Mandatarissen

Korpschef

Elke politiezone staat onder leiding van een operationele politieambtenaar, een korpschef. In onze zone Hoofdcommissaris Maria De Sterck. Zij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokale politiekorps. Dat de korpschef instaat voor de leiding van het korps, belet niet dat het politiecollege het gezag bewaart over het lokale korps en beslist over het beheer en de werking ervan en daar ook de volle verantwoordelijkheid voor draagt. Daarom heeft de korpschef ook een informatieplicht tegenover het college en heeft hij de plicht het uitdrukkelijk akkoord te vragen voor de meer ingrijpende wijzigingen in de korpsstructuur en -werking.

Secretaris

De politieraad en het politiecollege duiden respectievelijk hun secretaris aan. In onze zone wordt deze functie vervuld door een administratief personeelslid van de politiezone, Katrien Thierens. De secretaris wordt belast met het opstellen, overschrijven en ondertekenen van de notulen van de raad en het college. De rol van politiesecretaris kan niet worden vergeleken met die van gemeentesecretaris die in zijn gemeente ook het hoofd van de administratie en het personeel is. Voor die laatstgenoemde taken is immers de korpschef verantwoordelijk.

Bijzonder rekenplichtige

Sylvie Michiels is de bijzondere rekenplichtige van de politiezone Hamme-Waasmunster. Zij beheert de financiële middelen, int de ontvangsten, zorgt voor de uitbetaling van de wedden van het personeel en voor de betaling van de facturen voor de geleverde goederen en diensten. Zij waakt hierbij over de regelmatigheid en de wettelijkheid van de betalingen. Zij is daarnaast verantwoordelijk voor de boekhouding van de politiezone, zij maakt deel uit van de begrotingscommissie en maakt na afloop van het dienstjaar de jaarrekening op. De bijzondere rekenplichtige staat onder het gezag van het politiecollege, rapporteert aan het politiecollege en geeft advies aan de Korpschef over alle aspecten die betrekking hebben op de financiën van de politie.