Dienst maatschappelijke zorg

De dienst maatschappelijke zorg is samengesteld uit 2 inspecteurs. Deze dienst staat in voor o.a. de onderzoeken in het kader van gezinsproblematieken, voert alle gevraagde moraliteitsonderzoeken uit en heeft specifieke taken in het kader van slachtofferbejegening. Deze dienst onderhoudt bovendien contacten met hulpverlenende instanties en neemt deel aan talrijke overlegstructuren.

Wanneer iemand slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis, gebeurt dit in de meeste gevallen volkomen onverwacht en ongevraagd. Hierdoor wordt men geconfronteerd met politie en justitie zonder misschien goed te beseffen wat men overkomt.

Om slachtoffers hierin bij te staan werd de politionele slachtofferbejegening als één van de basisfunctionaliteiten van de politie wettelijk omschreven. De wet op het politieambt stelt dat een goede slachtofferbejegening en een correcte opvang basistaken zijn van elke politieambtenaar. Daarenboven kan elk slachtoffer zich beroepen op een aantal rechten. Het is de taak van de politie hierop toe te zien en elke burger hierover in te lichten en hierin bij te staan.

Wie geconfronteerd wordt met ernstig of zwaar slachtofferschap kan bijgestaan worden door een slachtofferbejegenaar. Een aantal medewerkers hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd en zijn via een beurtsysteem ter beschikking voor:

  • een eerste opvang van slachtoffers in crisissituaties;
  • de slechtnieuwsmelding bij een traumatische gebeurtenis (vb. dodelijk ongeval);
  • de eerste opvang van minderjarige slachtoffers of slachtoffers van zedenfeiten en intrafamiliaal geweld.

De slachtofferbejegening door de politie is slechts een eerste stap in de begeleiding van slachtoffers. Nadien kan er verdere doorgedreven gespecialiseerde opvang en vrijwillige begeleiding gebeuren door de dienst "slachtofferhulp" van het Centrum voor Algemeen Welzijn.