Politiereglement (G.A.S.)

Het gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

In een politiereglement staat de reglementering over onder andere het organiseren van evenementen en tombola's, het inzamelen van afval, het uitvliegen van duiven, baden en zwemmen, lawaaihinder, standplaatsen op markten, enzovoort. Een hele reeks bepalingen in het reglement kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie of "GAS-boete" en moeten niet via de rechtbank of het parket (met uitzondering van de gemengde inbreuken zoals nachtlawaai en vandalisme).

Wat zijn Gemeentelijke Administratieve Sancties?

Sinds 13 mei 1999 biedt de wetgever aan gemeenten de mogelijkheid om op hun eigen grondgebieden o.a. kleine criminaliteit en openbare overlast zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties, ofte G.A.S. (in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter).

De tussenkomst van parket of politierechtbank is dus niet meer nodig, zodat een gemeente ook niet meer van hen hoeft af te hangen. Bovendien wordt zo het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door de G.A.S. ontlast worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Soorten sancties?

Voorts zijn er vier soorten sancties:

 • Een administratieve geldboete van maximum € 175 voor minderjarigen en 350€ voor meerderjarigen (opgelegd door een sanctionerend ambtenaar).
 • Een al dan niet tijdelijke schorsing van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning (opgelegd door het college van burgemeester en schepenen)
 • Een al dan niet tijdelijke intrekking van een door de gemeente afgeleverde toestemming of vergunning (opgelegd door het college van burgemeester en schepenen)
 • Een al dan niet tijdelijke of defenitieve sluiting van een inrichting (opgelegd door het college van burgemeester en schepenen)

Wie legt de boete op?

Deze inbreuken worden vastgesteld door de lokale politie, waarna een sanctionerend ambtenaar een boete kan opleggen. De sanctionerende ambtenaren die instaan voor het opleggen van deze boetes zijn ambtenaren werkzaam bij de provincie Oost-Vlaanderen, maar zij zullen dus voor de gemeente als sanctionerend ambtenaar optreden.

Zij werden hiertoe aangeduid door de gemeenteraad. Bij de boete wordt uiteraard rekening gehouden met het proportionaliteitsbeginsel: hoe zwaarder de overtreding, hoe zwaarder de boete kan zijn. Ook wordt rekening gehouden met eventuele herhaling (wanneer overtreder reeds werd gesanctioneerd voor dezelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling).

Bemiddeling?

Deze sanctionerend ambtenaar kan echter ook een bemiddelingsprocedure voorstellen. De ambtenaar die instaat voor behandeling van onze bemiddelingsdossiers is werkzaam als bemiddelingsambtenaar bij stad Dendermonde (bij minderjarigen vanaf 16 jaar is dit verplicht). Hiervoor werd met Dendermonde dan ook een samenwerkingsakkoord afgesloten.

Via bemiddeling kan dan b.v. gezocht worden naar een manier om de schade te herstellen. In geval van een geslaagde bemiddelingsprocedure kan de sanctionerende ambtenaar rekening houden met het resultaat van de bemiddeling en de administratieve boete verlagen of laten vallen.

Rechtsmiddelen?

Er zijn uiteraard ook enkele rechtsmiddelen mogelijk voor de overtreder in geval van sanctie:

 • Het is mogelijk om een verweerschrift in te dienen binnen de vijftien dagen;
 • als de boete hoger zal zijn dan €70, is mondeling verhoor mogelijk;
 • inzage in het dossier;
 • recht op bijstand door advocaat;
 • beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Wat met minderjarigen?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar in onze politiezone, mits enkele verschillen:

 • Maximum 175€ geldboete;
 • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
 • recht op bijstand door een raadsman voor de minderjarige;
 • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar;
 • beroep mogelijk bij de jeugdrechtbank.

Poltiereglement

GAS-reglement (pdf, 365 KB)