Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Het politiecollege bestaat in een meergemeentezone uit de burgemeesters van de respectievelijke gemeentes en steden die deel uit maken van de politiezone. In onze zone zijn dat :

De politieraad heeft bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. 
Die bevoegdheden hebben vooral betrekking op financiën, personeel en middelen. 

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systematisch overleg plaats tussen de procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie, de burgemeesters van de zone, de korpschef en de secretaris.

Naast de vaste leden, kunnen steeds deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de zonale veiligheidsraad. Het gaat om personen die omwille van hun activiteit een meerwaarde bieden naar aanleiding van bepaalde agendapunten.