldoende hoge objectieve en subjectieve pakkans. Communicatie is hierbij een essentiële factor.

Actieplan: eigendomsdelicten

Als globale doelstelling beogen we een beheersing van deze verwervingscriminaliteit. We willen trachten om woningdiefstallen te voorkomen en zo mogelijk het aantal feiten te doen dalen. Daarnaast willen we ook een effectieve aanpak van de vele fietsdiefstallen.
Volgende operationele doelstellingen werden weerhouden:

 • Verminderen van de slaagkans van een inbraak door permanente informatie- en sensibiliseringsacties;
 • Aandacht voor de slachtoffers door het verstrekken van de nodige nazorg;
 • Verhogen van de pakkans door gerichte oriëntering van de patrouilles en punctuele acties;
 • Optimaliseren van de vaststellingen en het onderzoek om een grotere ophelderingsgraad de bekomen. Innovatie en gebruik van moderne technologie zijn essentiële begrippen.
 • De omvang van de fietsdiefstallen in kaart brengen, de aangiftebereidheid nagaan en de risicoplaatsen vastleggen. Informatiecampagnes en politioneel toezicht om het aantal diefstallen te doen dalen.

Actieplan: communicatie

Communicatie maakt dan wel geen deel uit van de basisfunctionaliteiten van de gemeenschapsgerichte politiezorg, doch communicatie is essentieel om het goed functioneren van een politiezone te garanderen. Communicatie gaat over duidelijkheid, openheid en bereikbaarheid; over volledige, tijdige en correcte informatie en dit naar zowel interne als externe doelgroepen. Communicatie is veel meer dan het zenden van een boodschap naar een ontvanger. Communicatie gaat over organisatie, over afstemming en afspraken. Over duidelijke doelstellingen, functies en taken. Maar ook over efficiëntie en effectiviteit. Dankzij een goede communicatie kunnen de neuzen van de verschillende leden uit een organisatie in dezelfde richting worden geplaatst, en kan er een constructieve samenwerking ontstaan.
Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een tevredenheidsenquête inzake communicatie is gebleken dat zowel interne als externe communicatie voor de politiezone Aalter-Knesselare nog werkpunten zijn.

Volgende interne en externe operationele doelstellingen werden weerhouden:

Interne doelstellingen communicatie:

 • Creëren van een organisatieidentiteit door:
  • het formuleren en verspreiden van een collectieve ambitie binnen de organisatie
  • het communiceren van de collectieve ambitie naar externe doelgroepen
  • het gebruik van het bestuurlijk logo te optimaliseren en correct toe te passen.
 • Responsabiliseren van alle medewerkers met betrekking tot de rol van communicatie door:
  • communicatie binnen de context van een training coachende leiderschapsstijl
  • scanning van communicatiebehoeften
  • kanalen bestendigen en/of ontwikkelen die signalen opvangen en beheren.
 • Maximaal toegankelijk maken van informatie door:
  • het vereenvoudigen van de informatiepunten en welomschreven doelbepaling
  • het uitbouwen van bestaande en nieuwe kanalen en methodologiën.
 • Bevorderen van communicatie in alle richtingen door het investeren in:
  • mondelinge communicatie
  • intranet als ondersteunend kanaal van bottom-up communicatie
  • motiverende communicatie.

Externe doelstellingen communicatie:

 • Intensifiëren en systematiseren van externe communicatiekanalen.
 • Website en sociale media (facebook en twitter) maximaal inschakelen in een communicatiemix.
 • Persbeleid verder uitwerken en uitdiepen.
 • Nauwere samenwerking met de gemeentebladen.
 • Systematiseren van e-mailopvolging.
 • Scannen van nieuwe communicatiekanalen.

Actieplan: maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ook wel duurzaam ondernemen genoemd) is een begrip uit de bedrijfsvoering waarbij een drievoudige duurzaamheid centraal staat: het betekent duurzaam omgaan met de mens (binnen en buiten de organisatie), het milieu en de werkprocessen. Dit concept wordt vaak omschreven als het geheel van de 3 P's: People, Planet, Profit. De 3 pijlers moeten in balans gebracht worden om van maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen spreken.

 • 'People': correct omgaan met mensen binnen en buiten de organisatie
  Vb. gezondheid en veiligheid op de werkplek, non-discriminatie en diversiteit, kans op opleiding, stage-beleid, participatie. transparantie van ons handelen,...
 • 'Planet': aandacht die de organisatie heeft voor de milieueffecten die zij veroorzaakt + aandacht voor opsporen milieumisdrijven.
  Vb. rationeel gebruik van energie, afvalbeheer en hergebruik, milieuactieplan, aandacht voor dierenwelzijn, ...
 • 'Profit': aandacht voor de winst van de organisatie. Hier moet winst echter ruimer gezien worden dan economische winst; het gaat ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen.
  Vb. efficiënt gebruik van middelen, innovatie, uitwisselingen en samenwerkingen, transparante werking, projecten ter verbetering van de werking,...

De Politiezone Aalter-Knesselare is overtuigd dat er veel voordelen aan dit maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn. We wensen dit dan ook ingang laten vinden in ons korps. We zullen dan ook volgende stappen doorlopen in de referentieperiode 2014-2017:

 • Definiëring van het concept MVO (Wat is het voor ons?)
 • Uitvoering van een nulmeting (Hoe ver staan we nu?)
 • Dialoog met de belanghebbenden (Wat vinden zij belangrijk?)
 • Profielbepaling van de PZ Aalter-Knesselare (Wat willen we doen/zijn?)
 • Korpsbrede bewustmaking (Kent het personeel het profiel?)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een organisatie integreren is geen kinderspel. Maar zoals de zegswijze luidt begint een reis van 1000 mijl met een enkele stap.
MVO in het Zonaal Veiligheidsplan plaatsen is die eerste stap.