Coördinatie

Lijndraaiersstraat 5
8400 Oostende

Opdracht:
Bezetten openbaar domein n.a.v. evenementen

De Dienst Coördinatie geeft advies een het College van Burgemeester en Schepenen omtrent alle aanvragen voor de bezetting van het openbaar domein. Niemand mag immers zonder voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen het openbaar domein voor privédoeleinden gebruiken. De aanvraag komt terecht bij de Dienst Coördinatie die adviseert omtrent alle mogelijke politionele maatregelen en voorwaarden m.b.t. het vrijwaren van de openbare orde en te nemen verkeersmaatregelen. De Dienst Coördinatie zorgt er m.a.w. voor dat alle in Oostende georganiseerde evenementen en manifestaties degelijk voorbereid worden en een veilig verloop kennen. Een greep uit dergelijke evenementen : rommelmarkten, avondmarkten, braderies, sportwedstrijden, wijkfeesten, muziekfestivals, foren en kermissen, vuurwerk, optochten, carnavalstoeten, enz

Toezicht bij grote volkstoelopen

De wet verplicht de politie toe te zien op grote volkstoelopen en op organisaties die de openbare orde kunnen verstoren. De Dienst Coördinatie bepaalt dan ook welke politionele maatregelen en verkeersmaatregelen er dienen genomen te worden om veiligheid, gezondheid en orde te waarborgen bij dergelijke gebeurtenissen. Zij regelt daarom onder meer het politionele toezicht en verkeersmaatregelen tijdens voetbalwedstrijden, bezoek van prominente figuren, stakingen en betogingen. Zij bepaalt hoeveel politiemensen er moeten ingezet worden, wanneer en waar en welke taak ze moeten uitvoeren.

Fuiven

Aanvragen en verplichte meldingen voor fuiven worden eveneens behandeld door de Dienst Coördinatie. Is samenspraak met de organisator wordt bepaald welke maatregelen er moeten genomen worden qua veiligheid en beperking van overlast voor de buurt. Zo wordt onder meer de inzet van interne security, einduur en maximale capaciteit publiek bepaald. De Dienst Coördinatie zorgt er voor dat politiepatrouilles een oogje in het zeil houden. Uitzonderlijk regelt zij eventuele permanente aanwezigheid van de politie. Meer en meer trouwens worden organisatoren verplicht gebruik te maken van professionele security firma's. Binnen de materie fuiven is er nauwe samenwerking met de Dienst Milieu van de lokale politie. Deze dienst geeft advies nopens het geluid.

Voorbereiding, uitvoering en evaluatie

Bij grote evenementen worden voorafgaandelijke veiligheidsvergaderingen georganiseerd met alle mogelijke actoren (o.m. organisator, dienst toerisme, stadsdiensten, sportdienst, hulpdiensten, veiligheidsambtenaar Stad Oostende, enz.). Veelal gaat de Dienst Coördinatie zelf op het terrein om het evenement of gebeurtenis in goede banen te leiden en eventueel onmiddellijk bij te sturen bij problemen. Na het evenement volgt veelal een evaluatie en een debriefing.

Afleveren van vergunningen voor plaatsen verkeerssignalisatie n.a.v. werken

Bezetten van de openbare weg voor (wegen)werken noodzaken in vele gevallen verkeersmaatregelen (doorrijverbod, parkeerverbod, omleidingen). Aannemers dienen zelf in te staan voor het plaatsen van deze signalisatie mits voorafgaande vergunning van de politie. Het is de dienst coördinatie welke in samenspraak met deze aannemers de verkeersmaatregelen bepaalt en de vergunning aflevert. Let wel, de Dienst Coördinatie levert geen vergunning af voor de eigenlijke werkzaamheden, enkel de vergunning voor het plaatsen van de verkeerssignalisatie.

Allerhande

De Dienst Coördinatie regelt en coördineert de aanvragen voor vakantietoezicht en de aanvragen voor parkeerverbod bij verhuizingen. Zij regelt de samenwerking met de federale politie wat onderlinge bijstand betreft. Het komt immers voor dat de Politiezone Oostende onvoldoende eigen personeel heeft om evenementen in goede banen te leiden. In dergelijk geval wordt er versterking gevraagd aan de federale politie of omliggende politiezones. Omgekeerd kan het ook dat andere politiezones onze bijstand vragen voor gebeurtenissen. Ook deze bijstand wordt geregeld door de Dienst Coördinatie. De Dienst Coördinatie is tevens het aanspreekpunt van de zone voor wat betreft de noodplanning.

Tot slot heeft deze dienst een adviserende functie in het stedelijk mobiliteitsbeleid.

Studiewerk verrichten inzake het mobiliteitsbeleid en de bestuurlijke overheden ter zake adviseren.
Participeren aan de planning, de coördinatie, de verkeerstechnische ondersteuning, de opvolging en de evaluatie van het mobiliteitsbeleid dat door de bestuurlijke overheden wordt bepaald.
In overleg met de korpschef en de staf, advies uitbrengen aan de bestuurlijke overheid inzake het handhavingsbeleid dat moet worden gevoerd om de implementatie van het vooropgestelde mobiliteitsbeleid te waarborgen.
Het behandelen van punctuele vragen (signaalkaarten)

Hoofd van dienst:
Dirk Vergaerde, Commissaris