Bestuursorganen

Politiezone Aalter wordt geleid door verschillende bestuursorganen.

  • Zonale veiligheidsraad
  • Het college van burgemeester en schepenen
  • De gemeenteraad

Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur coördinator van de federale politie.

  • het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan;
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan

De leden van de zonale veiligheidsraad:

Pieter De Crem - Burgemeester van Aalter
Geert Merchiers - Procureur des Konings te Gent
Rudi Vervaet - Bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie Oost-Vlaanderen
Peter Ponnet - Korpschef politiezone Aalter

Het College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het college wordt voorgezeten door de burgemeester.

De gemeenteraad

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt over elk onderwerp dat de hogere overheid hem voorlegt. De raad bepaalt dus de personeelsformatie, de manier waarop werken, leveringen… worden gegund, stelt de gemeentebelastingen vast, regelt de aan- en verkoop of ruil van gemeentelijke onroerende goederen en vaardigt gemeentelijke politieverordeningen uit.

De vergaderingen zijn openbaar.