Verplichte aangifte geneutraliseerde vuurwapens voor 14/03/2021

Ben jij in het bezit van een geneutraliseerd vuurwapen? Ook via schenking of andere? Dan ben je verplicht om dit aan te geven en een afschrift te hebben.

Iedereen die in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat hij in bezit heeft en verworven voor 14 september 2018 dient uiterlijk tegen 14 maart 2021 de volgende actie te ondernemen:

  • Voor elk wapen dient een model 9ter “attest van aangifte”(bijlage 2 bij KB) te worden opgesteld in drie exemplaren (een aangifte en twee afschriften ervan)
  • De aangifte en één “afschrift” dienen te worden verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de aangever. Het andere afschrift dient te worden bijgehouden.
  • De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal Wapenregister en bezorgt één van de afschriften van de aangifte terug naar de aangever. Er is geen termijn voorzien waarbinnen de gouverneur moet antwoorden.

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en is strafbaar met geldboetes van 800 tot 200.000 EUR en/of gevangenisstraffen van een maand tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens moeten verbeurd verklaard worden. Eventuele vervolging kan ook een administratieve kettingreactie in gang zetten waardoor alle ander vergund wapenbezit onmogelijk wordt.

Hoewel de bewijslast van een inbreuk op de wapenwetgeving bij de overheid ligt, is het van het grootste belang dat de bezitter van geneutraliseerde wapens zelf alle documenten invult, kopieën bijhoudt en bij voorkeur de aangifte per aangetekend schrijven met ontvangstkaart aan de gouverneur richt zodat er een bewijs is van de datum van aangifte en van de effectieve ontvangst ervan bij de gouverneur.

Ik wil aangifte doen

Kom langs bij onze dienst wapens om het papierwerk in orde te brengen en een woordje uitleg te verkrijgen.

Ik wil meer informatie

Het volledige document met een woordje uitleg vind je alvast in de bijlage.