Verkeer

Verkeer - in al zijn facetten - is een prioriteit voor de politie in het algemeen en voor ons korps in het bijzonder.

De operationele taak van de dienst verkeer omvat pro- en reactieve politionele initiatieven met als hoofddoel op alle wegen een vlot en veilig verkeer te garanderen, o.a. door: verkeersregeling waar nodig, uitvoeren van gerichte acties, verrichten van verkeerstoezicht (preventief en repressief), deelname aan projecten en campagnes, verstrekken van onderricht (o.a. aan gemachtigde opzichters, kinderen en op vraag van bepaalde doelgroepen (vb.: senioren)).

De opdrachten bestaan voornamelijk in de uitvoering van het actieplan verkeer - gekoppeld aan het verkeersveiligheidsplan.

In het kader van het verkeershandhavingsbeleid en het project verkeer in het bijzonder, neemt onze politiezone deel aan de gecoördineerde acties op federaal, provinciaal of arrondissementeel niveau of in samenwerking met andere politiezones. Regelmatig worden er ook federale acties gepland met externe partners zoals Vlabel, Douane en Accijnzen). Bij het bepalen van de prioriteiten van het verkeershandhavingsbeleid houden we rekening met de sensibiliseringscampagnes van het VIAS institute (tot voor kort het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid)) zoals rijden onder invloed (winter- en zomerBOBcampagne), snelheid, dragen van de veiligheidsgordel, …

De dienst verkeer wordt bijgestaan door het Lokaal informatiekruispunt (LIK), die instaat voor:

  • de verwerking van de gerechtelijke informatie: processen-verbaal verkeer, processen-verbaal van waarschuwing, onmiddellijke inningen;
  • het archiveren van de processen-verbaal verkeer;
  • de verwerking van de gegevens naar de jaarlijkse verkeersanalyse;
  • de opmaak van de tijdelijke aanvullende politiereglementen;
  • het adviseren betreffende tijdelijke verordeningen naar aanleiding van ordediensten;
  • het bijhouden van de informatie met betrekking tot de bestuurlijke politie aangaande de evenementen binnen de politiezone.