Zonaal veiligheidsplan

Een Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is een beleidsdocument van een politiezone waarin de korpsprioriteiten staan voor een periode van 4 jaar. Elke politiezone is wettelijk verplicht om een Zonaal Veiligheidsplan op te stellen.  Een Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is een hefboom naar een optimale bedrijfsvoering. 

De inhoud van het ZVP

  • de prioritaire opdrachten en doelstellingen die de burgemeester en de Procureur des Konings hebben vastgesteld en de wijze waarop een politiezone deze opdrachten en doelstellingen moet bereiken.
  • de capaciteit die een politiezone aan haar opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie besteedt en die moet toelaten dat ze deze opdrachten altijd kan uitvoeren (in het bijzonder de lokale opdrachten).
  • de bijdrage aan de uitvoering van de opdrachten van federale aard.
  • de inspanningen voor de interne ontwikkeling van de organisatie.        

De voorbereiding van het ZVP

Bij het voorbereiden en opstellen van het Zonaal Veiligheidsplan moet rekening worden gehouden met andere veiligheidsplannen, zoals het overkoepelend federaal veiligheidsbeleid dat uitgewerkt wordt door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Nationaal Veiligheidsplan van de federale politie, het veiligheidsluik uit het bestuurlijk beleidsplan van de burgemeester en het gerechtelijk beleidsplan van de Procureur des Konings.

Er moet ook rekening gehouden worden met de maatschappelijke complexiteit in de gemeente Middelkerke om veiligheidsproblemen zo breed mogelijk aan te pakken.

Strategische doelstellingen van het ZVP

Los van de doelstellingen vervat in het Zonaal Veiligheidsplan, moet de politie in de eerste plaats de basispolitiezorg garanderen. Deze zorg zit vervat in de reguliere werking, met inbegrip van de heroriënteerbare capaciteit. Pas wanneer de zeven basisfunctionaliteiten gegarandeerd zijn, kan er ruimte vrijgemaakt worden voor de verwezenlijking van de strategische doelen. Gezien de politiezone Middelkerke de minimale werkingsnormen haalt, kan er dus extra capaciteit besteed worden aan de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan.